Електронне врядування в процесі прийняття управлінських рішень

Oleksii Mykhalchenko


Анотація


В статті розкриваються особливості процесу розвитку інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), а з ними і електронного врядування, що впливає в свою чергу на державотворчі процеси. ІКТ стають все більш доступними для підвищення простоти та ефективності в багатьох сферах життя. ІКТ є особливо перспективним у галузі управління та участь громадськості. Прихильники відкритого та електронного уряду вважають, що уряди у цифрову епоху можуть використовувати інформацію для зменшення корупції та підвищення прозорості уряду, підзвітності, ефективності та участі громадян. Прихильники прав людини стверджують, що для успішного використання ІКТ в управлінні необхідний доступ до інформації, освіта та можливість обміну інформацією для громадян. Однією з головних цілей електронного врядування є підвищення рівня залучення громадян до участі в діяльності держави та прийняття державних рішень. Дана ціль досягається через відкритість та прозорість діяльності  органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Довіра та підтримка громадянами уряду займає головну роль у формуванні та успішній підтримці демократичної держави.


Ключові слова


електронне урядування; державна політика; управлінські рішення

Повний текст:

PDF

Посилання


Riley B. T. Electronic Governance and Electronic Democracy: Living and Working: Connected World, Volume. 2. 2001.

Osborne, D and Gaebler, T. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is transforming the Public Sector, Addison-Wesley. 1992.

World Bank. E- Governments. Retrieved From: http://web.worldbank.org.

Moon M. The evolution of e-government among municipalities: rhetoric or reality”. Public Administration Review. Volume 62. N 4. 2002.

Gregory G. E-government. Encyclopedia of political Communications. Los Angeles. 2007.

Ndou V. E-government for developing countries: opportunities and challenges». The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries; Volume 18. N. 1. 2009.

Seifert W & Bonham, G. (2003). The Transformative Potential of E-Government in Transitional Democracies. Public Management. Issue № 2.

Sharma Gupta J. Building Blocks of an E-government-A Framework. Journal of Electronic Commerce in Organizations, Volume 1. N. 4. 2003.

Fang Z. E-Government in Digital Era: Concept, Practice, and Development, Thailand. 2020.

United Nations. UN e-government survey 2008: from e-government to connected governance. United Nations, New York. Retrieved From. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN028607.pdf.

Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 4 лютого 1998 року № 75/98-ВР.

Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» від 31.07.2000 № 928/2000.

Указ Президента України «Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади» від 22.01.2005 № 325/2001.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» від 4 січня 2002 р. № 3.

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади» від 01.08.2002 № 683/2002.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади» від 29 серпня 2002 р. № 1302.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України» від 5 червня 2000 р. № 915.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд"» від 24 лютого 2003 р. № 208.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади» від 28 жовтня 2004 р. № 1453.

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання документування управлінської діяльності» від 17 січня 2018 р. № 55.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні» від 13 грудня 2010 р. № 2250-р.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення плану дій з впровадження в Україні Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”» від 5 квітня 2012 р. № 220-р.

Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012-2017 роки» від 05.07.2012 № 5096-VI.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019-2020 роки» від 30 січня 2019 р. № 37-р.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації» від 17 січня 2018 р. № 67-р.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019-2020 роки» від 30 січня 2019 р. № 37-р.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні» від 22 серпня 2018 р. № 617-р.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2018-2020 роках» від 18 грудня 2018 р. № 1088-р.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних» від 21 листопада 2018 р. № 900-р.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України» від 11 липня 2018 р. № 481-р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання цифрового розвитку» від 30 січня 2019 р. № 56.

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 01.12.2019 № 2939-VI.

Наказ Державного Агентства З Питань Електронного Урядування України «Про встановлення Вимог до засобів електронної ідентифікації, рівнів довіри до засобів електронної ідентифікації для їх використання у сфері електронного урядування» від 27.11.2018 № 86.

Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» від 08.07.2018 № 2163-VIII.

Постанова Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту Закону України про публічні електронні реєстри» від 31.10.2019 № 259-IX.

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів» від 10 травня 2018 р. № 357.

Riley, B. T. (2001). Electronic Governance and Electronic Democracy: Living and Working: Connected World, Volume. February [in English].

Osborne, D and Gaebler, T. (1992). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is transforming the Public Sector, Addison-Wesley [in English].

World Bank. E- Governments. Retrieved From; URL: http://web.worldbank.org. [in English].

