Еволюція сталого сільського розвитку через функціонування ринків кукурудзи та засобів захисту рослин в умовах цифровізації й децентралізації

Natalia Vdovenko, Anna Nevesenko, Viktoriya Marhasova, Nataliia Korobova


Анотація


Вступ. Новітні економічні процеси, що формуються в умовах глобальних трансформацій, суттєво змінюють підходи до функціонування галузевих ринків, включаючи вітчизняний ринок кукурудзи та засобів захисту рослин. Вирішення проблем, які пов’язані з визначенням впливу чинників на процеси еволюції сталого сільського розвитку через дію ринків кукурудзи та засобів захисту рослин в умовах децентралізації неможливо, якщо не буде оцінюватися ефективність даного процесу в територіальних громадах в умовах цифровізації та децентралізації. Тому необхідно довести доцільність визначення рівня сталого розвитку шляхом оцінювання за допомогою індексу Iср, як суми індексів для трьох вимірювань: економічного (Iекон), екологічного (Iекол) і соціального (Iсоц) з відповідними ваговими коефіцієнтами.

Мета роботи полягає в обґрунтуванні тенденцій еволюції сталого сільського розвитку через функціонування ринків кукурудзи та засобів захисту рослин в умовах цифровізації й розвитку процесів децентралізації в Україні.

Методологія. Удосконалено методичні засади сталого сільського розвитку, а також здійснено комплексну оцінку функціонування галузевих ринків та їх складових, що характерні для сталого аграрного виробництва в чотиривимірному просторі шляхом застосування системного підходу. На базі моделі панельних даних із фіксованими ефектами розкрито фундаментальні принципи методичного забезпечення сталого сільського розвитку в умовах цифровізації економіки та децентралізації в Україні; аналогій та порівняльного зіставлення – для визначення характеристик щодо впровадження, співвідношення аспектів комплексної оцінки функціонування ринків кукурудзи та засобів захисту рослин та їх складових, що характерні для сталого аграрного виробництва в чотиривимірному просторі з урахуванням галузевої специфіки та можливостей ведення господарської діяльності на підприємствах; метод декомпозиції – для декомпозиції фундаментальних принципів методичного забезпечення сталого сільського розвитку в умовах цифровізації економіки та децентралізації в умовах глобальних трансформаційних процесів.

 Результати. Розроблені підходи до функціонування різних галузевих ринків, включаючи вітчизняний ринок кукурудзи та засобів захисту рослин, зважаючи на процеси цифровізації в економіці сільськогосподарських підприємств. Зроблено висновок, що для кінцевого споживача, через велику кількість посівного матеріалу кукурудзи на ринку, слід оцінювати потенціал та фактичну вартість внаслідок застосування доступних засобів захисту рослин, які стануть ключовими чинниками для збільшення ефективності кожного гектару поля.


Ключові слова


сталий розвиток; децентралізація; сільські території; ринок кукурудзи; цифровізація; ринок засобів захисту рослин; підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Akymenko O. Y., Petrovskaya A. S., Zholobetska M. B. Synergetic approach to the implementation of «green» economy strategic priorities. Науковий вісник Полісся. 2017. № 1 (9). Ч. 2. С. 19–23.

Гальчинський А. Економічний розвиток: методологія оновленої парадигми. Економіка України. № 5. С. 4–17.

Гнатів Н. Б., Скабодіна Ю. І. Сільські території – об’єкт наукових досліджень з економіки природокористування. Науковий вісник Національного Лісотехнічного університету. Львів. 2015. Вип. 25 (4). С. 204–211.

Зінчук Т. О., Куцмус Н. М. Принади сільських територій: новий теоретико-методологічний підхід чи забута потреба сільського розвитку? Сталий розвиток економіки. 2012. № 1. С. 155–162.

Арутюнов В. Х., Мішин В. М., Свінціцький В. М. Методологія соціально-економічного пізнання. Київ: КНЕУ, 2005. 352 с.

Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічних знань. Київ: Вища школа, 1998. 544 с.

Арутюнов В. Х., Глєбова Т. В. Від учення В. І. Вернадського про ноосферу до ідеї «екологічного імперативу». Постметодика. 2001. № 5 (6). С. 12–16.

Збарський В. К. Сталий розвиток сільських територій: проблеми і перспективи. Економіка АПК. 2010. № 11. С. 129–136.

