Теоретичні та практичні аспекти управління фінансово-економічною безпекою банків

Ganna Karcheva, Iryna Karcheva


Анотація


Вступ. Існуючі економічні та управлінські механізми забезпечення фінансово-економічної безпеки банків в Україні не завжди є надійними інструментами, оскільки здебільшого стосуються окремих аспектів діяльності банку, а не в цілому розгляду банку як складної відкритої динамічної системи. Відповідно до системного підходу основою безпеки таких систем є дотримання банком стійкості та динамічної рівноваги. При цьому стійкість має розглядатися в трьох аспектах – стійкість траєкторії розвитку, стійкість атрактора і структурну стійкість.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо формування ефективної системи управління фінансово-економічною безпекою банків з врахуванням ризиків в діяльності банків.

Методологічною базою дослідження є системний підхід, методи аналізу і синтезу, теоретико-логічні узагальнення та гіпотези, економіко-математичні методи.

Результати. Обгрунтована доцільність використання інтегрованої моделі управління фінансово-економічною безпекою банків, яка базується на ефективній системі ризик-менеджменту і передбачає  систематичний процес виявлення небезпеки, вимірювання, моніторингу, контролю, звітування та адекватного регулювання на всіх організаційних рівнях.  Запропонована інтегрована модель має включати такі базові компоненти, як: оцінка наявного  потенціалу безпеки банку; адаптаційний (стабілізуючий) механізм; отримання синергетичного ефекту. Формування ефективної системи управління фінансово-економічною безпекою банків неможливо без якісної її діагностики та постійного моніторингу потенціалу безпеки банків. Для оцінки потенціалу фінансової безпеки банків розроблено узагальнюючий показник, який розраховується на основі оцінки ризиків та наявного потенціалу міцності банку.  Запропоновано використовувати сигнали раннього оповіщення, які враховують динаміку та мінливість ліквідності та результативності діяльності банків. Здійснена експериментальна апробація запропонованих інструментів за даними фінансової звітності банків.

 Висновки. У статті розкрита сутність фінансово-економічної безпеки банків та визначені складові механізму управління безпекою банків. Розроблені концептуальні підходи передбачають використання превентивних методів для упередження виникнення загрози для безпеки банків.


Ключові слова


фінансово-економічна безпека, управління, банки, стійкість, діагностика, моніторинг

Повний текст:

PDF

Посилання


Барановський О. І. Філософія безпеки: монографія: у 2-х т. Т. 2. Безпека фінансових інститутів. Київ: УБС НБУ, 2014. 715 с.

Вовк В. Теоретичні засади забезпечення фінансової безпеки банку. Проблеми економіки. № 4. 2012. С. 200-204.

Євченко Н. Г., Криклій О. А. Вплив податкових ризиків на фінансову безпеку банку. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. Вип. 25. С. 45-52.

Полторак А. С. Теоретична концептуалізація фінансової безпеки держави. Фінансовий простір. 2020. № 4(40). С. 27-36.

Роденко С. С. Дефініції фінансово-економічної безпеки банку. Економічний аналіз. Тернопіль, 2018. Том 28. № 4. С. 155-166 (с. 160).

Шевців Л. Ю, Сенишин Г. Б. Шляхи підвищення фінансової безпеки банків України в умовах глобалізаційних викликів. Бізнесінформ. № 9. 2020. С. 254-262.

Щербатих Д. В., Шпильовий Б. В. Підходи та загрози до формування фінансово-економічної безпеки банківських установ. Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». 2016. № 1. С. 141–148.

Карчева Г. Т. Ефективність функціонування та перспективи розвитку банківської системи України. НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. К. 2012. 520 с.

Комплексні оцінки в системі комплексного управління підприємством / за заг. ред. Ю. Г. Лисенко. Донецьк: ООО "Юго-Восток, ЛТД", 2003. 120 с.

Механізми забезпечення ефективності та конкурентоспроможності банківської системи та економіки України: монографія / [Г. Т. Карчева, А. Я. Кузнєцова, Н. Р. Швець та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук Г. Т. Карчевої. Київ: ДВНЗ«Університет банківської справи», 2019. 311 с.

