Механізми управління створенням здоров’язбережувального освітнього простору для забезпечення конкурентоспроможності та розвитку самоврядування

Larisa Gorjana, Natalia Vdovenko, Nataliia Korobova, Roman Dmytryshyn


Анотація


Вступ. Сучасний стан дегуманізації засад співіснування людей у соціумі, амбівалентність культурних пріоритетів, по-різному позначаються на громадському здоров’ї. Спостерігається наявне порушення механізмів управління елементів системи громадського здоров’я, що нині функціонують досить незлагоджено та потребують оптимізації існуючих ресурсів і суттєвого посилення процесуальної сторони саме державного управління ними, суттєво змінюють як теоретичні, так і методичні засади розвитку в контексті забезпечення конкурентоспроможності та розвитку самоврядування. Запропоновано підходи щодо оцінки конкурентоспроможності, забезпечення розуміння впливу чинників їх продуктивності, здоров’язбереження й процвітання» слід брати до уваги  показник, який щорічно розраховує Всесвітній економічний форум – Індекс глобальної конкурентоспроможності. Тому слід довести доцільність врахування індексу, який складений із 113 показників, об’єднані в 12 індикаторів, згрупованих у три групи субіндексів: основні вимоги; підсилювачі ефективності; фактори інновацій та вдосконалення.

Мета роботи полягає в обґрунтуванні прикладного застосування механізмів управління створенням здоров’язбережувального освітнього простору для забезпечення конкурентоспроможності та розвитку самоврядування через формування та удосконалення інструментарію системи громадського здоров’я.

Методологія. Запропоновано ідеї цивілізаційного та культурологічного підходів до аналізу феноменології психолого-педагогічних механізмів  здоров’язбереження; поліпарадигмальна методологія сучасного дослідження, яка включає системно-синергетичний, контекстний, особистісно орієнтований, діяльнісний, акмеологічний, холістичний і здоров’язбережувальний аспект до освіти,  природничо-наукові уявлення про біопсихосоціальний феномен людини; ідеї гуманізації освіти як чинника розвитку індивідуальності, соціальної відповідальності та забезпечення готовності до професійної діяльності; принципові положення міжнародних і вітчизняних документів щодо здоров’язбережувальної діяльності управлінських і педагогічних кадрів з урахуванням інтересів самоврядування. Здійснено аналіз, узагальнення та синтез різних аспектів поняття здоров’язбереження. Систематизовано теоретичні відомості щодо впливу психолого-педагогічних чинників на здоров’язбереження через аналогію та конкретизацію у закладах освіти шляхом оптимізації існуючих ресурсів.

Результати.  Зроблено висновок, що здоров’язбережувальний підхід є складовою частиною загального процесу розвитку, зокрема і реалізації новітніх механізмів управління як в освіті, так і в життєдіяльності соціуму. Обґрунтовано провідний інструментарій організаційного механізму впливу чинників здоров’язбереження у всіх ланках системи освіти для створення здоров’язбережувального освітнього простору й досягнення конкурентоспроможності з урахуванням елементів впливу на розвиток самоврядування. Запропоновані підходи до впровадження в практику різноманітних технологій, зокрема й здоров’язбережувальних, є перспективними, орієнтують на розвиток, враховуючи сучасні глобальні трансформації.

 


Ключові слова


механізм; управління; здоров’язбереження; інструменти; освітній простір; конкурентоспроможність; здоров’язбережувальний аспект; самоврядування

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України. Офіційний вісник України. 2010. № 72/1 Спеціальний випуск. С. 15.

Семенець-Орлова І. Державне управління освітніми змінами в Україні: теоретичні засади. Київ: ЮСТОН. 2018. 420 с.

Співак М. В. Державна політика здоров’язбереження: світовий досвід і Україна: [монографія]. Київ: Логос. 2016. 536 с.

Горяна Л. Здоров’язбережувальний контент формування професійного іміджу педагогічних працівників у вітчизняному освітньому просторі. Професійний успіх у контексті сталого розвитку: освіта, економіка, екологія: [Колективна монографія]. Чабаненко Ю. А., 2018. 286 с.

Управління освітою: [навчальний посібник]. Київ: 1997. 302 с.

Global Competitiveness Report Special Edition 2020: How Countries are Performing on the Road to Recovery. Режим доступу: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020.

Вдовенко Н. М., Маргасова В. Г., Шарило Ю. Є. Михальчишина Л. Г., Конкурентоспроможність рибного господарства та аквакультури як складова ефективності національної економіки. Біоекономіка і аграрний бізнес. 2019. Вип. 1. С. 204–211.

Вдовенко Н. М., Варшавська Н. Г., Павленко М. М. Забезпечення конкурентоспроможності галузей АПК в умовах євроінтеграції. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2018. Вип. 284. С. 204–211.

Коваль Л. Здоров’язберігаюча організація навчально-виховного процесу як пріоритет нового педагогічного мислення майбутнього вчителя початкової школи. Луцьк: ВІППО. 2018. 124 с.

Konstytutsiya Ukrayiny. (2010). Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, 72/1, 15 [in Ukrainian].

Semenets'-Orlova, I. (2018). Derzhavne upravlinnya osvitnimy

Spivak, M. V. (2016). Derzhavna polityka zdorovyazberezhennya: svitovyy dosvid i Ukrayina. Kyyiv: Lohos [in Ukrainian].

Horyana, L. (2018). Zdorovyazberezhuvalnyy kontent formuvannya profesiynoho imidzhu pedahohichnykh pratsivnykiv u vitchyznyanomu osvitn'omu prostori. Profesiynyy uspikh u konteksti staloho rozvytku: osvita, ekonomika, ekolohiya [in Ukrainian].

Upravlinnya osvitoyu. (1997). Kyyiv [in Ukrainian].

Global Competitiveness Report Special Edition 2020: How Countries are Performing on the Road to Recovery. Retrieved from: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020.

Vdovenko, N. M., Marhasova, V. H., Sharylo, Yu. Ye. & Mykhal'chyshyna, L. H. (2019). Konkurentospromozhnist rybnoho hospodarstva ta akvakul'tury yak skladova efektyvnosti natsional'noyi ekonomiky. Bioekonomika i ahrarnyy biznes, 1, 204–211 [in Ukrainian].

Vdovenko, N. M., Varshavs'ka, N. H., & Pavlenko, M. M. (2018). Zabezpechennya konkurentospromozhnosti haluzey APK v umovakh yevrointehratsiyi. Naukovyy visnyk Natsional'noho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny. Seriya: Ekonomika, ahrarnyy menedzhment, biznes, 284, 204–211 [in Ukrainian].

Koval, L. (2018). Zdorovyazberihayucha orhanizatsiya navchal'no-vykhovnoho protsesu yak priorytet novoho pedahohichnoho myslennya maybutn'oho vchytelya pochatkovoyi shkoly. Luts'k: VIPPO [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022