Audit of compliance with regulatory document requirements in operations with own shares

Oleksandr Sherstiuk, Olena Voloshyna


Abstract


The subject of the research is the audit method of compliance with the requirements of regulatory documents in the operations with own shares of the enterprise.

The purpose of the work is to develop theoretical and practical approaches to improving the methodological support for the audit of compliance with regulatory documents in the implementation of business entities operations with own shares.

The research method includes methods of theoretical generalization, bibliographic method, abstract-logical method.

Results. The results of the study are characterized by certain elements of scientific novelty, namely: it is determined that the assessment of compliance with regulatory documents during operations with own shares should be carried out at all stages of audit;it's needed to apply audit procedures to all types of transactions with of own shares, as well as to measures related to its disclosure in the financial statements; procedures that can assist the auditor for obtaining of of compliance of the conduct of the personnel of the enterprise with the requirements of regulatory documents evidence are proposed; the measures to be taken by the auditor in case of detection of signs of non-compliance with the requirements of regulatory documents on transactions with own shares are determined; the procedure for determining the impact of circumstances, the content of which depends on the auditor's opinion, on the need and method of its modification is substantiated.

Scope of results: practical activity of independent, internal and public auditors, as well as in research aimed at solving theoretical and practical problems of formation, functioning and implementation of the public role of the audit institute, academic and professional training of auditors.

Conclusions. Solving the tasks of the audit of compliance with regulatory requirements in the implementation of operations with own shares is one of important tasks, the results of which provide confidence to users of financial statements. The main aspects studied by auditors for this purpose are: the willingness of employees to ensure and control the relevant processes; determining the procedures that can be performed by the auditor to obtain and assess the legitimacy of employee behavior; identify signs of facts of non-compliance with regulatory requirements; evaluation of the audit evidence obtained, which affects the results of the audit as a whole. The results of the study will solve the practical problems of audit as a form of control over the activity of economic entities.


Keywords


audit; own issue shares; audit procedures; auditor's opinion; enterprise; management staff; regulatory documents

Full Text:

PDF

References


Botvina, N. O. (2018). Finansovyi rynok yak skladova sotsialno-ekonomichnoi sfery derzhavy. Economic analysis, 28, 1, 115-119 [in Ukrainian].

Varnalii, Z. S., Anzin, R. O. (2015). Suchasnyi stan ta dynamika publichnykh rozmishchen aktsii vitchyznianykh kompanii na mizhnarodnykh rynkakh kapitalu. Economic analysis, 20, 114-122 [in Ukrainian].

Volkova, L. O. (2019). Tsyvilno-pravovyi status derzhavnykh aktsionernykh kompanii : Avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk. Kyiv [in Ukrainian].

Harahonych, O. V. (2020). Hospodarska pravosubiektnist aktsionernykh tovarystv : dys. … d-ra. yuryd. nauk. Kyiv [in Ukrainian].

Mykhailenko, O. H., & Krasnykova, N. A. (2020). Vplyv inozemnykh investytsii na rozvytok ekonomiky Ukrainy v umovakh hlobalizatsii. Efektyvna ekonomika, 7. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.54 [in Ukrainian].

Smitiukh, A. V. (2019). Korporatyvni prava ta korporatyvni pai (chastky): teoretyko-pravovi zasady : Avtoref. dys. … d-ra yuryd. nauk. Kyiv [in Ukrainian].

Khaniieva, F. M. (2020). Pravochyny z vnesennia vkladiv hospodarskoho tovarystva : Avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk. Kharkiv [in Ukrainian].

Alieinikova, N. M. (2018). Formuvannia mekhanizmu otsinky vartosti aktsionernykh tovarystv : dys. … kand. ekon. nauk. Kharkiv [in Ukrainian].

Hvozdiei, N. I., Bondaruk, I. S., Vinnytska, O. A. (2018). Otsinka efektyvnosti vykorystannia finansovykh resursiv pidpryiemstva. Economic analysis, 28, 1, 216-221 [in Ukrainian].

Kadatska, A. M. (2015). Vlasnyi kapital silskohospodarskykh pidpryiemstv, yoho znachennia ta struktura. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 8, 1122-1125 [in Ukrainian].

