Комплексна інтегральна оцінка конкурентоспроможності ресурсного потенціалу підприємства

Nadjib Fertas


Анотація


Сучасні умови функціонування українських підприємств обтяжені низкою негативних тенденцій, які негативно впливають на рівень ефективності їх управління та конкурентоспроможності, а тому потребують відповідних досліджень і розробок. Основною метою та основним завданням статті є дослідження існуючого та розроблення вдосконаленого підходу до комплексної комплексної оцінки конкурентоспроможності ресурсного потенціалу підприємства з урахуванням сучасних особливостей його господарської діяльності.

У статті на основі раніше розробленої структури пропонується мультиплікативний інтегральний показник оцінки конкурентоспроможності ресурсного потенціалу підприємства за окремими складовими, який комплексно враховує всі аспекти. Для кожної складової визначається кількість найбільш значущих часткових показників з відповідним розрахунком нормованих часткових показників відповідної складової та коефіцієнтів з урахуванням впливу (ваги) окремих часткових показників на ефективне інтегральне значення відповідних компонентів. ресурсний потенціал підприємства. З огляду на це, кількісні значення показників оцінюються шляхом порівняння їх із нормативними (рекомендованими) значеннями або із середніми по галузі, розрахованими на основі даних провідних компаній галузі. Наведено детальні формули розрахунків показників, що характеризують кожну складову структури ресурсного потенціалу підприємства відповідно до запропонованої структури.

Використовуючи дані фінансової звітності, проведено розрахунок кількісних значень мультиплікативного інтегрального показника конкурентоспроможності ресурсного потенціалу підприємства.

Розрахунки кількісних значень комплексного інтегрального показника конкурентоспроможності ресурсного потенціалу підприємства в контексті динаміки інтенсивності ринків товарної продукції (пеллет) ПАТ «Полтавський ГЗК» проведено за запропонованими формулами в контексті критерій «граничний дохід – граничні витрати» в ретроспективі 2014-2020 рр.

За результатами розрахунків побудовано графічні інтерпретації динаміки функціональних компонентів у комплексній оцінці скоригованого рівня конкурентоспроможності ресурсного потенціалу підприємства, динаміки тенденцій конкурентоспроможності ресурсного потенціалу підприємства за його ефективна інтегральна оцінка та динаміка комплексного інтегрального показника рівня конкурентоспроможності ресурсного потенціалу підприємства у порогових межах за даними ПАТ «Полтавський ГЗК».


Ключові слова


competition; resource potential; enterprise; innovation; innovation needs; marginal revenue; marginal cost

Повний текст:

PDF

Посилання


Афанасьєв Є. В., Афанасьєва М. Г., Капітула С. В. Окремі ключові аспекти формування організаційного забезпечення стратегічного управління залізорудними підприємствами. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». № 37/2019. С. 4-11.

Горбоконь В. Ю. Оптимізація використання ресурсного потенціалу автотранспортних підприємств: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Мукачево, 2018. 304 с.

Гук О. Ю., Капітула С. В. Оцінка впливу стратегії формування інвестиційного потенціалу на техніко-економічний розвиток підприємств гірничо-металургійного комплексу. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Дніпропетровськ: ДНУ. 2010. Випуск 263. Том VІ. С. 1422-1429.

Коренков О. В. Виробничий потенціал як складова частина потенціалу підприємства. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер.: Економіка. 2006. № 565. С. 186-190.

Міценко Н. Г., Кумечко О. І. Ресурсний потенціал підприємства: сутність, структура, стратегія використання. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. Вип. 20.9, С. 193-198.

Фертас Наджіб Особливості формування структури ресурсного потенціалу підприємства з позиції конкурентоспроможності. Науковий погляд: економіка та управління. Випуск № 1 (67). 2020. С. 95-98.

Потенціал підприємства: формування та оцінка. Добикіна О. К. та ін. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 208 с.

Предєін А. М. Роль ресурсів у стратегічному управлінні підприємствами. Бізнесінформ. 2012. № 9. С. 318-325.

Сущенко Е. А. Характеристика потенциала предприятия как экономической категории. Вісник Східноукраїнського національного університету. 2002. № 5 (51). С. 239-244.

Fertas Nadjib. Theoretical fundamentals on forming competitiveness of resource potential of enterprises in Ukraine. International Journal of Innovative Technologies in Economy, 4 (36). Рр. 24-31. Published: 2021-12-30.

Fertas Nadzhib (2019). Faktory efektyvnoho vykorystannia resursnoho potentsialu pidpryiemstva [Factors of effective use of resource potential of the enterprise]. Mizhnarodna naukovo-tekhnichna konferentsiia «Rozvytok promyslovosti ta suspilstva» [International scientific and technical conference "Development of industry and society"]. Kryvyi Rih. [in Ukrainian].

Afanasiev, Ye. V., Afanasieva, M. H., Kapitula, S. V. (2019). Okremi kliuchovi aspekty formuvannia orhanizatsiinoho zabezpechennia stratehichnoho upravlinnia zalizorudnymy pidpryiemstvamy. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: «Ekonomika i menedzhment», 37, 4-11. [in Ukrainian].

Horbokon, V. Yu. (2018). Optymizatsiia vykorystannia resursnoho potentsialu avtotransportnykh pidpryiemstv: dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk za spetsialnistiu 08.00.04 «Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (za vydamy ekonomichnoi diialnosti)». Mukachevo. [in Ukrainian].

Huk, O. Yu., & Kapitula, S. V. (2010). Otsinka vplyvu stratehii formuvannia investytsiinoho potentsialu na tekhniko-ekonomichnyi rozvytok pidpryiemstv hirnycho-metalurhiinoho kompleksu. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky. Zbirnyk naukovykh prats. Dnipropetrovsk: DNU, 263, 1422-1429. [in Ukrainian].

Korenkov, O. V. (2006). Vyrobnychyi potentsial yak skladova chastyna potentsialu pidpryiemstva. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V. N. Karazina. Ser.: Ekonomika, 565, 186-190. [in Ukrainian].

Mitsenko, N. H., & Kumechko, O. I. (2010). Resursnyi potentsial pidpryiemstva: sutnist, struktura, stratehiia vykorystannia. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 20.9, 193-198. [in Ukrainian].

Fertas, Nadzhib. (2020). Osoblyvosti formuvannia struktury resursnoho potentsialu pidpryiemstva z pozytsii konkurentospromozhnosti. Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia, 1 (67), 95-98. [in Ukrainian].

Dobykina, O. K. (2007). Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. [in Ukrainian].

Prediein, A. M. (2012). Rol resursiv u stratehichnomu upravlinni pidpryiemstvamy. Biznesinform, 9, 318-325. [in Ukrainian].

Sushchenko, E. A. (2002). Kharakterystyka potentsyala predpryiatyia kak ekonomicheskoi katehorii. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu, 5 (51), 239-244. [in Russian].

Fertas, Nadjib. (2021). Theoretical fundamentals on forming competitiveness of resource potential of enterprises in Ukraine. International Journal of Innovative Technologies in Economy, 4 (36), 24-31.

Fertas, Nadzhib (2019). Faktory efektyvnoho vykorystannia resursnoho potentsialu pidpryiemstva [Factors of effective use of resource potential of the enterprise]. Mizhnarodna naukovo-tekhnichna konferentsiia «Rozvytok promyslovosti ta suspilstva» [International scientific and technical conference "Development of industry and society"]. Kryvyi Rih. [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022