Зміни міжнародного бізнес-середовища та інноваційно-інвестиційної поведінки компаній в умовах пандемічної кризи

Olha Shkurupii, Tatiana Deyneka, Iryna Zahrebelna, Olha Dyvnych


Анотація


Вступ. Формування міжнародного бізнес-середовища відбувається під впливом кризових явищ, зокрема сучасної пандемічної кризи, що спостерігається в економіці та суспільстві і вихід з цієї (теперішньої «нової нормальності») як і до цього слід шукати у застосуванні інновацій і можливості їх фінансування. Інновації визначають можливості подальшого розвитку як субʼєктів господарювання, так і світового суспільства в цілому.

Мета. Дослідження інноваційної-інвестиційної поведінки компаній за сучасного стану міжнародного бізнес-середовища, що проявляється в умовах пандемії як економічний спад і деструкція ринкових відносин, зумовлена надзвичайною нестабільністю товарних, ресурсних, грошових ринків і структурною деформацією звʼязків між ними, що одночасно посилюється зниженням ефективності регуляторних функцій на національному та наднаціональному рівнях.

Методологія. Наукове дослідження проводилось за допомогою аналізу та синтезу з метою вивчення зміни міжнародного бізнес-середовища та інноваційно-інвестиційної поведінки компаній в умовах пандемічної кризи; табличного методів для наочного подання матеріалу.

Результати. Показано, що міжнародне бізнес-середовище змінила пандемічна криза, порівняльна з глобальною фінансово-економічною кризою 2008 р. Різнить їх передусім причина виникнення – неекономічна у першому випадку та економічна в другому; обʼєднує – нециклічність природи походження та системний характер деструктивних змін в економіці та соціумі. Зʼясовано, що виклики та проблеми пандемічної кризи змусили організації переосмислити підходи до ведення бізнесу та швидкого запровадження інновацій, таких як штучний інтелект, блокчейн, інтернет речей, засоби автоматизації процесів. Підкреслено необхідність цифрової трансформації бізнесу, що є інноваційною стратегією, інкорпорованою в загальний довгостроковий план розвитку компанії, яка визначає зміст корпоративної, функціональних, конкурентних стратегій. Доведено, що передумови поширення цифровізації в діяльності інших субʼєктів створюються через digital strategy, яку реалізує компанія-ініціатор, – через її звʼязки з клієнтами, постачальниками, конкурентами. Розглянуто сценарій відновлення світової економіки за версією UNCTAD. Зʼясовано, що найбільш складним для трансформації бізнесу в умовах пандемічної кризи, є залучення коштів, призначених на інновації. Компанії зазнають великих втрат, що істотно обмежує здійснення інвестицій.


Ключові слова


міжнародне бізнес-середовище; інновації; інвестиції; цифрова трансформація бізнесу; пандемічна криза; стратегія

Повний текст:

PDF

Посилання


Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку: Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу; пер. з англ. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. 242 с.

Фелпс Э. Массовое процветание: Как низовые инновации стали источником рабочих мест, новых возможностей и изменений / пер. с англ. Д. Кралечкина. Москва: ?зд-во ?нститута Гайдара; Фонд «Либеральная Миссия», 2015. 472 с.

Петроє О. М., Федулова Л. І. Стимулювання економіки та подолання наслідків пандемії. COVID-19: механізми дії державної влади (у період з березня по листопад 2020 року): наук. -аналіт. доп. Київ: НАДУ, 2021. 128 с.

Kodama M. Digitally transforming work styles in an era of infectious disease. International Journal of Information Management. 2020. № 55. https://www.researchgate.net/publication/342366338_Digitally_transforming_work_styles_in_an_era_of_infectious_disease.

Li H. Organizational mindfulness towards digital transformation as a prerequisite of information proessing capability to achieve market agility. Journal of Business Research. 2021. V. 122. P. 700-712.

Jones M. D., Hutcheson S., Camba J. D. Past, present, and future barriers to digital transformation in manufacturing: A review. Journal of Manufacturing Systems. 2021. № 60 (9). P. 936 – 948.

Bharadwaj A., Sawy O. A. El., Pavlou R. A., Venkatraman N. Digital business strategy: toward a next generation of insights. MIS Quarterly. 2013. № 2. Р. 471-482.

Westerman G., Bonnet D., McAfee A. Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation. Boston, MA: Harvard Business Review Press, 2014. 303 p.

Розвиток підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища: управління, реалізація та перспективи: монографія / за заг. ред. д. е. н., проф. Шарко М. В. Херсон: ФОП Вишемирський В. С., 2019. 306 с.

