Ефективність управління інноваційно-інвестиційним розвитком ресурсного потенціалу підприємства як функціонал економічної безпеки та конкурентоспроможності

Oleksandr Bradul, Serhii Rtyshchev


Анотація


Вступ. Дослідження присвячено проблематиці багатоцільового управління інноваційно-інвестиційним розвитком ресурсного потенціалу підприємства в контексті економічної захищеності та конкурентоспроможності українських підприємств за умов невизначеності й конфліктності внутрішнього та зовнішнього ринкового середовища. При цьому, динамічний, нетермінований характер сучасного ринкового економічного середовища потребує від менеджменту сучасного підприємства виваженого обґрунтування багатоцільових інноваційно-інвестиційних управлінських рішень стосовно раціонального використання ресурсного потенціалу та його конкурентного розвитку з урахуванням ризикозахищеності на основі економіко-математичного моделювання ключових результативних показників підприємства.

Метою дослідження є удосконалення теоретико-прикладних методичних підходів щодо підвищення ефективності управління інноваційно-інвестиційним розвитком ресурсного потенціалу підприємства з позиції економічної захищеності та конкурентоспроможності підприємства на основі теорії багатоцільових управлінських рішень.

Методологія. Встановлено, що багатоцільове економіко-математичне моделювання стану виробничо-господарської діяльності підприємства в контексті оцінки рівня забезпеченості гнучкого адаптивного управління інноваційно-інвестиційним розвитком його ресурсного потенціалу з позиції економічної безпеки та конкурентоспроможності повинно ґрунтуватися на основі методології теорії ігор, де вирішення таких задач доцільно зводити до відшукання оптимального рішення за певним чином визначеним одним інтегрованим критерієм.

Результати. Запропоновано використовувати інтегральний результативний показник критеріальної оцінки рівня ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства при обґрунтуванні управлінських рішень у контексті інноваційно-інвестиційного розвитку з позиції економічної безпеки та конкурентоспроможності, який розраховується на основі ключових показників оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства та показників оцінки ефективності рівня інноваційності виробничо-економічних процесів підприємства з урахуванням аспектів інтенсифікації науково-технічного прогресу.

На прикладі виробничо-господарської діяльності залізорудного підприємства розглянуто реалізацію запропонованих методичних рекомендацій оцінки рівня забезпеченості гнучкого адаптивного управління інноваційно-інвестиційним розвитком ресурсного потенціалу підприємства з позиції економічної безпеки та конкурентоспроможності. Узагальнюючи результати проведених досліджень встановлено, що використання показників оцінки ефективності рівня інноваційності виробничо-економічних процесів підприємства з урахуванням аспектів інтенсифікації науково-технічного прогресу дозволяє менеджменту підприємства своєчасно оцінювати потребу та можливості щодо інвестування в інноваційний розвиток ресурсно-виробничого потенціалу з метою забезпечення конкурентоспроможності та ризикозахищеності підприємства.


Ключові слова


інновації; інвестиції; конкуренція; ресурсний потенціал; підприємство; ризик; ризикозахищеність

Повний текст:

PDF

Посилання


Afanasiev Yevhen, Kapitula Serhiy, Afanasiev Ihor, Afanasieva Mariia, Demchenko Pavlo. Selected aspects of modeling the process of evaluating business strategies for sustainable economic development of iron ore enterprises. International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2020. 2(29). С. 18-26. URL: https://rsglobal.pl/index.php/ijite/article/view/1360/1270.

Адаменко М., Афанасьєв І., Капітула С., Шахно А. Інвестування в інноваційний розвиток конкурентоспроможності ресурсно-виробничого потенціалу гірничорудних підприємств. Економічний аналіз. 2021. Т. 31. № 3. С. 105-114.

Афанасьєв Є. В., Афанасьєв І. Є., Арутюнян А.Р. Маркетинг та менеджмент інвестиційно-інноваційних проектів у контексті стратегії просування продукції залізорудних підприємств. Ефективна економіка. 2017. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5526.

Дискіна А. А., Чучуменко Р. О. Інноваційно-інвестиційна діяльність як основа підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2015. Вип. 12. С. 86-89.

