Social protection in the context of the development of the digital economy

Tetyana Kostyshyna


Abstract


In today's world of development, there are significant changes in both management and society, due to the spread of information technology. The transition to a digital economy not only addresses economic issues, but will also become the basis for regulating social and labor issues, including social protection. The aim of the article is to provide social protection in the context of the digital economy. The article identifies the main approaches to the formation of the digital economy, describes the conceptual approaches to improving social protection in the context of the digital economy. Certain approaches to the digital and social transformation of society will contribute to the competitiveness of staff in terms of digitalization, development of the national economy of Ukraine.


Keywords


digital economy; social protection; digitalization; competitive advantages and threats of digital economy

Full Text:

PDF

References


Sotsialnyi zakhyst naselennia: poniattia ta vydy. Retrieved from: https://ru.osvita.ua/vnz/reports/law/9897. [in Ukrainian].

Myronova, T. K. (2006). Pravo i sotsyalnaia zashchita. Moscow: Prava cheloveka. [in Russian].

Rozporiadzhennia Kabinetu ministriv Ukrainy «Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018-2020 roky ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii» : iz zminamy, vnesenymy zghidno z Postanovamy KM № 1065 vid 04.12.2019, № 826 vid 09.09.2020. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text. [in Ukrainian].

Kolot, A. M. (2020). Do filosofii novoi ekonomiky ta sotsialno-trudovoi realnosti – KhKhI. Sotsialno-trudova sfera v koordynatakh novoi ekonomiky ta hlobalnoi sotsioekonomichnoi realnosti: vyklyky, shliakhy rozvytku: zb.tez dopovidei uchasnykiv Minzhnar. nauk. prakt. konf. : 11-12 lyst. 2020 r. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].

Kuznetsova, N. B. (2020). Tsyfrova model zainiatosti u sviti: zahrozy ta nebezpeky. Sotsialno-trudova sfera v koordynatakh novoi ekonomiky ta hlobalnoi sotsioekonomichnoi realnosti: vyklyky, shliakhy rozvytku: zb.tez dopovidei uchasnykiv Minzhnar. nauk. prakt. konf. : 11-12 lyst. 2020 r. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].

Plikus, I. I. (2019). Pidpryiemnytstvo ta samostiina zainiatist v tsyfrovii ekonomitsi: stan, problemy ta novi mozhlyvosti. Young Scientist, 11 (75), 591-595. [in Ukrainian].

Newly Unemployed, and Labe ling Photos for Pennies. Retrieved from: https://www.wired.com/story/newly-unemployed-labeling-photos-pennis.

profesii maibutnoho 2030 za versiieiu EdCamp 2017. Retrieved from: https://osvitanova.com.ua/posts/205-20-profesii-maibutnoho-2030-za-versiieiu-edcamp-2017. [in Ukrainian].

Ford, C., Stuart, M. Joyce, S., Oliver, L., Valizade, D., & Alberti, G. (2017). The social protection of workers in the platform economy. European Union. Retrieved from: http:/www.europarl.europa.en/RegData/etudes/STUD/2017/614184/IPOL_STU (2017)614184_en.PDF.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.01.279

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Tetyana Kostyshyna

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023