Становлення облікової політики та її вплив на показники звітності підприємств харчової індустрії

Iryna Nesterenko, Nadiya Kovalevska


Анотація


Для раціональної організації обліку на підприємствах харчової галузі визначено процедурні питання становлення облікової політики.

Метою статті є обґрунтування організаційних положень та розробка рекомендацій з удосконалення облікової політики підприємств харчової індустрії.

Методичною основою дослідження стали загальнонаукові методи (аналіз, синтез, індукція, дедукція, конкретизація, абстрагування, метод історичного й логічного дослідження), методичні прийоми пізнання об’єкта дослідження (вибірка, узагальнення, моделювання, огляд, підрахунок, порівняння, тестування) та постулати теорії формування та функціонування системи бухгалтерського обліку на підприємствах харчової індустрії.

В ході дослідження розроблено методичні аспекти формування облікової політики підприємств, які базуються на дослідженні принципів, методів і процедур, що використовуються для ведення бухгалтерського обліку та відображення інформації про нього в обов’язковій та добровільній звітності. В структурі облікової політики підприємств харчової галузі, на відміну від традиційної практики, запропоновано виділяти такі обов’язкові елементи, як: нормативне забезпечення; внутрішні регламенти, що визначають зміст облікової політики. Згруповано в чотири групи принципи облікової політики підприємств харчової індустрії. В першу групу віднесено принципи, які відповідають за всебічність подання інформації в обліку та звітності компанії (інклюзивність; колаборативність; холістичність). Принципи другої групи забезпечують цілеспрямованість всіх положень облікової політики (орієнтованість на управлінське рішення; орієнтованість на попит). Третя група принципів відповідає за надійність результатів обліку (транспарентність, відкритість та надійність). Доведено, що принципи четвертої групи (стійкість, постійне вдосконалення, вбудованість) сприяють підтримці адекватності облікової політики вимогам часу. Запропоновано при формуванні Наказу про облікову політику на підприємстві харчової індустрії впровадити пункт «Екологічно-орієнтована діяльність», при наповненні якого враховувати інтереси усіх зацікавлених сторін (власників суб’єкта господарювання, працівників, контрагентів, суспільства, держави в цілому), дотримуватися принципів облікової політики природного капіталу та розкривати основні методи його оцінки та обліку. Новизна отриманих результатів полягає в науковому обґрунтуванні теоретичних і методичних засад становлення облікової політики в контексті сталого розвитку підприємств харчової індустрії.


Ключові слова


облікова політика; інтегрована звітність; сталий розвиток; харчова індустрія; облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Nesterenko, O. (2018). Integration of integrity: theory, methodology, practice [“Intehrovana zvitnistʹ: teoriya, metodolohiya, praktyka. Kharkiv: Vidavets Ivanchenko I. S. [in Ukrainian].

Khrip'yuk, V. (2018). Kharchova prominence of Ukraine: a retrospective analysis of the current problems and development [Kharchova promyslovist Ukrayiny: retrospektyvnyy analiz ta suchasni problemy rozvytku]. Economics of the agro-industrial complex, 9, 77–86 [in Ukrainian].

Romaniv, Ye. M., & Kravychshyn, I. M. (2018). Osoblyvosti orhanizatsii i metodyka rozrobky oblikovoi polityky na suchasnomu etapi funktsionuvannia pidpryiemstv v Ukraini. Modern Economics, 10, 115–121 [in Ukrainian].

Metodychni rekomendatsii shchodo oblikovoi polityky pidpryiemstva : zatverdzheno Nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy № 635 vid 27.06.2013. Retrieved from: https://zakon.help/law/v0635201-13 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.03.190

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022