Михайлов М. Г. Теоретичні засади інноваційно-інвестиційного підходу до розвитку матеріально-технічної бази підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 23. С. 38-42.

Юрчук Н. П., Вовк В. Ю., Топіна Р. П. Інноваційно-інвестиційна діяльність як основа реалізації концепції сталого розвитку економіки України. 2019. Агросвіт. № 3. С. 53-61.

Яковлев А. І. Аналіз стану інноваційної діяльності в Україні та шляхи його поліпшення. Наука та наукознавство. 2018. № 2 (100). С. 29-44.

Лігоненко Л. О. Методологія та інструментарій оцінювання інноваційності підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. № 3. С. 105-117.

Bradul A., Varava L., Turylo A., Dashko I., Varava A. Forecasting the Effectiveness of the Enterprise to Intensify Innovation and Investment Development, Taking into Account the Financial Component of Economic Potential. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2021, 4 (13 (112)), 89-100.

Іщенко М. І., Капітула С. В., Міщук Є. В., Ільченко В. О. Удосконалення структури безпеки та методики оцінки рівня й стану фінансової безпеки підприємства в умовах трансформації ринкового простору. Агросвіт. 2020. № 17-18. С. 67-76.

Afanasiev, Y., Kapitula, S., Afanasiev, I., Afanasieva, M., Demchenko, P. (2020). Selected aspects of modeling the process of evaluating business strategies for sustainable economic development of iron ore enterprises. International Journal of Innovative Technologies in Economy, 2(29), 18-26. Retrieved from: https://rsglobal.pl/index.php/ijite/article/view/1360/1270.

Adamenko, M., Afanasiev, I., Kapitula, S., Shakhno, A. (2021). Investuvannia v innovatsiinyi rozvytok konkurentospromozhnosti resursno-vyrobnychoho potentsialu hirnychorudnykh pidpryiemstv. Ekonomichnyi analiz, 31(3), 105-114 [in Ukrainian].

Afanasiev, Ye. V., Afanasiev, I. Ye., Arutiunian, A. R. (2017). Marketynh ta menedzhment investytsiino-innovatsiinykh proektiv u konteksti stratehii prosuvannia produktsii zalizorudnykh pidpryiemstv. Efektyvna ekonomika, 4. Retrierved from:

Dyskina, A. A., Chuchumenko, R. O. (2015). Innovatsiino-investytsiina diialnist yak osnova pidvyshchennia konkurentospromozhnosti promyslovykh pidpryiemstv. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, 12, 86-89 [in Ukrainian].

Mykhailov, M. H. (2016). Teoretychni zasady innovatsiino-investytsiinoho pidkhodu do rozvytku materialno-tekhnichnoi bazy pidpryiemstv. Investytsii: praktyka ta dosvid, 23, 38-42 [in Ukrainian].

Yurchuk, N. P., Vovk, V. Yu., Topina, R. P. (2019). Innovatsiino-investytsiina diialnist yak osnova realizatsii kontseptsii staloho rozvytku ekonomiky Ukrainy. Ahrosvit, 3, 53-61 [in Ukrainian].

Yakovlev, A. I. (2018). Analiz stanu innovatsiinoi diialnosti v Ukraini ta shliakhy yoho polipshennia. Nauka ta naukoznavstvo, 2 (100, 29-44 [in Ukrainian].

Lihonenko, L. O. (2015). Metodolohiia ta instrumentarii otsiniuvannia innovatsiinosti pidpryiemstva. Marketynh i menedzhment innovatsii, 3, 105-117 [in Ukrainian].

Bradul, A., Varava, L., Turylo, A., Dashko, I., Varava, A. (2021). Forecasting the Effectiveness of the Enterprise to Intensify Innovation and Investment Development, Taking into Account the Financial Component of Economic Potential. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2021, 4 (13 (112)), 89-100.

Ishchenko, M. I., Kapitula, S. V., Mishchuk, Ye. V., Ilchenko, V. O. (2020). Udoskonalennia struktury bezpeky ta metodyky otsinky rivnia y stanu finansovoi bezpeky pidpryiemstva v umovakh transformatsii rynkovoho prostoru. Ahrosvit, 17-18, 67-76 [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022