Повоєнне відновлення промисловості України: виклики та особливості політики

Yurii Kindzerskyi


Анотація


Вступ. Війна Російської Федерації проти України спонукає до переосмислення моделі політики реформування національного господарства, що проводилась впродовж останніх десятиліть і зумовила суттєве технологічне і економічне відставання країни, зробила її вразливою до зовнішньої агресії. Прорахунки політики, насамперед у питаннях розбудови промисловості, мають бути ураховані при формуванні напрямів повоєнного відновлення.

Мета. Виявити ключові виклики і окреслити особливості формування політики повоєнного відновлення промисловості України.

Результати. Показано винятково важливе значення промисловості для стійкості і стану економіки як у мирний, так і у воєнний період. Проаналізовано ключові показники індустріального розвитку України у довоєнний період, що засвідчують її суттєву відсталість від розвинених країн. На цьому тлі проаналізовано і порівняно між собою підходи до формування і реалізації політики розбудови промисловості в розвинених країнах та в Україні. Коротко охарактеризовано суть сучасного державного підприємництва та показано його важливу роль у забезпеченні ефективних економічних та індустріальних перетворень в розвинених країнах. Звернуто увагу на необхідність комплементарного поєднання структурних та фундаментальних факторів розвитку та виділення його стратегічних пріоритетів у здійснення державного підприємництва. Визначено основні недоліки економічної політики України, що зумовили деіндустріалізацію та відставання у довоєнний період, суть яких зводиться до лібералізації та дерегуляції господарських відносин при одночасному запереченні активної ролі держави у економічних перетвореннях і нехтуванні структурними і фундаментальними факторами розвитку. Показано «вузькі місця» економіки України, що проявились під час війни і призвели до масштабних економічних втрат. Звернуто увагу, що подолання наслідків війни та повоєнне відновлення не слід здійснювати подовженням довоєнних підходів до управління економікою. Запропоновано можливості імплементації моделі державного підприємництва для забезпечення ефективного відновлення та прискореного розвитку вітчизняної економіки. У зв’язку з цим виділено стратегічні пріоритети розбудови країни, відповідні їм секторальні пріоритети промисловості, її етапи відновлення та основні організаційні заходи, які має вжити держава для реалізації цих пріоритетів.

 


Ключові слова


війна; повоєнне відновлення; економічна політика; державне підприємництво; промисловість; індустріалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Смарт-промисловість: напрями становлення, проблеми і рішення: монографія / За ред. В. П. Вишневського; НАН України, Ін-т екон. пром-сті. Київ, 2019. 464 c.

Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України: монографія / За ред. М. О. Кизима. Харків: ФОП Лібуркіна Л. М., 2020. 360 с.

Pidorycheva I. Yu., Antoniuk V. P. Modern development trends and prospects for innovation in the technology-intensive sectors of Ukraine’s industry. Science and Innovation. 2022. Vol. 18, No. 1. P. 3–19. URL: https:// doi.org/10.15407/sci ne18.01.003.

Саліхова О. Б., Курченко О. О. Ендогенізація розвитку промисловості через технологоорієнтовані стартапи: досвід США, уроки для України. Економіка України. 2020. № 11. С. 60–86. https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.11.060.

Reznikova N., Panchenko V., Bulatova O. The policy of economic nationalism: from origins to new variations of economic patriotism. Baltic Journal Of Economic Studies. Vol. 4, No. 4, 2018. P. 274–281. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-4-274-281.

Кіндзерський Ю. Політика інклюзивної та сталої індустріалізації в Україні: виклики та пріоритети реалізації. Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 1. С. 105–117. http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.01.01.105.

McMillan M., Rodrik D., Sepulveda C. Structural change, fundamentals and growth: A framework and case studies / International Food Policy Research Institute. Washington, DC., 2017. 330 р.

Mazzucato M. The Entrepreneurial States. Debunking Public vs. Private Sector Myths. London: Anthem Press, 2013. 202 p.

Barton B., Manyika J., Koller T. Measuring the economic impact of short-termism / McKinsey Global Institute Discussion Paper. 2017. 16 p.

A New Industrial Strategy for Europe / European Commission; Communication from the commission COM(2020) 102 final. Brussels. 2020. Mar. 10. 17 p.

Rodrik D. Trade Strategy, Development, and the Future of the Global Trade Regime // Meeting Globalization's Challenges: Policies to Make Trade Work for All; [ed. by L. Catão, M. Obstfeld]. Princeton, Princeton University Press. 2019. 280 p. PP. 69–76.

Борисенко З. Чому Зеленський не має підписувати закон про підтримку значних інвестицій. Дзеркало тижня. 2021. 2 лют. URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/chomu-zelenskij-ne-maje-pidpisuvati-zakon-pro-pidtrimku-znachnikh-investitsij.html.

Кисилевський Д. Локалізація по-американськи. Як США використовують публічні закупівлі для захисту своїх виробників. Дзеркало тижня. 2021. 5 лют. URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/lokalizatsija-po-amerikanski.html.

