Directions of using the insurer's financial resources through the prism of the controlling system

Svitlana Korol, Iryna Ivashkiv


Abstract


Introduction. Given the constant challenges of today, the key to survival and the basis of stable development of insurance companies is the effective management of financial resources, the skillful use of which allows a stable competitive position in the insurance market and determines the vectors of their development. It is the financial resources of insurers that are one of the most important resources that are designed to support their activities. Since the insurance, financial and investment activities of insurers are closely linked, the use of their financial resources is aimed not only at making insurance payments, but also at investing. In fact, skillful management of financial resources is the basis for financial stability and competitiveness in the insurance market, which stimulates the introduction of modern methods and approaches in the field of management. Therefore, just controlling is almost the only possible tool for building optimized management systems in the activities of insurers. At all levels of government, it allows you to provide timely and relevant information in order to make optimal decisions. The study of the process of building an insurance controlling system within the operation of the insurance company in order to optimize the use of financial resources will determine the current controlling tools and the effectiveness of the controlling system on the example of the insurance company. The importance of financial resources in the financial and economic activities of insurance companies and the possibility of their optimization in the controlling system in today's conditions becomes especially relevant, which requires further research.

Purpose. Initiate the process of building an insurance controlling system within the functioning of the insurance company, which will allow optimizing the use of its financial resources.

Method (methodology). In the process of research such methods were used as logical, which allowed to analyze scientific works in the field of financial resources of the insurer; analytical, which was used to analyze and evaluate the costs of implementing a controlling system, as well as the effectiveness of its application; graphic, which made it possible to interpret the process of building an insurance controlling system within the functioning of the insurance company in a visual form.

Results. The importance of financial resources in the activities of insurance companies is determined. The role of controlling for the purpose of optimized utilization of financial resources of insurers is revealed. The advantages and disadvantages of creating a controlling service within the activities of the insurance company are highlighted, which allowed us to see that the creation of such a system has more advantages than disadvantages. A system of topical controlling tools for insurers is recommended. A visual process of building an insurance controlling system within the operation of an insurance company is proposed. The characteristics of the construction of the controlling department on the example of PJSC IC "Euroins Ukraine" are given. The efficiency of introduction of the controlling system at PJSC IC "Euroins Ukraine" with the use of the indicator of net present value of cash flows is determined. As a result of calculations it is determined that the introduction of a controlling system in the insurance company is appropriate. It is established that the practical aspects of the study of financial resources in the system of controlling insurance companies need further study in the direction of optimizing their use.


Keywords


financial resources; controlling; Insurance Company; use of financial resources; insurance activity; optimization

Full Text:

PDF

References


Bland, D. (1998). Strakhuvannya: pryntsypy ta praktyka: per. s anhl. sost. D. Bland. Moscow: Finansy i statistika.

Ivashkiv, I., & Korolʹ, S. (2020). Stratehiyi, modeli ta tekhnolohiyi upravlinnya ekonomichnymy systemamy v konteksti mizhnarodnoyi ekonomichnoyi intehratsiyi: kolektyvna monohrafiya. Ryha (Latviya).

Nahaychuk, N. H. (2008). Upravlinnya kapitalom strakhovykh kompaniy. Finansy Ukrayiny, 11, 106-116.

Pinchuk, A., & Tunik, M. (2016). Mekhanizm vprovadzhennya system kontrolyu za diyalʹnistyu strakhovykh kompaniy. Problemy ta perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya, 2 (6), 327-339.

Sheshukova, T., Hulyayiva, E. (2008). Teoriya i praktyka kontrolinhu. Kyyiv: INFRA-K.

Shkarlet, S. M., & Dubyna, M. V., Tunik M. V. (2016). Osoblyvosti stvorennya sluzhb kontrolinhu v strakhovykh kompaniyakh. Naukovyy visnyk Polissya, 3 (7).

Tkachenko, N. (2012). Osnovni zavdannya ta instrumenty kontrolyu finansovoyi stiykosti strakhovoyi kompaniyi. Visnyk NBU. Retrieved from: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/57625/5/Tkachenko.pdf.

Ofitsiynyy sayt PrAT SK «Yevroins Ukrayina». Retrieved from: https://euroins.com.ua/

Klimov, A. V. (2006). Kontrolʹ u protsesi pryynyattya upravlinsʹkykh rishenʹ u strakhoviy kompaniyi. Visnyk Natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu “Kharkivsʹkyy politekhnichnyy instytut”. Temp. vyp. “Tekhnichnyy prohres ta efektyvnistʹ vyrobnytstva”, 1 (41), 201-207.

Tsyhylyk, I. I. (2005). Kontrolinh v systemi upravlinnya. Aktualʹni problemy ekonomiky, 3 (45), 117-123.

Brokhun, N. S. (2012). Analiz efektyvnosti vprovadzhennya ta funktsionuvannya system kontrolyu na pidpryyemstvakh. Visnyk ZHDTU, 4 (62), 35-38.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.02.148

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Svitlana Korol, Iryna Ivashkiv

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023