Вірусний маркетинг як основний вид інтернет-маркетингу

Tetiana Yanchuk, Daria Horelova


Анотація


 

Вступ. Практично всі сучасні компанії мають представництво в мережі Інтернет у вигляді повноцінного ресурсу, блогу, сайту, сторінки в соціальних мережах. Однак просто створивши мережевий ресурс і навіть заповнивши його інформаційним контентом, ми не забезпечимо збільшення продажів і зростання популярності підприємства. Для цього потрібно застосовувати інструменти комунікаційної політики та основ інтернет-маркетингу. Внаслідок швидкого розвитку інформаційних технологій, соціальних мереж і нових медіа підвищується роль широкого використання вірусного маркетингу.

Мета. Дослідження вірусного маркетингу та виявлення його переваг використання для сучасного бізнесу.

Метод (методологія). Методологічною основою даного дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, маркетингу, закони України. Для досягнення поставленої мети у роботі були використані методи теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу; системного і комплексного підходу; статистичні методи; метод логічного узагальнення.

Результати. У роботі проведений аналіз причин та наслідків збільшення популярності вірусної реклами. Визначено критерії, що приваблюють виробників використовувати інтернет-маркетинг у своїй політиці. Проведено оцінку стану та поширеності вірусної реклами у світі та в Україні. Надано відомості, що пояснюють підвищення попиту на використання вірусної реклами. Окреслено проблематику використання вірусного маркетингу в сучасних українських реаліях та названо основні бар’єри, що заважають його прогресу, впровадженню та використанню в діяльності вітчизняних організацій. Розроблені рекомендації щодо покращення маркетингових дій у інтернет просторі. Доведено значення вірусного маркетингу, завдяки якому можна підвищити рейтинг своєї компанії, товарів, марки, зробити бренд. Навіть одна подія може позитивно вплинути на розвиток подій. Вірусний маркетинг – це інновація, спрямована на значне підвищення ефективності діяльності підприємства.

Перспективи. З використанням вірусного маркетингу покращується збут на підприємстві. Вірусний маркетинг на даний момент є перспективним засобом просування продукції  на ринку, а в найближчому майбутньому стане один з найвпливовіших засобів реклами у світі. 


Ключові слова


Інтернет-маркетинг; вірусний маркетинг; реклама; маркетингові стратегії; результативність; ефективність; мережа Інтернет

Повний текст:

PDF

Посилання


Rushkoff Douglas – Media Virus, Hidden Agendas in Popular Culture 2nd Retrieved April 15, 2018. URL: https://ru.scribd.com/document/253617497/Rushkoff-Douglas-Media-Virus-HiddenAgendas-in-Popular-Culture-2nd-1996-no-OCR-pdf.

Riport Dzh. The Virus of marketing. URL: https://www.fastcompany.com/27701/virus-marketing.

Винославська О.В. Психологія: навч. посіб. Інкос. 2005. С. 76.

Мозгова Г.В., Курасова В.Е. Вірусний маркетинг: можливості використання під час реалізації маркетингової стратегії. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. Харків. 2018.

Вірусний маркетинг: Що, як, навіщо? URL: http://arhiv-statey.pp.ua/business/4490- virusnyj-marketing-chto-kak-i-zachem.html.

Вірусний маркетинг: Основні прийоми URL: http://delonovosti.ru/main/1335.

Демченко А.О. Вірусний маркетинг – переваги та недоліки. URL: http://www.rusnauka.com/31_ONBG_2011/Economics/6_97121.doc.htm.

Методы вирусного маркетинга. URL: https://nbc. ua/article/953.

F. Robert Dwyer, John F. Tenner. Business marketing: connecting strategy, relationships, and learning. Jr.; 3rd ed., 2006.

Кордзая Н.Р. Вірусний маркетинг як метод електронної комерції. ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО. 2018. Вип. 15. С. 338-342.

Черняєва К. Вірусний маркетинг: ефективність, особливості та його приклади. MARKETER. 2017. URL: https://marketer.ua/ua/efektivnist-virusnogo-marketingu/.

Rushkoff, D. Media Virus, Hidden Agendas in Popular Culture (n.d.). Retrieved from: https://ru.scribd.com/document/253617497/Rushkoff-Douglas-Media-Virus-HiddenAgendas-in-Popular-Culture-2nd-1996-no-OCR-pdf.

Riport, Dzh. (2017, September 08). The Virus of Marketing. Retrieved from: https://www.fastcompany.com/27701/virus-marketing..

Vynoslavska, O. V. (2005) Psykholohiia. Inkos. [Psychology: On the contrary. Inkos.] [in Ukrainian].

Mozghova H. V., & Kurasova V. E. (2018). Virusnyi marketynh: mozhlyvosti vykorystannia pid chas realizatsii marketynhovoi stratehii [Free Marketing: Opportunities to use in marketing strategy implementation.]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia. Kharkiv. [in Ukrainian].

Virusnyi marketynh: Osnovni pryiomy. (n.d.). Retrieved from: http://delonovosti.ru/main/1335 [in Ukrainian].

Virusnyi marketynh: Shcho, yak i navishcho? (n.d.). Retrieved from http://arhiv-statey.pp.ua/business/4490- virusnyj-marketing-chto-kak-i-zachem.html. [in Ukrainian].

Demchenko, A. (2011). Virusnyi marketynh – perevahy ta nedoliky. Retrieved from http://www.rusnauka.com/ 31_ONBG_2011/Economics/6_97121.doc.htm [in Ukrainian].

Metodі vyrusnoho marketynha. Retrieved from: https://nbc.ua/article/953. Retrieved from: https://nbc.ua/article/953 [in Ukrainian].

Dwyer, F. Robert, Tenner, John F. (2006). Business marketing: connecting strategy, relationships, and learning. Jr.

Kordzaia, N. R. (2018). Virusnyi marketynh yak metod elektronnoi komertsii. [Free marketing as a method of electronic commerce]. Ekonomika i suspilstvo, 15, 338-342. [in Ukrainian].

Cherniaieva, K. (2017). Virusnyi marketynh: efektyvnist, osoblyvosti ta yoho pryklady. Marketer. Retrieved from: https://marketer.ua/ua/efektivnist-virusnogo-marketingu/. [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022