Про перелік товарів критичного імпорту: постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/153-2022-п.

Свириденко Ю. Як буде відновлюватися Україна? Українська правда. 2022. 21 квітня. URL: https://www.pravda.com.ua/columns/2022/04/21/7341214/.

Нарис про відбудову України / Бекер Т. та ін.; Centre for Economic Policy Research. London, UK. C. 22–32. URL: https://cepr.org/sites/default/files/news/ BlueprintReconstructionUkraine_ukr.pdf.

Питання Національної ради з відновлення України від наслідків війни: Указ Президента України від 21 квітня 2022 р. № 266/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662022-42225.

Саліхова О., Гончаренко Д. Фармацевтика Україна: від залежності до ендогенного розвитку. Економіка та прогнозування. 2020. № 4. С. 7–35.

Vyshnevskyi, V. P. (ed.) (2019). Smart-promyslovist: napriamy stanovlennia, problemy i rishennia. Kyiv: Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian].

Kyzym, M. O. (ed.) (2020). Mekhanizm derzhavnoi pidtrymky rekonstruktsii promyslovosti Ukrainy. Kharkiv: FOP Liburkina L. M. [in Ukrainian].

Pidorycheva, I. Yu., & Antoniuk, V. P. (2022). Modern development trends and prospects for innovation in the technology-intensive sectors of Ukraine’s industry. Science and Innovation. 18-1: 3–19. https:// doi.org/10.15407/sci ne18.01.003.

Salikhova, O. B., & Kurchenko, O. O. (2020). Endohenizatsiia rozvytku promyslovosti cherez tekhnolohooriientovani startapy: dosvid SShA, uroky dlia Ukrainy. Ekonomika Ukrainy. 11: 60–86 [in Ukrainian].

Reznikova, N., & Panchenko, V., Bulatova O. (2018). The policy of economic nationalism: from origins to new variations of economic patriotism. Baltic Journal Of Economic Studies. 4 (4): 274–281. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-4-274-281.

Kindzerskyi, Yu. (2020). Polityka inkliuzyvnoi ta staloi industrializatsii v Ukraini: vyklyky ta priorytety realizatsii. Ekonomichnyi analiz. 30 (1): 105–117. http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.01.01.105 [in Ukrainian].

McMillan, M., Rodrik, D., & Sepulveda, C. (2017). Structural change, fundamentals and growth: A framework and case studies. International Food Policy Research Institute. Washington, DC.

Mazzucato, M. (2013). The Entrepreneurial States. Debunking Public vs. Private Sector Myths. London: Anthem Press.

Barton, B., Manyika, J., & Koller, T. (2017). Measuring the economic impact of short-termism. McKinsey Global Institute Discussion Paper.

European Commission (2020). A New Industrial Strategy for Europe. Communication from the commission COM(2020) 102 final. Brussels. Mar. 10.

Rodrik, D. (2019). Trade Strategy, Development, and the Future of the Global Trade Regime. Meeting Globalization's Challenges: Policies to Make Trade Work for All. Ed. by L. Catão, M. Obstfeld. Princeton, Princeton University Press. 69–76.

Borysenko, Z. (2021). Chomu Zelenskyi ne maie pidpysuvaty zakon pro pidtrymku znachnykh investytsii. Dzerkalo tyzhnia. February 02. Retrieved from: https://zn.ua/ukr/macrolevel/chomu-zelenskij-ne-maje-pidpisuvati-zakon-pro-pidtrimku-znachnikh-investitsij.html [in Ukrainian].

Kysylevskyi, D. (2021). Lokalizatsiia po-amerykansky. Yak SShA vykorystovuiut publichni zakupivli dlia zakhystu svoikh vyrobnykiv. Dzerkalo tyzhnia. February 05. Retrieved from: https://zn.ua/ukr/macrolevel/lokalizatsija-po-amerikanski.html [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy. (2022). Pro perelik tovariv krytychnoho importu, 153 [in Ukrainian].

Svyrydenko, Yu. (2022). Yak bude vidnovliuvatysia Ukraina? Ukrainska pravda. April 21. Retrieved from: https://www.pravda.com.ua/columns/2022/04/21/7341214/ [in Ukrainian].

Beker T. (n.d.). Narys pro vidbudovu Ukrainy; Centre for Economic Policy Research. London, UK. P. 22–32. Retrieved from: https://cepr.org/sites/default/files/news/ BlueprintReconstructionUkraine_ukr.pdf [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrainy. (2022). Pytannia Natsionalnoi rady z vidnovlennia Ukrainy vid naslidkiv viiny, 266/2022 [in Ukrainian].

Salikhova, O., & Honcharenko, D. (2020). Farmatsevtyka Ukraina: vid zalezhnosti do endohennoho rozvytku. Ekonomika ta prohnozuvannia. 4: 7–35 [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022