Корупція: поняття та види, причини виникнення

Vadym Gura


Анотація


Вступ. Однією з ключових загроз ефективному розвитку економіки країни та її національній безпеці, є корупція, яка проникає в усі сфери життя суспільства і гальмує процес європейської та світової інтеграції України. Вона існує в усіх країнах в тій чи іншій мірі, відображає неефективність влади, недосконалість її інституційного забезпечення. В Україні корупція набула масового, латентного характеру, а процес її подолання буде довготривалим. Дослідження її суті, проявів, причин та наслідків сприятиме розробці ефективних способів її попередження та подолання.

Мета. Метою даного дослідження послужило формування єдиного підходу до дефініції «корупції» та узагальнення класифікації її форм і видів за рядом ознак; вивчення ключових причин виникнення корупції, її наслідків для розвитку суспільства та його безпеки, а  також виділення найбільш поширених способів запобігання та протидії корупції. 

Метод (методологія). Для досягнення поставленої мети було використано методи традиційні методи наукового пізнання суспільних явищ і процесів – для зясування суті поняття «корупція»; узагальнення та систематизації – для вивчення та уточнення ключових ознак класифікації форм та видів корупції; аналізу та синтезу – для зясування основних причин виникнення корупції, її наслідків та виділення ключових способів її подолання.   

Результати. Результатом даного дослідження стало уточнення дефініції поняття «корупції», узагальнення та систематизація класифікаційних ознак її форм та видів, характеристика ключових причин виникнення корупції та її наслідків для усіх сфер життя суспільства, а також вивчення основних способів запобігання та протидії корупції в Україні та світі.

Сфера застосування результатів дослідження. Дані результати можна використати для подальших наукових розвідок та обґрунтування програм протидії корупції, економічного розвитку країни, її швидшої інтеграції до європейської та світової спільноти.

Висновки. Корупція – суспільне зло, що перешкоджає ефективному розвитку суспільства. Формування єдиного трактування поняття «корупція», систематизація її форм та видів, визначення причин появи та наслідків сприятимуть розробці ефективних методів її попередження та протидії й швидшій інтеграції України в європейський та міжнародний простір.


Ключові слова


корупція; види корупції; форми корупційних правопорушень; причини і наслідки корупції; запобігання та протидія корупції; національна безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Гура В. В. Поняття корупції як економіко-правового феномену. Вчені записки Університету «КРОК»: зб. наук. праць. Київ: ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК», 2021. Вип. № 4 (64). С. 76-84.

П'ясецька-Устич С. В. Теоретичні аспекти аналізу корупції як системного явища в сучасній українській економіці. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 28-1. С. 19-26.

Бабенко К. А., Діденко Н. Г., Кондрашова М. В. та ін. Прояви корупції в системі освіти: запобігання та протидія: навч.-мет. посіб. Київ: Грамота, 2015. 184 с.

Мазярчук В., Федько І. Вплив корупції на економічне зростання: аналітична довідка. URL: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/2016-10-07-Anticorruption-product-full.pdf

Запобігання та протидія корупції: навч. посібник / А. М. Михненко, О. В. Руснак, А. М. Мудров та ін.; за ред. А. М. Михненка. Київ: ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. 667 c.

Мельниченко А. А. Корупція як іманентна складова деформованих управлінських відносин: постановка проблеми. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: збірник наукових праць. 2010. № 3(7). С. 49-55.

Нонік В. В. Типологія корупційних відносин: державно-управлінський погляд. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 19. С. 99-102.

Пархоменко-Куцевіл О. Теоретико-методологічні підходи до класифікації корупційних відносин в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 9. С. 138-142.

Калмиков Д. О., Сінченко Д. В., Сорока О. О., Хавронюк М. І., Шведова Г. Л. Запобігання корупції: методичні рекомендації для місцевих активістів. Кив: ФОП Москаленко О. М., 2017. 242 с.

Словник іншомовних слів. URL: https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/s2.pl?Article=9654&action=show

Невмержицький Є. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізм протидії: монографія. Київ: КНТ, 2008. 368 с.

Тімашов В. Причини та умови корупції в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2017. № 865. С. 338-344.

Дрьомов С. В., Кальниш Ю. Г. Корупція в Україні: причини поширення та механізми протидії / за ред. Ю. Г. Кальниша. Київ: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2010. 88 с.

Яцків І. І. Механізм, причини та заходи протидії корупції: загальна характеристика. Держава і закон: теорія, практика, методика: зб. наук. пр. Івано-Франківськ: ПЮІ ЛьвДУВС, 2008. Вип. 3. С. 155-163.

Плекан В. Особливості та причини виникнення корупції в правоохоронних органах України. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 4. С. 231-238.

Дмитрієв Ю. В. Причини виникнення корупційних ризиків у системі державного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 4. С. 92-95.

Лазаренко С. Ж. Суб’єктивні причини поширеності корупції в системі державної служби в Україні. Державне правління: удосконалення та розвиток. 2015. № 3. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=817.