Козак К. Б. Еволюція парадигми сталого розвитку. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Управління розвитком соціально-економічних систем», 8 жовтня 2020. Харків: ХНТУСГ, 2020. С. 449–451.

Козак К. Б. Принцип раціональності в теоріях економічного розвитку. Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Економічні науки. 2020. № 3. С. 353–363.

Маслак О. Перспективи ринку зерна врожаю 2016 року. Агробізнес сьогодні. 2016. № 17. С. 16–17.

Маслак О. Ринок кукурудзи врожаю 2016 року. Агробізнес сьогодні. 2016. № 21. С. 17–19.

Управління інноваційно-технологічним розвитком агросфери: [монографія]. Київ: ННЦ «ІАЕ». 2016. 416 с.

Shakuntala Haraksingh Thilsted, Andrew Thorne-Lyman. Sustaining healthy diets: The role of capture fisheries and aquaculture for improving nutrition in the post-2015 era. Food Policy. V. 61. May, 2016. P. 126–131.

The transformation of our world: an Agenda for sustainable development for the period up to 2030. URL: http://globalcompact. ru/files_manager/ Povestka_dny_v_oblasti_UR_do_2030.pdf.

Vdovenko N. M., Gechbaia B. N. Coordination of process standardization and methodology of state regulation of agrarian sector. Moambe. 2016. № 23. С. 17–21.

Друкер П. Эпоха разрыва: ориентиры для нашего меняющегося общества. Москва: Вильямс, 2007. 336 с.

Друкер П. Задачи менеджмента в ХХІ веке. Москва: Вильямс, 2003. 272 с.

Vdovenko N., Korobova N. Methods of state regulation of agricultural sector in terms of the orientation of the economy to safety and quality standards. Wspolraca Europejska. 2015. № 3 (3). Vol. 3. C. 23–33.

Index of Economic Freedom 2016. Promoting Economic Opportunity, Individual Empowerment and Prosperity. URL: http://uspishnaukraina.com.ua/uk/nsa/170.html.

Svatos M. Globalni souvislosci udrzitelneho rozvoje zemedelstvi. Trvale udrzitelny rozvoj agrarniho sektoru – vyzva a rizika. Sbornik z mezinarodni vedecki conference Agrarni Perspektivy XIII, Praha, 2004. Р. 36–45.

Гусев А. А., Бизяркина Е. Н., Гусева ?. Г. Экономико-правовые аспекты экологически устойчивого развития. Экономика природопользования. 2007. № 5. С. 3–17.

Вдовенко Н. М., Коробова Н. М., Невесенко А. В. Інноваційно-інвестиційні засади економічного розвитку зеленого туризму на сільських територіях в умовах децентралізації. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія: Економіка

та менеджмент. 2021. № 25. С. 114–126.

Філатова А. В. Особливості ціноутворення на ринку посівного матеріалу кукурудзи. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 134–138.

Немченко В. В., Козак К. Б., Меліх О. О. Зсуви в методології дослідження економічних процесів: виклики парадигми сталого розвитку. Український журнал прикладної економіки. 2021. Т. 6. № 2. С. 8–14.

Akymenko, O. Y., Petrovskaya, A. S., Zholobetska, M. B. (2017). Synergetic approach to the implementation of «green» economy strategic priorities. Naukovyy visnyk Polissya, 1 (9), Ch. 2, 19–23.

Halchynskyy, A. (n.d.). Ekonomichnyy rozvytok: metodolohiya onovlenoyi paradyhmy. Ekonomika Ukrayiny, 5, 4–17 [in Ukrainian].

Hnativ, N. B., & Skabodina, Yu. I. (2015). Sil's'ki terytoriyi – obyekt naukovykh doslidzhen' z ekonomiky pryrodokorystuvannya. Naukovyy visnyk Natsional'noho Lisotekhnichnoho universytetu, 25 (4), 204–211[in Ukrainian].

Zinchuk, T. O., Kutsmus, N. M. (2012). Prynady sil'skykh terytoriy: novyy teoretyko-metodolohichnyy pidkhid chy zabuta potreba sil's'koho rozvytku? Stalyy rozvytok ekonomiky, 1, 155–162 [in Ukrainian].

Arutyunov, V. Kh., Mishyn, V. M., Svintsits'kyy, V. M. (2005). Metodolohiya sotsial'no-ekonomichnoho piznannya. Kyyiv: KNEU [in Ukrainian].

