Аналіз рейтингових систем оцінки конкурентостійкості закладів вищої освіти

Vladyslav Kryvoruchko


Анотація


У статті досліджено рейтингові системи оцінки закладів вищої освіти (далі – ЗВО). Визначено, що на сьогоднішній день рейтинги університетів є найбільш легітимні та уніфіковані методики аналізу конкурентостійкості ЗВО на ринку освітніх послуг. Обґрунтовано ключову роль ЗВО як продуцентів нових знань на ринку в умовах інтелектуалізації економічних процесів. Показано, що в країнах з ринковою економікою конкуренція в будь-якій сфері (втому числі і освіти) освіти базується на тотожних принципах. Якість освіти та знань є ключовою конкурентною перевагою ЗВО на ринку. Для проведення дослідження використано методи порівняння, абстрагування, аналізу, синтезу та графічний метод. Проведено порівняльний аналіз структури критеріїв оцінки кожного з рейтингів та визначено, які показники мають найбільш вагомий вплив на результат рейтингування. Окремо проведено аналіз показників якості управління знаннями в рамках кожної з рейтингових систем як виняткових та впливових індикаторів в умовах економіки знань.

Визначено ключові проблеми рейтингування ЗВО: асиметрію вагомості впливу різних критеріїв в сторону ресурсозабезпечення та капіталізації ЗВО; неповнота оцінки якості управління знаннями (робота з репозитарієм знань, внутрішнє навчання, підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу, мобільність викладачів та студентів); відсутність показників оцінки бренду та іміджу ЗВО на ринку; ступінь використання цифрових технологій в освіті та показників аналізу системи управління ЗВО як організації (оцінки рівня бюрократизованості та якості внутрішніх бізнес-процесів).

У результаті проведеного дослідження запропоновано авторський підхід до проведення оцінки конкурентостійкості ЗВО, який передбачає категорізацію закладів освіти за визначеними критеріями та розробку показників аналізу ЗВО для кожної категорії. Також, запропоновано розширення спектру критеріїв оцінки конкурентостійкості вітчизняних ЗВО з урахуванням вимог сьогодення. Результати дослідження спрямовані на удосконалення системи оцінки якості освіти та аналізу конкурентостійкості вітчизняних закладів вищої освіти, а також удосконалення інструментарію оцінки якості управління знаннями при імплементації даних систем в рамках закладів освіти.


Ключові слова


економіка знань; заклад вищої освіти; рейтинг; управління знаннями; конкурентоспроможність; конкурентостійкість

Повний текст:

PDF

Посилання


Horta H. Global and national prominent universities: internationalization, competitiveness and the role of the State. Higher Education, 2009. № 58. С. 387-405.

Altbach P. G. The costs and benefits of world-class universities. International Higher Education, 2003. URL: http://www.bc.edu/cihe.

Marginson S. Dynamics of National and Global Competition in Higher Education. Higher Education, 2006. №. 52. С. 243-256

Федулова Л. І. Економіка знань: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]. К. НАН України; Iн-т екон. та прогнозув. НАН України, 2009. 600 с.

Луговий В., Таланова Ж. Оплата праці в провідних університетах США: досвід для України. Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН України, 2016. №1. С. 51-57.

Луговий В., Слюсаренко О., Таланова Ж. Реалізація дослідницько-інноваційного потенціалу університетів як невід’ємного складника їх діяльності. Наука та наукознавство: міжнародний науковий журнал, 2019. № 3 (105). С. 26-45.

Луговий, В., Слюсаренко, О., Таланова, Ж. Рейтинговий розподіл та формульне фінансування українських університетів: проблема суб’єктивізму і недовіри. Університети і лідерство: міжнародний науковий журнал, 2020. № 2 (10). С. 35-69.

Мороз С. А., Мороз В. М. Підвищення якості трудового потенціалу вітчизняних ВНЗ в контексті змісту механізмів міжнародної співпраці. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-техічно еліти: зб. наук. Праць НТУ «ХПІ», 2015, № 43 (47). С. 100-112

Мороз С. А. Рівень відповідності університетських знань вимогам ринку праці: аналіз думки студентів вітчизняних ЗВО та напрями вдосконалення механізмів державного управління системою вищої освіти. Вісник НУЦЗУ. Державне управління, 2019. № 2(11). С. 303-315

Мороз С. А. Якість вищої освіти як детермінанта добробуту людини та держави: оцінка студентів вітчизняних ЗВО. Публічне адміністрування та національна безпека, 2019. № 4. С. 87-94

Пантєлєєва Н. М. Цифрова економіка як ключовий тренд розвитку постіндустріального суспільства: монографія / [авт. кол.].; за заг. ред. Н. М. Пантєлєєвої, С. Ю. Колодія, М. А. Ребрика. Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. 299 с.

Затверджені стандарти вищої освіти. Офіційний портал Міністерства освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti.

Боголіб Т. М. Конкуренція університетів: світовий досвід і українські реалії. Вісник НАН України. 2012. №10. С. 31-41

Офіційний портал «IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence». URL: https://ireg-observatory.org/en.

Academic Ranking of World Universities. Methodology. URL: http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2016.html.

Малишко В. В., Яременко Л. М. Світові рейтинги університетів на глобальному ринку освітніх послуг. Економічний вісник університету, 2016. №31/1. С. 121-134.

The Times Higher Education World University Rankings. URL: http://www.timeshighereducation. co. uk/world-university-rankings.

QS University Rankings: Methodology. URL: http:// www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-university-rankings/qs-world-university-rankings-methodology.

Vught F., Ziegele F. U-Multirank: design and testing the feasability of a multidimensional global university ranking: final report, 2011. C. 15.