Kotseruba, N. V. (2018). Orhanizatsiia i planuvannia audytu finansovoi stiikosti ta platospromozhnosti pidpryiemstva. Prychornomorski ekonomichni studii, 29, 108-112 [in Ukrainian].

Bielousov, M. O. (2011). Bukhhalterskyi oblik i kontrol rukhu statutnoho kapitalu : Avtoref. dys. … kand. ekon. nauk. Zhytomyr [in Ukrainian].

Melnyk, A. R. (2013). Pidhotovka finansovoi zvitnosti za mizhnarodnymy standartamy ta osoblyvosti yii audytorskoi perevirky. Oblik i finansy, 4(62), 121-129 [in Ukrainian].

Polova, T. V., Kotelevska, I. P. (2012). Analiz dokhodnosti aktsii vlasnoi emisii. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 1(13), 210-214 [in Ukrainian].

Slobodianyk, Yu. B., Syrotenko, N. A. (2018). Pidhotovka, podannia ta audyt finansovoi zvitnosti: traiektoriia zmin. Oblik i finansy, 1(79), 72-79 [in Ukrainian].

Trykashna, D. V., Prokhorova, L. I. (2017). Deiaki aspekty metodolohii ta orhanizatsii obliku ta audytu operatsii z tsinnymy paperamy. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, 6(62), 136-142 [in Ukrainian].

Shepeliuk, V. A. (2015). Bukhhalterskyi oblik i vnutrishnii kontrol korporatyvnykh prav: orhanizatsiia ta metodyka : dys. … kand. ekon. nauk. Vinnytsia [in Ukrainian].

Tang, J., Karim, К. (2017). Big Data in Business Analytics: Implications for the Audit Profession. CPA Journal, 6, 87, 34-39.

Diadiun, O. O. (2021). Planuvannia ta etapy audytu nematerialnykh aktyviv pidpryiemstva. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, 2(119), 79-85. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2021-2-14 [in Ukrainian].

Melikhova, T. O., Feofanova, I. V., Lisina, N. L. (2020). Udoskonalennia metodyky audytu hotovoi produktsii dlia pokrashchennia systemy obliku na pidpryiemstvi. Investytsii: praktyka ta dosvid, 1, 19-26 [in Ukrainian].

Melnyk, K. P. (2020). Instytutsionalni aspekty vyboru ta zastosuvannia audytorskykh protsedur. Oblik i finansy, 3(89), 101-106 [in Ukrainian].

Porsiurova, I. P. (2019). Oblik i audyt operatsii pidpryiemstva z tsinnymy paperamy : dys. … kand. ekon. nauk. Kharkiv [in Ukrainian].

Riabchuk, O. H., Korniichuk, O. O. (2019). Problemy ta napriamy vdoskonalennia audytu operatsii z osnovnymy zasobamy subiekta hospodariuvannia. Skhidna Yevropa: Ekonomika, biznes ta upravlinnia, 2(19), 392-397 [in Ukrainian].

Khomuliak, T. I., Demko, I. I. (2019). Orhanizatsiini aspekty audytu lizynhovoi diialnosti. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, 25, 2, 156-160 [in Ukrainian].

Chena, Ch., Srinidhib, В., Sua, X. (2014). Effect of auditing: Evidence from variability of stock returns and trading volume. China Journal of Accounting Research, 7, 4, 223—245. Retrieved from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755309114000392.

Hojatifard, H., Pourheidari, O., Baharmoghadam, M. (2019). The Auditor's Professional Judgment Process. Academy of Marketing Studies Journal, 23, 2. Retrieved from: https://www.abacademies.org/articles/the-auditors-professionaljudgment-process-8239.html.

Boersma, M. (2019). Network theory in audit. Compact, 4, 16-20. Retrieved from: https://www.compact.nl/articles/network-theory-in-audit/#ref.

Umar, M., Sitorus, S., Surya, R., Shauki, E., Diyanti, V. (2017). Pressure, Dysfunctional Behavior, Fraud Detection and Role of Information Technology in the Audit Process. Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 11(4), 102-115.

Zhang, Ch. (2018). Intelligent Process Automation in Audit. Journal of Emerging Technologies in Accounting, 1, 1-38.

Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements. 2020 ed. Volume 1. Retrieved from: https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-2020-Handbook-Volume-1.pdf.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.04.100

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023