Бабенко К. А., Лазаренко С. Ж. Корупція в системі вищої освіти: сутність, причини та наслідки. Державне правління: удосконалення та розвиток. 2015. № 2. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=812.

Скочиляс-Павлів О. В. Корупція як негативне соціально-правове явище: ознаки та причини. Право та державне управління. 2019. № 2(35). Т.2. С. 41-46.

П'ясецька-Устич С. В. «Корупційна пастка» української економіки: причини формування та проблеми подолання. Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 3-1 (46). С. 11-16.

Андрущенко Л. В. Сутність явища «корупція» та причини її існування в Україні. Право і суспільство. 2016. № 3. С. 148-153.

Мельниченко Т. С. Сутність і причини корупції в Україні. URL: https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2019/11/6/10.pdf.

Gura, W. W. (2021). The concept of corruption as an economic and legal phenomenon. Scientific notes of the University "KROK": coll. science. work. Kyiv: University of Economics and Law "KROK", 4 (64), 76-84. [in Ukrainian].

Pyasetska-Ustych, S. V. (2018). Theoretical aspects of the analysis of corruption as a systemic phenomenon in the modern Ukrainian economy. Black Sea Economic Studies, 28-1, 19-26. [in Ukrainian].

Babenko, K. A., Didenko, N. G., Kondrashova, M. V. and others. (2015). Manifestations of corruption in the education system: prevention and counteraction. Kyiv: Hramota. [in Ukrainian].

Mazyarchuk, V., & Fedko, I. (2016). The impact of corruption on economic growth: an analytical guide. Retrieved from: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/2016-10-07-Anticorruption-product-full.pdf [in Ukrainian].

Mikhnenko, A. M. (Ed.) (2013). Preventing and combating corruption. Kyiv: DNNU "Acad. Finn. management". [in Ukrainian].

Melnichenko, A. A. (2010). Corruption as an immanent component of distorted managerial relations: problem statement. Bulletin of NTUU "KPI". Politology. Sociology. Law: a collection of scientific papers, 3(7), 49-55. [in Ukrainian].

Nonik, V. V. (2018). Typology of corruption relations: public administration view. Investments: practice and experience, 19, 99-102. [in Ukrainian].

Parkhomenko-Kutsevil, O. (2018). Theoretical and methodological approaches to the classification of corruption in Ukraine. Entrepreneurship, economy and law, 9, 138-142. [in Ukrainian].

Havronyuk, M. I. (2017). Preventing corruption: guidelines for local activists. Kyiv: FOP Moskalenko, O. M. [in Ukrainian].

Dictionary of foreign words. Retrieved from: https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/s2.pl?Article=9654&action=show [in Ukrainian].

Nevmerzhytsky, E. (2008). Corruption in Ukraine: causes, consequences, counteraction mechanism. Kyiv: CST. [in Ukrainian].

Timashov, V. (2017). Causes and conditions of corruption in Ukraine. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Series: Legal Sciences, 865, 338-344. [in Ukrainian].

Dryomov, S. V. & Kalnysh, Yu. G. (2010). Corruption in Ukraine: causes and countermeasures. Kyiv: SE "Priority Research Center". [in Ukrainian].

Yatskiv, I. I. (2008). Anti-corruption mechanism, causes and measures: general characteristics. State and law: theory, practice, methodology: coll. science. Ivano-Frankivsk: PUI Lviv State University of Internal Affairs, 3, 155-163. [in Ukrainian].

Plekan, V. (2021). Features and causes of corruption in law enforcement agencies of Ukraine. Entrepreneurship, economy and law, 4, 231-238. [in Ukrainian].

Dmitriev, Yu. V. (2016). Causes of corruption risks in the public administration system. Investments: Practice and Experience, 4, 92-95. [in Ukrainian].

Lazarenko, S. Zh. (2015). Subjective reasons for the prevalence of corruption in the civil service in Ukraine. Government: improvement and development, 3. Retrieved from: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=817 [in Ukrainian].

Babenko, K. A., Lazarenko, S. Zh. (2015). Corruption in the higher education system: essence, causes and consequences. Public administration: improvement and development, 2. Retrieved from: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=812 [in Ukrainian].

Skochilyas-Pavliv, O. V. (2019). Corruption as a negative socio-legal phenomenon: signs and causes. Law and Public Administration, 2 (35), 2, 41-46. [in Ukrainian].

Piasecka-Ustych, S. V. (2018). The "corruption trap" of the Ukrainian economy: the reasons for the formation and problems of overcoming. Business navigator, 3-1 (46), 11-16. [in Ukrainian].

Andrushchenko, L. V. (2016). The essence of the phenomenon of "corruption" and the reasons for its existence in Ukraine. Law and society, 3, 148-153. [in Ukrainian].

Melnichenko, T. S. (2019). The essence and causes of corruption in Ukraine. Retrieved from: https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2019/11/6/10.pdf [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022