Облік статутного капіталу на підприємствах з іноземними інвестиціями

Ihor Tsiutsiak, Andriy Tsiutsiak


Анотація


Вступ. У статті проаналізовано норми чинного законодавства в частині прямого іноземного інвестування та оподаткування операцій, зумовлених внесенням засновницьких іноземних інвестицій. Розкрито сутність підприємств з іноземними інвестиціями та визначено прояви іноземного інвестування. Окреслено порядок внесення іноземних інвестицій до статутного капіталу підприємницьких структур. Охарактеризовано форми здійснення іноземних інвестицій. Наведено джерела формування власного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями. Визначено особливості вкладів до підприємств з іноземними інвестиціями. Акцентовано увагу на тому, що засновники підприємств з іноземними інвестиціями мають змогу здійснювати внески до статутного капіталу як грошовими коштами, так і нефінансовими активами. Досліджено порядок оцінювання засновницьких інвестицій. Окреслено порядок облікового відображення формування статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями. Розкрито особливості обліково-звітного відображення вкладів засновників до статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями. Визначено, що визнанні зобов’язання засновників-нерезидентів з внесків до статутного капіталу в іноземній валюті є як монетарними, так і немонетарними статтями балансу. Наведено методику обліку позитивних і негативних курсових різниць.

Мета. Висвітлення порядку облікового відображення статутного капіталу на підприємствах з іноземними інвестиціями та висловлення пропозицій з удосконалення обліку досліджуваного об’єкта.

Метод (методологія). Загальнонаукові методи (аналіз, синтез, індукція та дедукція), емпіричні теоретичні (формалізація, гіпотетичний) та емпіричні методичні прийоми досліджень (розрахунково-аналітичні, впровадження результатів у практичну діяльність, звітного відображення господарської діяльності).

Результати. З метою достовірного облікового відображення інформації про курсові різниці, визнанні за зобов’язаннями засновників з внесків до статутного капіталу в іноземній валюті запропоновано їх відображати на окремому аналітичному рахунку, який доцільно відкрити до субрахунку 423 «Накопичені курсові різниці». Сформовано пропозиції з удосконалення порядку відображення в обліковій системі, підприємств з іноземними інвестиціями, курсових різниць, визнаних унаслідок переоцінювання зобов’язань засновників-нерезидентів з внесків до статутного капіталу.


Ключові слова


інвестиції; вклади; курсові різниці; оцінка, засновники; статутний капітал

Повний текст:

PDF

Посилання


Господарський кодекс України: Закон України від 19.12.2021 р. № 436-IV зі змінами і доповненнями: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text.

Закон України «Про режим іноземного інвестування»: Закон України від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 р. зі змінами і доповненнями: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text.

Митний кодекс України: Закон України № 4495-VI зі змінами і доповненнями: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.07.1999 р. № 163 зі змінами і доповненнями: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0499-99.

Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами і доповненнями:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.

Щодо відображення в бухгалтерському обліку курсових різниць за зобов'язаннями засновників з внесків до статутного капіталу: Лист департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку від 19.11.12013 року № 31-08410-07-16/33606: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3606201-13#Text.

Ghospodarsjkyj kodeks Ukrajiny: Zakon Ukrajiny vid 19.12.2021 r. # 436-IV zi zminamy i dopovnennjamy: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text.

Zakon Ukrajiny «Pro rezhym inozemnogho investuvannja»: Zakon Ukrajiny vid 19.03.1996 r. # 93/96-VR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Instrukcija pro zastosuvannja Planu rakhunkiv bukhghaltersjkogho obliku aktyviv, kapitalu, zobov'jazanj i ghospodarsjkykh operacij pidpryjemstv i orghanizacij: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrajiny vid 30.11.99 r. # 291 r. zi zminamy i dopovnennjamy: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text.

Mytnyj kodeks Ukrajiny: Zakon Ukrajiny # 4495-VI zi zminamy i dopovnennjamy: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text.

Podatkovyj kodeks Ukrajiny: Zakon Ukrajiny vid 02.12.2010 # 2755-VI zi zminamy i dopovnennjamy: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=2755-17.

Nacionaljne polozhennja (standart) bukhghaltersjkogho obliku 19 «Ob'jednannja pidpryjemstv»: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrajiny vid 07.07.1999 r. # 163 zi zminamy i dopovnennjamy: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0499-99.

Shhodo vidobrazhennja v bukhghaltersjkomu obliku kursovykh riznycj za zobov'jazannjamy zasnovnykiv z vneskiv do statutnogho kapitalu: Lyst departamentu podatkovoji, mytnoji polityky ta metodologhiji bukhghaltersjkogho obliku vid 19.11.2013 roku # 31-08410-07-16/33606: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3606201-13#Text.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022