Соціальний менеджмент як технологія ефективного управління

Veronica Yevchenko, Olga Khloponina-Gnatenko


Анотація


Вступ. У статті досліджено особливості соціального менеджменту як технології ефективного управління. Мистецтво соціального управління виходить на перший план і привертає інтерес дедалі більшої чисельності роботодавців і працівників організацій та установ. Окреслено принципи соціального менеджменту, що містять: принцип єдиноначальності у прийнятті управлінських рішень та колегіальності при їх обговоренні; єдність впливу всіх методів управління; поєднання галузевого та територіального управління; пріоритетність соціальних напрямів у досягненні стратегічних цілей; науковість соціального менеджменту; прогнозування соціального розвитку території, організації; мотивацію; відповідальність за результати соціального управління; економічність та ефективність управління. Запропоновано напрями соціальної політики для використання на рівні підприємства фахівцями і керівниками відділу по роботі з персоналом.

Мета статті дослідити специфіку роботи підрозділів з надання соціальних послуг, окреслити перспективи їх розвитку як на рівні підприємства, так і на рівні держави.

Метод (методологія). Включає загальнонаукові методи – елементи теорії логіки; методи теоретичного узагальнення та абстрактнологічний; методи порівняння та групування; метод класифікації.

Результати. В результаті проведеного дослідження отримано елементи наукової новизни, що полягають у наступному: окреслено принципи соціального менеджменту, що містять: принцип єдиноначальності у прийнятті управлінських рішень та колегіальності при їх обговоренні; єдність впливу всіх методів управління; поєднання галузевого та територіального управління; пріоритетність соціальних напрямів у досягненні стратегічних цілей; науковість соціального менеджменту; прогнозування соціального розвитку території, організації; мотивацію; відповідальність за результати соціального управління; економічність та ефективність управління; запропоновано напрями соціальної політики для використання на рівні підприємства фахівцями і керівниками відділу по роботі з персоналом.

Отже, практична значущість проведеного дослідження полягає в розробці рекомендацій для забезпечення більше ефективного функціонування підприємства за рахунок активізації соціальної роботи як на підприємстві, так і на рівні держави.


Ключові слова


соціальний менеджмент; соціальна політика; соціальна робота; соціальні послуги; соціальний пакет

Повний текст:

PDF

Посилання


Гальчак Х. Р. Принцип соціальної відповідальності в контексті соціально-орієнтованого менеджменту. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2012. № 725: Проблеми економіки та управління. С. 265–269.

Коленда Н. В. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «соціальний менеджмент». Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2016. № 3(7). С. 32-36.

Остряніна С. В. Функціональний підхід до соціального управління підприємства. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 3 (1). С. 261-266.

Підвищення прожиткового мінімуму: як зміниться розмір соцвиплат із 1 грудня. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/11/24/stattja/suspilstvo/pidvyshhennya-prozhytkovoho-minimumu-yak-zminytsya-rozmir-soczvyplat-1-hrudnya.

Опрос: работодатель обязан заботиться! URL: http://planetahr.hh.ua/research/rabotodatel-obyazan-zabotitsya.html.

Galchak, H. (2012). Pryncyp socialnoi vidpovidalnosti v konteksti socialno-orientovanogo menedgmentu. Visnyk nacionalnogo universytetu “Lvivska politehnika”, 72, 265–269 [in Ukrainian].

Kolenda, N. (2016). Teoretychni pidhody do vyznachennz sutnosti ponzttya “socialnyq menedgment”. Ekonomichnyi chasopys Shidnoevropeyskogo nacionalnogo universytetu imeni L. Ukrainky, 3(7), 32-36 [in Ukrainian].

Ostryanina, S. (2019). Funkcionalnyi pidhid do socialnogo upravlinnya pidpryemstva. Problemy systemnogo pidhodu v ekonomici, 3 (1), 261-266 [in Ukrainian].

Pidvychennya progytkovogo minimum: yak zminytsya rozmir socvyplat iz 1 grudnya. Retrieved from: https://www.slovoidilo.ua/2021/11/24/stattja/suspilstvo/ pidvyshhennya-prozhytkovoho-minimumu-yak-zminytsya-rozmir-soczvyplat-1-hrudnya [in Ukrainian].

Opros: robotodatel obyazan zabotitsya! Retrieved from: http://planetahr.hh.ua/research/rabotodatel-obyazan-zabotitsya.html [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022