Aguillo I. F., Ortega J. L., Fernandes M. Webometric Ranking of World Universities: Introduction, Methodology, and Future Developments. Higher Education in Europe, 2008. Vol. 33 № 2/3. Pp. 233-244.

Universitas21. Methodology. URL: https://universitas21.com.

Криворучко В. О. Модель управління знаннями в закладі вищої освіти: процесно-структурний аналіз, Збірник наукових праць Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 2021. №10-11.

Hazelcorn E. World-Class Universities or World Class Systems: Rankings and Higher Education Policy Choices. Rankings and Accountability in Higher Education: Uses and Misuses UNESCO, 2013. 296 p.

Daraio C., Bonaccorsi A., Simar L. Rankings and university performance: A conditional multidimensional approach. European Journal of Operational Research, 2015. № 244 (3). С. 918–930.

Horta, H. (2009). Global and national prominent universities: internationalization, competitiveness and the role of the State. Higher Education, 58, 387-405.

Altbach, P. G. (2003). The costs and benefits of world-class universities. International Higher Education, 2003. Retrieved from: http://www.bc.edu/cihe.

Marginson, S. (2006). Dynamics of National and Global Competition in Higher Education. Higher Education, 52, 243-256.

Fedulova, L. I. (2009). Ekonomika znan [Knowledge economy], National Academy of Science of Ukraine [in Ukrainian].

Luhovyi, V., & Talanova, Zh. (2016). Oplata pratsi v providnykh universytetakh SShA: dosvid dlia Ukrainy. Pedahohika i psykholohiia. Visn. NAPN Ukrainy, 1, 51-57 [in Ukrainian].

Luhovyi, V., Sliusarenko, O., & Talanova, Zh. (2019). Realizatsiia doslidnytsko-innovatsiinoho potentsialu universytetiv yak nevidiemnoho skladnyka yikh diialnosti. Nauka ta naukoznavstvo: mizhnarodnyi naukovyi zhurnal, 3 (105), 26-45 [in Ukrainian].

Luhovyi, V., Sliusarenko, O., Talanova, Zh. (2020). Reitynhovyi rozpodil ta formulne finansuvannia ukrainskykh universytetiv: problema subiektyvizmu i nedoviry. Universytety i liderstvo: mizhnarodnyi naukovyi zhurnal, 2 (10), 35-69 [in Ukrainian].

Moroz S. A., & Moroz V. M. (2015). Pidvyshchennia yakosti trudovoho potentsialu vitchyznianykh VNZ v konteksti zmistu mekhanizmiv mizhnarodnoi spivpratsi. Problemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhichno elity: zb. nauk. Prats NTU «KhPI», 43 (47), 100-112 [in Ukrainian].

Moroz S. A. (2019). Riven vidpovidnosti universytetskykh znan vymoham rynku pratsi: analiz dumky studentiv vitchyznianykh ZVO ta napriamy vdoskonalennia mekhanizmiv derzhavnoho upravlinnia systemoiu vyshchoi osvity. Visnyk NUTsZU. Derzhavne upravlinnia, 2(11). 303-315 [in Ukrainian].

Moroz, S. A. (2019). Yakist vyshchoi osvity yak determinanta dobrobutu liudyny ta derzhavy: otsinka studentiv vitchyznianykh ZVO. Publichne administruvannia ta natsionalna bezpeka, 4, 87-94 [in Ukrainian].

Pantielieieva, N. M. (2019). Tsyfrova ekonomika yak kliuchovyi trend rozvytku postindustrialnoho suspilstva: monohrafiia / [avt. kol.].; za zah. red. N. M. Pantielieievoi, S. Iu. Kolodiia, M. A. Rebryka. Kyiv: DVNZ «Universytet bankivskoi spravy» [in Ukrainian].

Zatverdzheni standarty vyshchoi osvity. Ofitsiinyi portal Ministerstva osvity i nauky Ukrainy. Retrieved from: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti [in Ukrainian]

Boholib, T. M. (2012). Konkurentsiia universytetiv: svitovyi dosvid i ukrainski realii. Visnyk NAN Ukrainy, 10, 31-41 [in Ukrainian]

Official website of «IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence». Retrieved from: https://ireg-observatory.org/en/

Academic Ranking of World Universities. Methodology. Retrieved from: http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2016.html

Malyshko, V. V., Yaremenko L. M. (2016). Svitovi reitynhy universytetiv na hlobalnomu rynku osvitnikh posluh. Ekonomichnyi visnyk universytetu, 31/1, 121-134 [in Ukrainian]

The Times Higher Education World University Rankings. Retrieved from: http://www.timeshighereducation. co. uk/world-university-rankings/

QS University Rankings: Methodology. Retrieved from: http:// www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-university-rankings/qs-world-university-rankings-methodology

Vught, F., Ziegele, F. (2011). U-Multirank: design and testing the feasability of a multidimensional global university ranking: final report.

Aguillo, I. F., & Ortega, J. L., Fernandes M. (2008). Webometric Ranking of World Universities: Introduction, Methodology, and Future Developments. Higher Education in Europe, 33 (2/3), 233-244.

Universitas21. Methodology. Retrieved from: https://universitas21.com/

Kryvoruchko, V. O. (2021). Model upravlinnia znanniamy v zakladi vyshchoi osvity: protsesno-strukturnyi analiz, Zbirnyk naukovykh prats Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, 10-11 [in Ukrainian] – podano do publikatsii.

Hazelcorn, E. (2013). World-Class Universities or World Class Systems: Rankings and Higher Education Policy Choices. Rankings and Accountability in Higher Education: Uses and Misuses UNESCO.

Daraio, C., Bonaccorsi, A., & Simar L. (2015). Rankings and university performance: A conditional multidimensional approach. European Journal of Operational Research, 244 (3), 918-930.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022