Hal'chyns'kyy, A. S., Yeshchenko, P. S., & Palkin, Yu. I. (1998). Osnovy ekonomichnykh znan'. Kyyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].

Arutyunov, V. Kh., Hlyebova, T. V. (2021). Vid uchennya V. I. Vernads'koho pro noosferu do ideyi «ekolohichnoho imperatyvu». Postmetodyka, 5 (6), 12-16 [in Ukrainian].

Zbars'kyy, V. K. (2010). Stalyy rozvytok silskykh terytoriy: problemy i perspektyvy. Ekonomika APK, 11, 129–136 [in Ukrainian].

Kozak, K. B. (2020). Evolyutsiya paradyhmy staloho rozvytku. Materialy IX Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Upravlinnya rozvytkom sotsial'no-ekonomichnykh system», 8 zhovtnya 2020. Kharkiv: KhNTUSH, 449–451 [in Ukrainian].

Kozak, K. B. (2020). Pryntsyp ratsional'nosti v teoriyakh ekonomichnoho rozvytku. Visnyk KhNAU im. V. V. Dokuchayeva. Ekonomichni nauky, 3, 353–363 [in Ukrainian].

Maslak, O. (2016). Perspektyvy rynku zerna vrozhayu 2016 roku. Ahrobiznes s'ohodni, 17, 16–17 [in Ukrainian].

Maslak, O. (2016). Rynok kukurudzy vrozhayu 2016 roku. Ahrobiznes s'ohodni, 21, 17–19 [in Ukrainian].

Upravlinnya innovatsiyno-tekhnolohichnym rozvytkom ahrosfery. (2016). Kyyiv: NNTs «IAE» [in Ukrainian].

Thilsted. Shakuntala Haraksingh, Thorne-Lyman, A. (2016). Sustaining healthy diets: The role of capture fisheries and aquaculture for improving nutrition in the post-2015 era. Food Policy, 61, 126–131.

The transformation of our world: an Agenda for sustainable development for the period up to 2030. Retrieved from: http://globalcompact.ru/files_manager/Povestka_dny_v_oblasti_UR_do_2030.pdf.

Vdovenko, N. M., & Gechbaia, B. N. (2016). Coordination of process standardization and methodology of state regulation of agrarian sector. Moambe, 23, 17–21.

Druker, P. (2007). Epokha razryva: orientiry dlya nasheho menyayushchehosya obshchestva. Moscow: Vyl'yams [in Russian].

Druker, P. (2003). Zadachy menedzhmenta v XXI veke. Moscow: Vyl'yams [in Russian].

Vdovenko, N., & Korobova, N. (2015). Methods of state regulation of agricultural sector in terms of the orientation of the economy to safety and quality standards. Wspolraca Europejska, 3 (3), 23–33.

Index of Economic Freedom 2016. (2017). Promoting Economic Opportunity, Individual Empowerment and Prosperity. Retrieved from: http://uspishnaukraina.com.ua/uk/nsa/170.html.

Svatos, M. (2004). Globalni souvislosci udrzitelneho rozvoje zemedelstvi. Trvale udrzitelny rozvoj agrarniho sektoru – vyzva a rizika. Sbornik z mezinarodni vedecki conference Agrarni Perspektivy XIII, Praha, 36–45.

Husev, A. A., Byzyarkyna, E. N., Huseva, Y. H. (2007). Ekonomiko-pravovye aspekty ekolohichesky ustoychivoho razvitiya. Ekonomika prirodopol'zovaniya, 5, 3–17 [in Russian].

Vdovenko, N. M., Korobova, N. M., Nevesenko, A. V. (2021). Innovatsiyno-investytsiyni zasady ekonomichnoho rozvytku zelenoho turyzmu na sil's'kykh terytoriyakh v umovakh detsentralizatsiyi. Problemy innovatsiyno-investytsiynoho rozvytku. Seriya: Ekonomika ta menedzhment, 25, 114–126.

Filatova, A. V. (2020). Osoblyvosti tsinoutvorennya na rynku posivnoho materialu kukurudzy. Ekonomika ta derzhava, 12, 134–138 [in Ukrainian].

Nemchenko, V. V., Kozak, K. B., Melikh, O. O. (2021). Zsuvy v metodolohiyi doslidzhennya ekonomichnykh protsesiv: vyklyky paradyhmy staloho rozvytku. Ukrayins'kyy zhurnal prykladnoyi ekonomiky, 6(2), 8–14 [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022