Розвиток інноваційної інфраструктури як основа процесів диверсифікації економіки України

Tetiana Kublikova, Inna Kuznetsova


Анотація


Вступ. Предметом дослідження аналіз форм та особливостей, переваг та недоліків диверсифікації структури економіки. Проведено взаємозв'язок між вибором моделей диверсифікації традиційної чи інноваційної та створенням інноваційних інфраструктур країни. Досліджено сучасні умови, напрями та проблеми розвитку інноваційних інфраструктур України. Проаналізовано сучасний стан розвитку інноваційних паркових інфраструктур. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності їх функціонування.

Мета та завдання дослідження полягає в аналізі взаємозв'язків розвитку інноваційної інфраструктури з процесами диверсифікації економіки та визначенні проблем і шляхів підвищення ефективності її функціонування.

Метод (методологія). Застосовано системний підхід, методи аналізу і синтезу; в якості інформаційної основи використано нормативно-правова база та звітні дані Державної служби статистики України.

Результати. Розроблені рекомендації для забезпечення сприятливих умов розвитку та функціонування ефективної інноваційної інфраструктури.

Висновки. Одним із способів успішного виживання в конкурентному середовищі є економічна диверсифікація яка формує інноваційну інфраструктуру країни. Створення інноваційних інфраструктур і їх успішний розвиток і функціонування об'єктивно обумовлює виникнення інтенсивних процесів диверсифікації структури економіки регіонів і країни в цілому на якісно новій основі інноваційного високотехнологічного зростання, відтворення різних видів товарів і послуг. Ці структури породжують два види диверсифікації – інноваційну, коли здійснюється виробництво інноваційних товарів і послуг, і традиційну диверсифікацію, яка виражається в різноманітності допоміжних видів діяльності, необхідних для повноцінного їх функціонування. Для підтримки своєї конкурентоспроможності господарюючі суб'єкти повинні постійно підтримувати стійко-ефективні форми діяльності господарських систем, впроваджувати і освоювати випуск нововведень, модифікацій, тобто поєднувати традиційну і інноваційну діяльність. У цьому полягає продуктивна і перспективна взаємодія процесів традиційної і інноваційної диверсифікації господарюючих суб'єктів в економічній системі. Однак попри наявність окремих елементів системи диверсифікації економіки, на сьогодні, в країні відсутня цілісна модель розвитку ефективної інноваційної інфраструктури країни. Існуючі в Україні окремі структурні елементи інноваційної системи та нормативно-правове поле їх функціонування не вибудовані в єдину інноваційну економічну систему, тому результати діяльності цих елементів поодинокі та не мають синергетичного ефекту. Надані у статті рекомендації сприяють забезпеченню сприятливих умов для утворення та функціонування ефективної інноваційної інфраструктури України.


Ключові слова


диверсифікація; конгломератна диверсифікація; інноваційна інфраструктура; технопарки; інноваційна політика; інновація; інноваційний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Ансофф І.: Стратегическое управление. М., 1989. // Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий. 20.02.2012. URL: https://gtmarket.ru/library/basis/4155.

Боумен, К. Основи стратегічного менеджменту. Москва: ЮН?Т?, 2013. 175с.

Друбецкая, А. Я. Эффективность стратегии диверсификации в предпринимательской деятельности: автореф. дис. …канд. экон. наук: 08.00.05. Москва, 2014. 26 с.

Махнушіна В. Н., Шинкевич А. Н. Сучасні види та форми диверсифікації. Москва: Російське підприємництво, 2016. Т. 10. С. 1459-1468.

Салогуб А. М. Інтелектуальний капітал як детермінують фактор розвитку інноваційної економіки. Наукові проблеми гуманітарних досліджень. 2012. № 2. ст. 232¬243.

Скоробогатов М. М., Куцерубов О. І. Диверсифікація як один із шляхів підвищення ефективності діяльності підприємств у сучасних умовах. Економічний вісник Донбасу. 2011. № 3 (25). ст. 18-21.

Скляров Р. Інноваційні парки: досвід України і світу. Бізнес. 03.07.2019. URL: https://business.ua/strategies/5757-innovatsijni-parki-dosvidukrajini-21.ta-svitu.

Шабалтун М. І., Леманова П. В. Значимість стратегії диверсифікації в умовах конкуренції. Міжнародний студентський науковий вісник. 2016. Вип. № 4 ч. 4. ст. 459¬462.

Про інноваційну діяльність. Закон України. URL: https://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=40-15#Text.

Про індустріальні парки. Закон України від 21.06.2012 р. № 5018–VI. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2013. № 22. с. 212.

