Budget control in the context of formation and implementation of budget policy of local government bodies

Iryna Hrynchyshyn


Abstract


Introduction. A systematic approach to the organization of budgetary control in terms of compliance with the law and the efficient use of budgetary resources is designed to promote the effectiveness of fiscal policy of local governments.

Goal. Determining the features of budget control in the context of formation and implementation of budget policy of local governments.

Method (methodology). Methods of logical generalization, analysis, comparison and synthesis are used to determine the features of budget control in the context of formation and implementation of budget policy.

Results. It is established that budget control is considered by scientists from a certain research position, namely as: a kind of specialized state financial control, a component of management activities of government and local government, financial control function of authorized entities and the public. The peculiarities of budget control in the context of formation and implementation of budget policy of local governments are described and the following directions of its improvement are offered: formation of complex system of budget control in the context of formation and implementation of budget policy; unification of functions of state budget control bodies in order to prevent excessive and unjustified interference in the activities of local self-government bodies with the provision of information and communication exchange between local self-government bodies and external controlling bodies; creation of a subdivision of internal budget control in accordance with the determined organizational structure of local self-government bodies with appropriate documentary support of the procedure for its implementation; use of tools of public control along with the state in order to increase the efficiency of government, minimize the risks of violations and abuses in the financial sector, which in turn will increase the level of trust of residents of the local community and their direct participation in local government.


Keywords


budget; budget control; state financial control; public control; local community; local government; budget policy of local governments

Full Text:

PDF

References


Chernadchuk, V. D. (2002). Byudzhetnyy kontrolʹ: ponyattya ta sutnistʹ [Budget control: concept and essence]. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 11, 74‒76. [in Ukrainian].

Hupalovsʹka, M. B. Byudzhetnyy kontrolʹ: realiyi sʹohodennya ta shlyakhy udoskonalennya [Budget control: current realities and ways to improve]. Naukovi zapysky. Seriya “Ekonomika”, 19, 18‒21. [in Ukrainian].

Hetmanets O.P. (2007). Napryamky udoskonalennya vnutrishnʹoho byudzhetnoho kontrolyu [Directions for improving internal budget control]. Visnyk hospodarsʹkoho sudochynstva, 4, 91–94. [in Ukrainian].

Demʺyanyshyn, V. H. (2007). Byudzhetnyy mekhanizm derzhavy: sutnistʹ ta rolʹ u rehulyuvanni sotsialʹno-ekonomichnykh protsesiv [Budget mechanism of the state: the essence and role in the regulation of socio-economic processes]. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini: zbirnyk naukovykh pratsʹ, 11 (78), 3–11. [in Ukrainian].

Lysyak, L. V., Salʹnykova, T. V. (2017). Napryamy vdoskonalennya byudzhetnoyi polityky Ukrayiny v umovakh detsentralizatsiyi [Directions for improving the budget policy of Ukraine in the context of decentralization]. Naukovyy pohlyad: ekonomika ta upravlinnya, 2 (58), 42–56. [in Ukrainian].

Vasylyk, V. D., Pavlyuk, K. V. (2002). Derzhavni finansy [Public Finance]. Kyiv: Nios. [in Ukrainian].

Pasichnyk, YU. V. (2002). Byudzhetna systema Ukrayiny ta zarubizhnykh krayin. [Budget system of Ukraine and foreign countries]. Kyiv: Znannya-Pres. [in Ukrainian].

Lunina, O. I., Kyrylenko, O. P., Luchka, A. V. (2010). Dyversyfikatsiya dokhodiv mistsevykh byudzhetiv [Diversification of local budget revenues]. Kyiv. [in Ukrainian].

Kokhan, I. V. (2011). Byudzhetnyy mekhanizm yak suspilʹno-ekonomichna katehoriya. [Budgetary mechanism as a socio-economic category]. Aktualʹni problemy rozvytku ekonomiky rehionu, 7(2), 402–406. [in Ukrainian].

Pryadko, V. V., Sokrovolʹsʹka, N. YA. (2014). Hnoseolohichni aspekty funktsionuvannya byudzhetnoho mekhanizmu [Epistemological aspects of the functioning of the budgetary mechanism]. Ekonomichnyy analiz-XXI, 11-12, 53‒56. [in Ukrainian].

Zahorodniy, A. H. (2007). Finansovo-ekonomichnyy slovnyk [Financial and economic dictionary]. Kyiv: Znannya. [in Ukrainian].

Yepifanov, A., Salo, I., Dyakonova, I. (1997). Byudzhet i finansova polityka Ukrayiny [Budget and financial policy of Ukraine]. Kyiv: Nauk. dumka. [in Ukrainian].

Nechay, A. A. (2004). Problemy pravovoho rehulyuvannya publichnykh finansiv ta publichnykh vydatkiv [Problems of legal regulation of public finances and public expenditures]. Chernivtsi: Ruta. [in Ukrainian].

Hrynchyshyn, I. M. (2020). Dobrobut terytorialʹnoyi hromady: finansove zabezpechennya v umovakh novoyi paradyhmy rehionalʹnoho rozvytku [The well-being of the territorial community: financial support in terms of a new paradigm of regional development]. Lʹviv: DU «Instytut rehionalʹnykh doslidzhenʹ imeni M. I. Dolishnʹoho NAN Ukrayiny». [in Ukrainian].

Krupnyk, A., Dulina, O. (2020). Derzhavnyy ta hromadsʹkyy kontrolʹ u byudzhetniy sferi: synerhiya poyednannya [State and public control in the budget sphere: synergy of combination]. Retrieved from: https://samoorg.com.ua/blog/2020/12/03/derzhavnyj-i-gromadskyj-kontrol-u-byudzhetnij -sphere-synergy-poyednannya/ [in Ukrainian].

Zoriy N. M., Melʹnyk N. H. (2013). Do pytannya vdoskonalennya instrumentariyu byudzhetnoho kontrolyu [On the issue of improving the tools of budget control]. Naukovi zapysky Natsionalʹnoho universytetu "Ostrozʹka akademiya". Ekonomika, 23, 161‒164. [in Ukrainian].

Finansovi orhany v hromadakh: eksperty rozpovily pro osoblyvosti yikh stvorennya ta diyalʹnosti [Financial bodies in communities: experts told about the peculiarities of their creation and activity]. Retrieved from: https://decentralization.gov.ua/news/12908. [in Ukrainian].

Zvity Derzhavnoyi audytorsʹkoyi sluzhby Ukrayiny [Reports of the State Audit Service of Ukraine] (2021). Retrieved from: https://dasu.gov.ua/ [in Ukrainian].

Portal reyestru proektiv MFO [Portal of the register of MFI projects] (2021). Retrieved from: https://proifi.gov.ua/?p=index [in Ukrainian].

Yedynyy veb-portal vykorystannya publichnykh koshtiv [Unified web portal for the use of public funds] (2021). Retrieved from: https://spending.gov.ua/new/ [in Ukrainian].

Onlayn-platforma «Vidkrytyy byudzhet» [Online platform «Open Budget»] (2021). Retrieved from: https://openbudget.gov.ua/ [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.01.081

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Iryna Hrynchyshyn

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023