Гребенюк Н. О. Фінансова безпека банків: система розпізнавання загроз та усунення ризиків. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна». Випуск «Економічна». 2016. С. 53-64.

Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України / (Г. Т. Карчева, Т. С. Смовженко, В. І. Міщенко та ін.); за заг. ред. д-ра екон. наук Г. Т. Карчевої. Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. 276 с.

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 29.10.2013 р. № 1277.

Офіційний сайт Національного банку України: веб-сайт. URL: http://bank.gov.ua/

Baranovsjkyj, O. I. (2014). Filosofija bezpeky: monoghrafija: u 2-kh t. T. 2. Bezpeka finansovykh instytutiv. Kyiv: UBS NBU [in Ukrainian].

Vovk, V. (2012). Teoretychni zasady zabezpechennja finansovoji bezpeky banku. Problemy ekonomiky. 4, 200-204 [in Ukrainian].

Jevchenko, N. Gh., & Kryklij, O. A. (2009). Vplyv podatkovykh ryzykiv na finansovu bezpeku banku. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivsjkoji systemy Ukrajiny: zbirnyk naukovykh pracj, 25, 45-52 [in Ukrainian].

Poltorak, A. S. (2020). Teoretychna konceptualizacija finansovoji bezpeky derzhavy. Finansovyj prostir, 4(40), 27-36 [in Ukrainian].

Rodenko, S. S. (2018). Definiciji finansovo-ekonomichnoji bezpeky banku. Ekonomichnyj analiz, 28(4), 155-166 [in Ukrainian].

Shevciv, L. Ju & Senyshyn, Gh. B. (2020). Shljakhy pidvyshhennja finansovoji bezpeky bankiv Ukrajiny v umovakh ghlobalizacijnykh vyklykiv. Biznesinform, 9, 254-262 [in Ukrainian].

Shherbatykh, D. V., & Shpyljovyj, B. V. (2016). Pidkhody ta zaghrozy do formuvannja finansovo-ekonomichnoji bezpeky bankivsjkykh ustanov. Visnyk Cherkasjkogho universytetu. Serija «Ekonomichni nauky», 1, 141–148 [in Ukrainian].

Karcheva, Gh. T. (2012). Efektyvnistj funkcionuvannja ta perspektyvy rozvytku bankivsjkoji systemy Ukrajiny. NAN Ukrajiny; In-t ekon. ta proghnozuv. Kyiv [in Ukrainian].

Lysenko, Ju. Gh. (2003). Kompleksni ocinky v systemi kompleksnogho upravlinnja pidpryjemstvom. Doneck: OOO "Jugho-Vostok, LTD" [in Ukrainian].

Karcheva, Gh. T., Kuznjecova, A. Ja., & Shvecj, N. R. (2019). Mekhanizmy zabezpechennja efektyvnosti ta konkurentospromozhnosti bankivsjkoji systemy ta ekonomiky Ukrajiny. Kyjiv: DVNZ«Universytet bankivsjkoji spravy» [in Ukrainian].

Ghrebenjuk, N. O. (2016). Finansova bezpeka bankiv: systema rozpiznavannja zaghroz ta usunennja ryzykiv. Visnyk Kharkivsjkogho nacionaljnogho universytetu imeni V. N. Karazina. Serija «Ekonomichna», 53-64 [in Ukrainian].

Karcheva, Gh. T., Smovzhenko, T. S., & Mishhenko V. I. (n.d.). Efektyvnistj ta konkurentospromozhnistj bankivsjkoji systemy Ukrajiny. Kyjiv: DVNZ «Universytet bankivsjkoji spravy» [in Ukrainian].

Metodychni rekomendaciji shhodo rozrakhunku rivnja ekonomichnoji bezpeky Ukrajiny, zatverdzhenykh nakazom Ministerstva ekonomichnogho rozvytku ta torghivli Ukrajiny vid 29.10.2013 r. # 1277 [in Ukrainian].

National Bank of Ukraine, official website. Retrieved from: https://bank.gov.ua [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022