Організація економічного аналізу на підприємстві

Lyudmyla Novichenko


Анотація


Вступ. Оперативне та достовірне інформаційне забезпечення ухвалення управлінських рішень залежить від налагодженості та правильності формування інформаційних потоків на підприємстві. Одним із механізмів забезпечення формування належного інформаційного базису для системи управління підприємством є система економічного аналізу. Раціональна організація економічного аналізу забезпечує належне впорядкування та розробку дієвих механізмів здійснення аналітичної роботи на підприємстві та відповідне оформлення результатів розрахунку аналітичних показників.

Мета. Дослідити особливості організації економічного аналізу на підприємстві, встановити основні її складові, а також виявити шляхи удосконалення організації аналітичної роботи на підприємстві.

Метод (методологія). Для досягнення мети роботи було використано методи аналізу, синтезу, індукції, дедукції, узагальнення, метод системного підходу, групування, табличний метод.

Результати. Запропоновано авторське визначення поняття «організація економічного аналізу» та встановлено особливості раціональної організації економічного аналізу. Розкрито й деталізовано основні питання, які варто вирішити на кожному етапі організації економічного аналізу на підприємстві. На основі аналізу наявних напрацювань та пропозицій авторів щодо визначення основних елементів організації економічного аналізу запропонована її системно-процесна інтерпретація. Доведено доцільність вивчення організації економічного аналізу на основі системного та процедурного підходів. За результатами їх застосування визначені основні елементи організації економічного аналізу та надано їх характеристику. Використання запропонованого підходу до організації економічного аналізу дозволить впорядкувати та налагодити належну координацію та уникнути дублювання в аналітичних функціях суб’єктів економічного аналізу, посилити конкурентні переваги та забезпечити належне інформаційне забезпечення для сталого розвитку підприємства.


Ключові слова


організація економічного аналізу; аналіз діяльності підприємства; аналітичні дослідження; система управління; аналітична робота; аналітичні показники; інформаційне забезпечення; управлінські рішення

Повний текст:

PDF

Посилання


Гаврилко П. П., Підлипна Р. П., Лалакулич М. Ю., Підлипний Ю. В. Організація аналітичної роботи на підприємстві та оформлення її результатів. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21. 15. C. 314-319

Дерій В. А. Організація аналітичної роботи у підприємстві: суть, план заходів, напрямки. Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: матеріали ХIIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Черкаси, 17-19 травня 2016 р. Черкаси: ЧДТУ, 2016. С. 99-100

Економічний аналіз діяльності промислових підприємств / за ред. С. І. Шкарабана, М. І. Сапачова. Тернопіль: Астон, 1999. 405 с.

Зоріна О. А., Рябініна О. В. Організація аналітичної роботи в корпораціях. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2016. № 3. С. 71-76

Ковальчук Т. М. Теорія економічного аналізу: навчальний посібник. Ч.: ЧНУ, 2011. 544с.

Максименко Д. В. Організація аналітичної роботи як основа прийняття ефективних управлінських рішень на підприємстві Науковий вісник Ужгородського університету. 2010. Спец. вип. 29. Ч. 1. С. 238-240.

Мних Є. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: підручник. Київ: КНТЕУ, 2008. 514 с.

Покропивний В. М. Економіка підприємства. Київ: Знання. 2010. С. 161-170.

Стецюк Л. С. Організація аналітичної роботи на сільськогосподарських підприємствах Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал. URL: http://magazine.faaf.org.ua/organizaciyaanalitichnoi-roboti-na-pidpriemstvah.html.

Gavrilko, P. P., Pidlipna, R. P., Lalakulych, M. Yu., & Pidlipny, Yu. V. (2011). Organization of analytical work at the enterprise and registration of its results. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 21.15, 314-319 [in Ukrainian].

Deriy, V. A. (2016). Organization of analytical work in the enterprise: essence, action plan, directions. Accounting, control and analysis in business management: materials of the XIII International scientific-practical Internet conference: Cherkasy: ChSTU, 99-100 [in Ukrainian].

Shkaraban, S. I., & Sapachev, M. I. (1999). Economic analysis of industrial enterprises. Ternopil: Aston [in Ukrainian].

Zorina, O. A., & Ryabinina, O. V. (2016). Organization of analytical work in corporations. Scientific Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, 3, 71–76 [in Ukrainian].

Kovalchuk, T. M. (2011). Theory of economic analysis: a textbook. Cherkasy: ChNU [in Ukrainian].

Maksimenko, D. V. (2010). Organization of analytical work as a basis for making effective management decisions at the enterprise. Scientific Bulletin of Uzhgorod University, 29, 1, 238-240 [in Ukrainian].

Monk, E. V. (2008). Economic analysis of the enterprise: a textbook. K.: KNTEU, 514 [in Ukrainian].

Pokropivny, V. M. (2010). Business Economics. Kyiv: Knowledge, 161-170 [in Ukrainian].

Stetsyuk, L. S. (n.d.). Organization of analytical work at agricultural enterprises Accounting and finance of agro-industrial complex: accounting portal. Retrieved from: http://magazine.faaf.org.ua/organizaciyaanalitichnoi-roboti-na-pidpriemstvah.html [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022