Тенденції та орієнтири розвитку бренду фармацевтичних компаній в Україні

Halyna Yamnenko


Анотація


Вступ. В умовах висококонкурентного середовища, в довгостроковому періоді успішними можуть бути тільки ті компанії, які здатні виділитися на тлі конкурентів. Забезпечення реальної диференціації є надзвичайно складним завданням. Для цього необхідно пропонувати відмінний від конкурентів продукт, що володіє істотно кращими експлуатаційними характеристиками і наділяти продукт яскравими образами, звертаючись до емоцій споживачів. Основою успішного існування та забезпечення високого рівня конкурентоспроможності продукту на ринку є бренд, який в свою чергу, забезпечує споживачеві високий рівень раціональних та емоційних цінностей, що призводить до забезпечення необхідної диференціації і позитивного фінансового результату діяльності компанії.

Мета статті – дослідження особливостей формування та розвитку бренду підприємств на фармацевтичному ринку.

Методика. Під час проведення дослідження застосовувались методи порівняльного аналізу, системний підхід, узагальнення, синтез, логічний і структурний аналіз, графічного інтерпретування.

Результати. Проведено аналіз стану, виявлено тенденції у діяльності фармацевтичних підприємств. У формуванні стратегії розвитку брендів запропоновано приділити увагу безперервному управлінню брендом та посиленню промо-активності компаній.

Практична значимість полягає у впливі на процес бренд-планування та визначення орієнтирів розвитку для брендів підприємств.


Ключові слова


бренд; управління брендом; маркетинг; промо-активність

Повний текст:

PDF

Посилання


Аакер Д. А. Бизнес-стратегия: от изучения рыночной среды до беспроиграшных решений. Москва: Эксмо, 2007. 464 с.

Аакер Д. А. Создание сильных брендов. Москва: ?Д Гребенникова, 2003. 440 с.

Аптечний продаж за підсумками 2020 р. Щотижневик Аптека. online.ua № 3 (1274) 2021 р. URL: https://www.apteka.ua/article/581310.

Балабанова Л. В. Бренд-менеджмент підприємств в умовах маркетингової орієнтації: монографія. Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. 200 с.

Гришкова Н. С. Стратегии управления брендом как составляющие бренд-менеджмента: Вестник БУКЭП. 2013. № 3 (47). С. 74-83.

Дэвис С. М. Управление активами торговой марки. СПБ: Питер, 2001. 272 с.

Довідка “зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2019 році”. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=30d3074d-6882-4aac-bc4f-f4af8a30b221&title=DovidkazovnishniaTorgivliaUkrainiTovaramiTa PoslugamiU2019-Rotsi.

Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. СПб.: Питер, 1999. 315 с.

Зозульов О., Несторова Ю. Бренд як нематеріальний актив у постіндустріальному суспільстві. Економіка України. 2008. №3. С. 4-11.

Капферер Ж.-Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда. Москва: Вершина, 2007. 448 с.

Келлер К. Л. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным капиталом. Москва: Вильямс, 2005. 719 с.

Кендюхов О. В., Файвішенко Д. С. Оцінювання ефективності бренд-менеджменту на основі бечмаркингу. Актуальні проблеми економіки. 2012. №1 (137). С. 131-137.

Котлер Ф. Основы маркетинга. ?Д Вильямс, 2014. 659 с.

Огилви Д. Откровения рекламного агента. Москва: М?Ф, 2012.

Приходченко Я. В. Маркетингові стратегії бренд-менеджменту торговельних підприємств. Економіка: проблеми теорії та практики. 2008. №. 24. С. 170-182.

Середина Е. В., Попов Е. В. Трансакционные издержки формирования института бренда. Маркетинг в России и за рубежом. 2006. №2(52) С. 42.

Як пандемія вплинула на лідерство у Великій Фармі: Топ-20 компаній за обсягами продажу у 2020 р. Щотижневик Аптека. online.ua № 24 (1295) 2020 р. URL: https://www.apteka.ua/article/590791.

Aaker, D. A. (2007). Biznes-strategija: ot izuchenija rynochnoj sredy do besproigrashnyh reshenij. Moscow: Jeksmo. [In Russiаn].

Aaker, D. A. (2003). Sozdanie sil'nyh brendov. Moscow: ID Grebennikova. [In Russiаn].

Aptechnyj prodazh za pidsumkamy 2020 r. Schotyzhnevyk Apteka. online.ua № 3 (1274) 2021 r. Retrieved from: https://www.apteka.ua/article/581310 [In Ukrainian].

Balabanova, L. V. (2010). Brend-menedzhment pidpryiemstv v umovakh marketynhovoi oriientatsii. Donets'k: DonNUET. [In Ukrainian].

Grishkova, N. S. (2013). Strategii upravlenija brendom kak sostavljajushhie brend-menedzhmenta. SPB: Vestnik BUKJeP. № 3 (47). S. 74-83. [In Russiаn].

Djevis, S. M. (2001). Upravlenie aktivami torgovoj marki. SPB: Piter. [In Russiаn].

Dovidka “Zovnishnia torhivlia ukrainy tovaramy ta posluhamy u 2019 rotsi”. Retrieved from: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=30d3074d-6882-4aac-bc4f-f4af8a30b221&title=DovidkazovnishniaTorgivliaUkrainiTovaramiTaPoslugamiU2019-Rotsi. [In Ukrainian].

Dojl', P. (1999). Menedzhment: strategija i taktika. SPb.: Piter. [In Russiаn].

Zozul'ov, O., & Nestorova, Yu. (2008). Brend iak nematerial'nyj aktyv u postindustrial'nomu suspil'stvi. Ekonomika Ukrainy, 3, 4-11. [In Ukrainian].

Kapferer, Zh. -N. (2007). Brend navsegda: sozdanie, razvitie, podderzhka cennosti brenda. Moscow: Vershina. [In Russiаn].

Keller, K. L. (2005). Strategicheskij brend-menedzhment: sozdanie, ocenka i upravlenie marochnym kapitalom. Moscow: Vil'jams. [In Russiаn].

Kendiukhov, O. V., & Fajvishenko D. S. (2012). Otsiniuvannia efektyvnosti brend-menedzhmentu na osnovi bechmarkynhu. Aktual'ni problemy ekonomiky, 1 (137), 131-137. [In Ukrainian].

Kotler, F. (2014). Osnovy marketinga. ID Vil'jams. [In Russiаn].

Ogilvi, D. (2012). Otkrovenija reklamnogo agenta. Moscow: MIF. [In Russiаn].

Prykhodchenko, Ya. V. (2008). Marketynhovi stratehii brend-menedzhmentu torhovel'nykh pidpryiemstv. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky, 24, 170-182. [In Ukrainian].

Seredina, E. V., & Popov, E. V. (2006). Transakcionnye izderzhki formirovanija instituta brenda. Marketing v Rossii i za rubezhom, 2(52), 62. [In Russiаn].

Yak pandemiia vplynula na liderstvo u Velykij Farmi: Top-20 kompanij za obsiahamy prodazhu u 2020 r. Schotyzhnevyk Apteka. online.ua № 24 (1295) 2021 Retrieved from: https://www.apteka.ua/article/590791 [In Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022