Струтинська І. В. Організація та управління цифровою трансформацією бізнес-структур: теорія, методологія, практика: монографія. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2020. 475 с.

Пiжук О. I. Цифрова трансформація економіки України: обмеження та можливості: монографія; Ун-т ДФС України. Ірпінь, 2020. 504 с.

Дейнека Т. А. Соціально-економічні суперечності процесу глобалізації суспільства (політико-економічний аналіз): монографія. Київ: КНЕУ, 2018. 510 с.

We, the post-digital people. Can your enterprise survive the “tech-clash”? TECHNOLOGY VISION 2020. URL: https://www.accenture.com/us-en/insights/technology/technology-trends-2020.

Bloomberg J. Digitization, digitalization, and digital transformation: confuse them at your peril. Forbes. 29.04.2018. URL: https://www.forbes.com/sites/jasonbloomberg/2018/04/29/digitization-digitalization-and-digital-transformation-confuse-them-atyour-peril/#78e677fd2f2c.

The PEX Report 2021: Global state of process excellence. URL: https://www.processexcellencenetwork.com/business-transformation/reports/the-pex-report-2021-global-state-of-process-excellence.

Нова нормальність. KPMG Review Magazine 2020. №8. 23 с. https://home. kpmg/content/dam/kpmg/ua/pdf/2020/10/KPMG-Review-Magazine-8-ukr.pdf

The Worldʼs Smart Manufacturing Industry. Research and Markets. April 29, 2020. URL: https://www.globenewswire.com/news-release/2020/04/29/2024044/0/en/The-World-sSmart-Manufacturing-Industry-Post-COVID-19-theIndustry-is-Expected-to-Be-Worth-181-3-Billion-by2020-and-220-4-Billion-by-2025.html.

Trade and development report 2021. From recovery to resilience: the development dimension. Report by the secretariat of the United Nations Conference on Trade and Development. United Nations. Geneva, 2021. 166 p. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/tdr2021_en.pdf.

Trade and development report 2020. From global pandemic to prosperity for all: avoiding another lost decade. Report by the secretariat of the United Nations Conference on Trade and Development United Nations. Geneva, 2020. 140 p. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/tdr2020_en.pdf.

Доклад о мировых инвестициях 2021. ?нвестиции в устойчивое восстановление. Организация Объединенных Наций. Женева, 2021. 45 с. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_overview_ru.pdf.

Years of The Most Innovative Companies. Related expertise: innovation strategy and delivery, business model innovation, product innovation and engineering. BCG. URL: https://www.bcg.com/publications/most-innovative-companies-historical-rankings.

The 5 most profitable companies in the world. Franchise lists. Fortune global 500. URL: https://fortune.com/2021/08/04/most-profitable-companies-in-the-world-2020.

Global IT Market Trends. Tadviser: Government. Business. IT. URL: https://tadviser.com/index. php/Article:Global_IT_Market_Trends.

Shumpeter, Y. (2011). Teoriia ekonomichnoho rozvytku: Doslidzhennia prybutkiv, kapitalu, kredytu, vidsotka ta ekonomichnoho tsyklu [Theory of economic development: Research of incomes, capital, credit, percent and economic cycle] Kyiv: Vydavnychyi dim «Kyievo-Mohylianska akademiia» [in Ukrainian].

Felps, E. (2015). Massovoe protsvetanie: Kak nizovye innovatsyi stali istochnikom rabochikh mest, novykh vozmozhnostei i izmenenii [Mass prosperity: As basilar innovations became the source of workplaces, new possibilities and changes] (D. Kralechkina, Trans). Moskow: Instituta Haidara; Fond «Liberalnaia Missiia» [in Russian].

Petroie, O. M., & Fedulova, L. I. (2021). Stymuliuvannia ekonomiky ta podolannia naslidkiv pandemii. COVID-19: mekhanizmy dii derzhavnoi vlady (u period z bereznia po lystopad 2020 roku) [Stimulation of economy and overcoming of consequences of pandemic. COVID-19: mechanisms of action of state power (in a period from March for November, 2020)]. Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Kodama, M. (2020). Digitally transforming work styles in an era of infectious disease. International Journal of Information Management, 55. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/342366338_Digitally_transforming_work_styles_in_an_era_of_infectious_disease [in English].

Li, H. (2021). Organizational mindfulness towards digital transformation as a prerequisite of information proessing capability to achieve market agility. Journal of Business Research, 122, 700-712 [in English].