Про наукові парки. Закон України від 25.06.2009 р. № 1563-VI. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2009. № 51. с. 757.

Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#n12.

Altenburg T., Schmitz H. Breakthrough: China’s and India’s Transition from Production to Innovation. World Development. 2008. 21 р.

American Intellectual Property Law Association. Reply to the National Academies. Report. Washington, DC: American Intellectual Property Law Association, 2004. 123 р.

Goldstein H., Luger M. Science / Technology Parks and Regional Development Theory. Economic Development Quarterly. 1990. № 4 (1). P. 4–78.

Єгорова О. О. Вплив застосування державної підтримки на діяльність технопарків в Україні. Наука та інновації. 2012. Т. 8, № 5. C. 89–98.

Єгорова О. О. Щодо державної допомоги діяльності технопарків в Україні. Аналітична записка. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/705.

Діяльність технологічних парків в Україні. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. URL: www.mon.gov.ua.

Аналіз діяльності технологічних парків України у 2008–2009 рр. URL: www.mon.gov.ua/science/innovation/analiz2008_2009.doc.

Аналіз діяльності технологічних парків України у 2010 р. URL: www.mon.gov.ua/science/innovation/analiz2010.doc.

Ansoff, I. (1989). Strategic Management. Moscow. Retrieved from: https://gtmarket.ru/library/basis/4155.

Boumen, K. (2013). Osnovy stratehichnoho menedzhmentu [Fundamentals of Strategic Management]. Moscow: YuNYTY [in Ukrainian].

Drubetskaia, A. Ya. (2004). Effektivnost strategii diversifikatsii v predprinimatelskoy deiatelnosti [Effectiveness of the strategy of diversification in business].

Makhnushina, V. N., & Shynkevych, A. N. (2016). Suchasni vydy ta formy dyversyfikatsii. [Modern types and forms of diversification]. Rosiiske pidpryiemnytstvo, 16(10), 1459¬1468.

Salohub, A. M. (2012) Intelektualnyi kapital yak determinuiut faktor rozvytku innovatsiinoi ekonomiky [Intellectual capital as a determinant factor for the development of an innovative economy]. Scientific problems f humanitarian research Journal, 2, 232¬243.

Skorobohatov, M. M., and Kutserubov, O. I. (2011). “Dyversyfikatsiiaiak odyn iz shliakhiv pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti pidpryiemstv u suchasnykh umovakh“ [Diversification as a way to improve the performance of companies in today's environment]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, 3 (25), 18-21.

Skliarov, R. (2019). Innovatsiini parky: dosvid Ukrainy i svitu. Biznes. Retrieved from: https://business.ua/strategies/5757-innovatsijni-parki-dosvidukrajini-21.

Shabaltun, M. I., & Lemanova, P. V. (2019). Znachymist stratehii dyversyfikatsii v umovakh konkurentsii [the significance of the diversification strategy in competition conditions]. International Student Scientific Herald, 4(4), pp. 459¬462.

LAW OF UKRAINE on innovative activity. Retrieved from: https://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=40-15#Text.

On industrial parks: Law of Ukraine of 21.06.2012 р. № 5018–VI. (2013). Information of the Verkhovna Rada (ВВР), 22, 212.

On Science Parks: Law of Ukraine of 25.06.2009 р. № 1563-VI. Information of the Verkhovna Rada (ВВР). 2009. № 51. Ст. 757.

Strategy for the development of innovation for the period up to 2030. Retrieved from: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#n12.

Altenburg, T., & Schmitz, H. (2008). Breakthrough: China’s and India’s Transition from Production to Innovation. World Development, 21.

American Intellectual Property Law Association. (2014). Reply to the National Academies. Report. Washington, DC: American Intellectual Property Law Association, 123.

Goldstein, H., Luger, M. (1990). Science. Technology Parks and Regional Development Theory. Economic Development Quarterly, 4 (1), 4–78.

Egorova, О. (2012). The impact of state support on the activities of technology parks in Ukraine. Science and innovation, 8(5), 89–98.

Egorova, О. (n.d.). Regarding state aid for technology parks in Ukraine. Analytical note. Retrieved from: http://www.niss.gov.ua/articles/705.

Activities of technology parks in Ukraine. Official site of the Ministry of Education and Science of Ukraine. Retrieved from: www.mon.gov.ua.

Analysis of the activity of technology parks of Ukraine in 2008-2009. Retrieved from: www.mon.gov.ua/science/innovation/analiz 2008_2009. doc

Analysis of the activity of technology parks of Ukraine in 2010. Retrieved from: www.mon.gov.ua/science/innovation/analiz 2010. doc.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022