Moon, M. (2002). The evolution of e-government among municipalities: rhetoric or reality. Public Administration Review, 62(4) [in English].

Gregory, G. (2007). E-government. Encyclopedia of political Communications. Los Angeles. [in English].

Ndou, V. (2009). E-government for developing countries: opportunities and challenges. The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries, 18(1). [in English].

Seifert, W & Bonham, G. (2003). The Transformative Potential of E-Government in Transitional Democracies. Public Management, 2. [in English].

Sharma Gupta, J. (2003). Building Blocks of an E-government-A Framework. Journal of Electronic Commerce in Organizations, 1(4). [in English].

Fang, Z. (2020). E-Government in the Digital Era: Concept, Practice, and Development, Thailand. [in English].

United Nations. UN e-government survey 2008: from e-government to connected governance. United Nations, New York, Retrieved From. http://unpan1. un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN028607.pdf. [in English].

Law of Ukraine. (1998). On the National Informatization Program. of February 4. № 75/98-VR [in Ukrainian].

Decree of the President of Ukraine. (2000). On measures to develop the national component of the global information network Internet and ensure wide access to this network in Ukraine, № 928/2000 [in Ukrainian].

Decree of the President of Ukraine. (2005). On preparation of proposals to ensure publicity and openness of public authorities, № 325/2001 [in Ukrainian].

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine. (2002). On the Procedure for Disclosure on the Internet of Information on the Activities of Executive Bodies, № 3 [in Ukrainian].

Decree of the President of Ukraine. On additional measures to ensure openness in the activities of public authorities. from 01.08.2002 [in Ukrainian].

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine. (2002). On Measures to Further Ensure Openness in the Activities of Executive Bodies. of August 29. № 1302

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2000). On Approval of the Provisional Regulations of the Cabinet of Ministers of Ukraine. of June 5. № 915 [in Ukrainian].

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine. (2003). On Measures to Create an Electronic Information System“ Electronic Government. of February 24. № 208 [in Ukrainian].

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine. (2004). On approval of the Standard procedure for electronic document management in the executive branch. of October 28. № 1453 [in Ukrainian].

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine. (2018). Some issues of management documentation. of January 17 [in Ukrainian].

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine. (2010). On approval of the Concept of e-government development in Ukraine. dated December 13. № 2250-r [in Ukrainian].

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine. (2012). On Approval of the Action Plan for Implementation of the Open Government Partnership Initiative in Ukraine. of April 5. № 220-r [in Ukrainian].

Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine (2019). On Approval of the Program of Informatization of the Legislative Process in the Verkhovna Rada of Ukraine for 2012-2017. dated 05.07.2012 № 5096-VI [in Ukrainian].

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2019). On approval of the action plan for the implementation of the Concept of development of the electronic services system in Ukraine for 2019-2020. dated January 30. № 37-r [in Ukrainian].

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2018). On approval of the Concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the action plan for its implementation. of January 17. № 67-r[. in Ukrainian].

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine. (2019). On approval of the action plan for the implementation of the Concept of development of the electronic services system in Ukraine for 2019-2020. dated January 30. № 37-r [in Ukrainian].

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine. (2018). On approval of the action plan for the implementation of the Concept of e-government in Ukraine. dated August 22. № 617-r [in Ukrainian].

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine. (2018). On approval of the action plan for the implementation of the Open Government Partnership Initiative in 2018-2020. of December 18. № 1088-r [in Ukrainian].

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine. (2018). On approval of the action plan for the implementation of the principles of the International Open Data Charter. of November 21. № 900-r [in Ukrainian].

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine. (2018). On approval of the action plan for 2018 for the implementation of the Cyber Security Strategy of Ukraine. of July 11. № 481-r [in Ukrainian].

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2019). Some issues of digital development. of January 30. № 56 [in Ukrainian].

Law of Ukraine. (2019). On Access to Public Information. of December 1. № 2939-VI [in Ukrainian].

Order of the State Agency for E-Government of Ukraine. On establishing Requirements for electronic identification means, levels of trust in [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny «Pro osnovni zasady zabezpechennya kiberbezpeky Ukrayiny» [in Ukrainian].

Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny «Pro pryynyattya za osnovu proektu Zakonu Ukrayiny pro publichni elektronni reyestry» [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny «Deyaki pytannya orhanizatsiyi elektronnoyi vzayemodiyi derzhavnykh elektronnykh informatsiynykh resursiv» [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022