Jones, M. D., Hutcheson, S., & Camba, J. D. (2021). Past, present, and future barriers to digital transformation in manufacturing: A review. Journal of Manufacturing Systems, 60 (9), 936-948 [in English].

Bharadwaj, A., Sawy, O. A. El., Pavlou, P. A., & Venkatraman, N. (2013). Digital business strategy: toward a next generation of insights. MIS Quarterly, 2, 471-482 [in English].

Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation. Boston: MA Harvard Business Review Press, 303 [in English].

Sharko, M. V. (ed.) (2019). Rozvytok pidpryiemstva v umovakh nestabilnoho zovnishnoho seredovyshcha: upravlinnia, realizatsiia ta perspektyvy [Development of enterprise in the conditions of unstable environment: management, realization and prospects]. Kherson: FOP Vyshemyrskyi V. S [in Ukrainian].

Strutynska, I. V. (2020) Orhanizatsiia ta upravlinnia tsyfrovoiu transformatsiieiu biznes-struktur: teoriia, metodolohiia, praktyka [Organization and management digital transformation of businesses: theory, methodology, practice]. Ternopil, FOP Palianytsia V. A [in Ukrainian].

Pizhuk, O. I. (2020). Tsyfrova transformatsiia ekonomiky Ukrainy: obmezhennia ta mozhlyvosti [Digital transformation of economy of Ukraine: limitation and possibilities]. Irpin: Un-t DFS Ukrainy [in Ukrainian].

Deineka, T. A. (2018). Sotsialno-ekonomichni superechnosti protsesu hlobalizatsii suspilstva (polityko-ekonomichnyi analiz) [Socio-economic contradictions in the process of globalization of society (political and economic analysis)]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

We, the post-digital people. Can your enterprise survive the “tech-clash”? (2020). Technology vision. Retrieved from: https://www.accenture.com/us-en/insights/technology/technology-trends-2020 [in English].

Bloomberg J. Digitization, digitalization, and digital transformation: confuse them at your peril. Forbes. Retrieved from: https://www.forbes.com/sites/jasonbloomberg/2018/04/29/digitizationdigitalization-and-digital-transformation-confuse-them-atyour-peril/#78e677fd2f2c [in English].

The PEX Report 2021: Global state of process excellence. Retrieved from:https://www.processexcellencenetwork.com/business-transformation/reports/the-pex-report-2021-global-state-of-process-excellence [in English].

Nova normalnist [New normality] (2020). KPMG Review Magazine, 8. Retrieved from: https://home. kpmg/content/dam/kpmg/ua/pdf/2020/10/KPMG-Review-Magazine-8-ukr.pdf [in Ukrainian].

The World’s Smart Manufacturing Industry. (2020). Research and Markets, 29. Retrieved from: https://www.globenewswire.com/news-release/2020/04/29/2024044/0/en/The-World-sSmart-Manufacturing-Industry-Post-COVID-19-theIndustry-is-Expected-to-Be-Worth-181-3-Billion-by2020-and-220-4-Billion-by-2025.html [in English].

Trade and development report 2021. From recovery to resilience: the development dimension. Report by the secretariat of the United Nations Conference on Trade and Development. (2021). United Nations, Geneva. Retrieved from: https://unctad.org/system/files/official-document/tdr2021_en.pdf [in English].

Trade and development report 2020. From global pandemic to prosperity for all: avoiding another lost decade. Report by the secretariat of the United Nations Conference on Trade and Development. (2020). United Nations, Geneva. Retrieved from: https://unctad.org/system/files/official-document/tdr2020_en.pdf [in English].

Doklad o mirovykh investitsiyakh 2021. Investitsii v ustoychivoye vosstanovleniye [Lecture about world investments 2021. Investments in steady renewal]. (2021). Organizatsiya Obyedinennykh Natsiy. Zheneva. Retrieved from: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_overview_ru.pdf [in Russian].

Years of The Most Innovative Companies. Related expertise: innovation strategy and delivery, business model innovation, product innovation and engineering. BCG. Retrieved from: https://www.bcg.com/publications/most-innovative-companies-historical-rankings [in English].

Leonhardt, M. (2021). The 5 most profitable companies in the world. Franchise lists. Fortune global 500. Retrieved from: https://fortune.com/2021/08/04/most-profitable-companies-in-the-world-2020/ [in English].

Global IT Market Trends. (2021). Tadviser: Government. Business. IT. Retrieved from: https://tadviser.com/index. php/Article:Global_IT_Market_Trends [in English].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022