Оцінювання впливу інтелектуального потенціалу на розвиток інноваційного підприємництва в Україні

Olha Sobko, Ihor Krysovatyy


Анотація


Вступ. Досліджено феномен інноваційного підприємництва як перспективного вектору трансформації сучасних економічних систем. Доведено посилення впливу інтелектуального потенціалу на розвиток інноваційного підприємництва. Здійснено порівняльний аналіз динаміки стану розвитку інтелектуального потенціалу України та високорозвинутих країн світу. Встановлено резерви для покращення формування інтелектуального потенціалу в межах посилення позитивного його впливу на розвиток інноваційного підприємництва в країні.

Предметом дослідження є оцінювання впливу інтелектуального потенціалу на розвиток інноваційного підприємництва в Україні.

Метою дослідження є аналізування тенденцій розвитку інноваційного підприємництва в Україні, оцінювання впливу інтелектуального потенціалу та виявлення резервів його покращення для пожвавлення екзистенційних процесів в умовах сучасних викликів.

Метод (методологія). У процесі дослідження для обґрунтованості положень, наведених у статті, використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів, зокрема: історико-логічний – при дослідженні теоретичних основ і еволюції розвитку інноваційної теорії та феномену підприємництва; аналізу і синтезу – для співставлення основних підходів до трактування понять і методики оцінки інтелектуального потенціалу; порівняння і групування – для систематизації показників, застосованих для оцінювання інтелектуального потенціалу та інноваційного підприємництва; графічний метод – для наочного представлення результаті аналітичних досліджень; абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення і формулювання висновків.

Результати. Виявлено вузькі місця в формуванні інтелектуального потенціалу як каталізатора розвитку інноваційного підприємництва в країні. Уточнено поняття інноваційне підприємництво як інноваційно-спрямованої самостійної діяльності суб’єктів господарювання (підприємців), націленої на створення ціннісно-наповненого продукту(послуги) та забезпечує отримання прибутку й соціально-екологічних ефектів. Побудовано прогнозні моделі змін наукоємності ВВП України, частки промислових підприємств, які займаються інноваційною діяльністю та частки промислових інноваційно-активних підприємств. Обґрунтовано доцільність стимулювання розвитку інноваційного підприємництва як в середовищі юридичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців. Встановлено наявність низки обмежуючих чинників, що посилюються зниження інноваційної активності в українському бізнес-секторі.

Сфера застосування результатів. Поширення в практичні діяльності юридичних осіб та підприємців підходів для покращення формування інтелектуального потенціалу, дозволить активізувати процеси розвитку інноваційного підприємництва, що позитивно вплине на посилення їхньої конкурентоспроможності.


Ключові слова


інноваційне підприємництво; підприємництво; інновації; інтелектуальний потенціал; інноваційні проекти; інноваційно-активне підприємство; конкурентоспроможність підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


"Roaring" 2020: how Ukrainian business survived the quarantine and crisis period. Retrieved from: https://youcontrol.com.ua/data-research/biznes-2020-analitika. [in Ukrainian].

Economic Code. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text. [in Ukrainian].

Zakharkina, L. S. (2019). State stimulation of innovative development of business entities: methodological principles, world and domestic experience. [in Ukrainian].

Gavrilishin, B. D., Yushchenko, V. A., Galchinsky, V. S. (2000). Economic Encyclopedia. Kyiv: Ed. Academy Center; Ternopil: Academy of National Economy. [in Ukrainian].

Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations. Retrieved from: https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search. [in Ukrainian].

Law of Ukraine On Innovation. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text. [in Ukrainian]

Zyanko, V. V. (2008). Innovative entrepreneurship: the essence of the mechanism and forms of development. Vinnytsia: UNIVERSUM. [in Ukrainian].

Kis, S. Ya. (2015). Intellectualization of enterprises: feasibility, conditions, technologies. Ivano-Frankivsk: IFNTUNG. [in Ukrainian].

Khrapkin, V. V. (2018). Concepts of innovative development of entrepreneurship. Kyiv: Inteservice. [in Ukrainian].

Kryvovyazyuk, I., Oksenyuk, K., Pavlyuk, L., & Kulyk, Y. (2020). Entrepreneurship as a factor in the development of innovative models of the economy of Ukraine and its regions. Kyiv: VD "Condor". [in Ukrainian].

Science and innovation. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ni.htm. [in Ukrainian].

Scientific and innovative activity of Ukraine. Statistical collection (archive). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_zb.htm. [in Ukrainian].

Scientific and innovative activity of Ukraine. Statistical collection. Retrieved from: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2020/zb/09/zb_nauka_2019.pdf. [in Ukrainian].

Scientific and scientific-technical activity in Ukraine in 2019. Retrieved from: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informatsiyno-analitychni/2020/08/13/nadnaukaza2019-stisnuto.pdf. [in Ukrainian].

Pavlenko, I. A. (2007). Innovative entrepreneurship in the transformational economy of Ukraine. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Strategy for the development of innovation for the period up to 2030" from 10.07.2019 № 526-r. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text. [in Ukrainian].

The state of research and innovation in Ukraine in 2020. Scientific and analytical note. Kyiv: UkrINTEI, 2021, 39p. [in Ukrainian].

Cherep, A. V. (2014). Theoretical and methodological and applied principles of management of intellectual property of industrial enterprises. Zaporizhzhya: Zaporizhzhya National University. [in Ukrainian].

Chukhno, A. A. (2006). Works: [in 3 vols.]. Kyiv: National Academy of Sciences of Ukraine; Kyiv National University Univ. Taras Shevchenko; N.-d. Finn. int at the Ministry of Finance. Of Ukraine. [in Ukrainian].

Schumpeter, J. A. (2008). Theory of economic development. Capitalism, socialism and democracy. Moscow: Exmo. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.02.062

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022