Аналіз стану управління системою логістики в Україні

Inna Kozlova


Анотація


Вступ. В сучасних умовах, що характеризуються подальшою переорієнтацією зовнішньоторговельних зв’язків у напрямі інтеграції національної економіки в європейське середовище, все більшої актуальності набуває питання оцінки ефективності управління системою логістики як на рівні підприємства, так і на рівні України вцілому. Інтеграція світового господарства, розвиток транспортних мереж та світового ринку логістичних послуг, поглиблення міжнародного поділу праці − все це свідчить про необхідність дослідження стану розвитку системи логістики. В сучасних умовах пандемії Covid-19, в сфері торгівлі шанс на існування має лише той, хто зміг адаптуватися до дистанційної форми роботи, в якій саме система логістики має визначальний характер.

Мета. Метою статті є дослідження стану логістики в Україні як системи та визначення її властивостей для управління як на макрорівні – підприємстві, так і на макрорівні – в Україні вцілому, а також проведення аналізу динаміки рейтингу системи логістики України за показником LPI.

Метод (методологія). Для аналізу даної теми були використані як теоретичні, так і практичні методи дослідження. Зокрема, на першому етапі були використані аналіз та синтез поглядів вчених на систему логістики та її властивості. На другому етапі – статистичні методи аналізу та прогнозу, екстраполяція, що дає можливість визначити перспективи розвитку системи логістики України в перспективі. Далі – це формування особистих висновків та рекомендацій на основі проведеного аналізу.

Результати. Ключовими результатами проведеного дослідження є визначення основних характеристик управління властивостями системи логістики. Вивчено стан управління системою логістики в Україні, спостерігається тенденція до зниження частки залізничного транспорту, збільшення частки автомобільного транспорту. Проаналізовано Індекс ефективності логістики «LPI», який використовується спеціалістами Світового банку та спрогнозовано його значення на майбутні періоди. Визначено перспективи розвитку системи логістики в Україні.


Ключові слова


вантажообіг; види транспорту; система логістики; ефективність; управління; LPI; прогноз

Повний текст:

PDF

Посилання


Шандрівська О. Є., Якимишин Л. Я. Дослідження глобального ринку логістичних послуг: світові тенденції та вплив на Україну Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 2018, № 892. С. 212–221.

Устенко М. О. Актуальність формування транспортно-логістичних систем в умовах євроінтеграції. Вісник економіки транспорту і промисловості, 2015. № 49. C. 207–210.

Сухорська У. Р., Щербань В. М. Маркетингова політика розподілу. Львів: Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. 383 с.

Забуранна Л. В., Кулік А. В. Управління логістичною системою підприємства. Ефективна економіка. № 3. 2015.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Logistics Performance Index. Website of World Bank. URL: https://lpi. worldbank.org/report.

Юденко А. В. LPI як показник конкурентоспроможності та потенціалу логістичного забезпечення України стосовно країн Європейського Союзу. Бізнес інформ. 2018. № 1. С. 54-59.

Бажан Л. І. Формування підходу до інтелектуалізації моделювання транспортно-логістичної системи. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: зб. наук. праць МННЦ ІТіС. 2012. Випуск 17. С. 23-37.

Shandrivska, O., Yakymyshyn, L., (2018). Research of the global market of logistics services: world tendencies and influence on Ukraine. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic", 892, 212-221.

Ustenko, M. O., (2015). Aktual'nist' formuvannja transportno-logistychnyh system v umovah jevrointegracii' Visn ekon. transp. i prom-sti, 49, 207-210.

Sukhorska, U., & Shcherban, V. (2015). Distribution marketing policy. Lviv Publishing House.commerce. acad.

Zaburanna, L., & Kulik, A. (2015). Management of the logistics system of the enterprise. Efficient economy, 3.

State Statistics Service of Ukraine. (2021). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua.

Logistics Performance Index. Website of World Bank. Retrieved from: https://lpi.worldbank.org/report.

Yudenko, A. V. (2018). LPI as an indicator of competitiveness and potential of logistical support of Ukraine in relation to the countries of the European Union. Business information, 1, 54-59.

Bazhan, L. I. (2012). Formation of approach to intellectualization modeling of transport and logistics system. Economic and mathematical modeling of socio-economic systems, 17, 23.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022