Удосконалення податкової системи як складової міжнародної безпеки України

Yaroslav Izmailov, Iryna Yegorova, Yulia Tomchuk


Анотація


Вступ. Через повномасштабну війну України з Російською Федерацією відбувається різке погіршення абсолютно всіх макроекономічних показників, таких як ВВП, рівень інфляції, безробіття тощо. В умовах війни для забезпечення можливості Україні виконувати свої державні функції від ефективності податкової політики залежить формування державних доходів та видатків. Податки грають домінуючу роль у доходах та видатках, тому впровадження ефективної податкової політики України є вкрай важливим питанням і набуває особливої актуальності в контексті важливості її впливу на всі сфери суспільного життя та забезпечення функціонування країни.

Мета. Метою статті є удосконалення податкової політики для забезпечення безпеки України як на національному так і міжнародному рівні.

Метод (методологія). В процесі проведеного дослідження використані наступні методи: діалектичний, узагальнення, порівняння, системного аналізу, спостереження за господарською діяльністю, графічний та ін.

Результати. Доведено, що фінансово-економічний фронт стає не менш важливим за реальний військовий, адже без нього не можливо ефективно здійснювати захист України на внутрішньому та міжнародному рівнях. Обґрунтовано, що основними проблемами податкової політики до вторгнення Російської Федерації були: складність та суперечливість, внесення частих та численних змін до податкового законодавства, надмірне та нерівномірне податкове навантаження на платників податків, що не стимулювало розвиток підприємницької та іншої діяльності, а сприяло недоотриманню податкових платежів у бюджети різних рівнів, великі масштаби тінізації економіки, повільна гармонізація та уніфікація вітчизняного законодавства до вимог ЄС тощо. Доведено, що необхідно побудувати таку податкову політику, яка б давала можливість задовольняти хоча б базові потреби держави, підтримувати підприємництво і достатній рівень життя населення тощо. Обґрунтовано, що потрібно не допустити подальшої стагнації економіки України. Запропоновано заходи по ефективному застосуванню безпекових заходів та заходів з удосконалення податкової політики в умовах військових дій. 


Ключові слова


безпека, військові дії, оподаткування, відновлення; необоротні активи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Акімова Л. М. Становлення системи економічної безпеки держави в Україні: сутність, рівні, складники. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2018. № 1 (19). С. 1–11.

Варналій З. С. Податкова система України: проблеми функціонування та шляхи реформування. Економіка і регіон. 2017. № 5. С. 5–9.

Гбур З. В. Економічна безпека як одна зі складових забезпечення національної безпеки України на сучасному етапі. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 18. С. 81–86.

Бізнес та Гетманцев обговорили, як підтримати економіку в умовах війни. Дебет-кредит. URL: https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/75841.

Колеснікова К. С., Маліновська І. А., Чабаров В. О. Економічна безпека Україні в контексті глобалізаційних викликів. Молодий вчений. 2018. № 3. С. 351–354.

Крисоватий А. І., Мельник В. М., Кощук Т. В. Сутність та концептуальні онови формування податкової політики в умовах євроінтеграційних процесів: Економіка України. 2016. №1. С. 35–51.

Мельник В. М., Житар М. О. Роль, особливості та напрямки фінансової архітектури національної економіки. Бізнес Інформ. 2019. № 8. C. 175–181. DOI: https://doi.org/10.32983/2222­4459­2019­8­175­181

Melnyk V., Sosnovska O. & Zhytar M. The Analysis of the Modern Dominants of Quanttatve Measure1ment of the Development of the Financial Architecture of Ukrainian Economy in the Context of Public Finance. Business Inform. 2020. № 2. C. 358–370.

Швабій К.І. Пріоритети податкової політики держави в Україні. Світ фінансів, 2021, № 1(66) (2021). C. 149–162.

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: http://minfin.gov.ua.

Нові податкові пільги для ФОПів та підприємств в умовах війни. Офіційний сайт ДПС України. URL: https://if.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/576960.html.

Akimova, L. (2018). Stanovlennja systemy ekonomichnoji bezpeky derzhavy v Ukrajini: sutnistj, rivni, skladnyky. Publichne administruvannja: teorija ta praktyka, 1 (19), 1–11.

Varnalii, Z. (2017). Podatkova systema Ukrainy: problemy funktsionuvannia ta shliakhy reformuvannia. Ekonomika i rehion, 5, 5–9.

Ghbur, Z. (2017). Ekonomichna bezpeka jak odna zi skladovykh zabezpechennja nacionaljnoji bezpeky Ukrajiny na suchasnomu etapi. Investyciji: praktyka ta dosvid, 18, 81–86.

Biznes ta Hetmantsev obhovoryly, yak pidtrymaty ekonomiku v umovakh viiny. Debet-kredyt. Retrieved from: https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/75841.

Kolesnikova, K., Malinovsjka, I. & Chabarov, V. (2018). Ekonomichna bezpeka Ukrajini v konteksti ghlobalizacijnykh vyklykiv. Molodyj vchenyj, 3, 351–354.

Krysovatyi, A., Melnyk, V. & Koshchuk, T. (2016). Sutnist ta kontseptualni onovy formuvannia podatkovoi polityky v umovakh yevrointehratsiinykh protsesiv. Ekonomika Ukrainy, 1, 35–51.

Melnyk, V., and Zhytar, O. (2019). Rol, osoblyvosti ta napriamky fnansovoi arkhitektury natsionalnoi ekonomiky. BiznesInform, 8, 175­181. DOI: https://doi.org/10.32981ґ3/2222­4459­2019­8­175­181.

Melnyk, V., Sosnovska, O. & Zhytar, M. (2020). The Analysis of the Modern Dominants of Quanttatve Measure1ment of the Development of the Financial Architecture of Ukrainian Economy in the Context of Public Finance. Business Inform, 2, 358–370.

Shvabii, K. (2021). Priorytety podatkovoi polityky derzhavy v Ukraini. Svit finansiv, 1(66), 149–162.

Official site of the Ministry of Finance of Ukraine. Retrieved from: http://minfin.gov.ua.

Novi podatkovi pilhy dlia FOPiv ta pidpryiemstv v umovakh viiny. Ofitsiinyi sait DPS Ukrainy. Retrieved from: https://if.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/576960.html.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022