Поняття та значення фінансової безпеки ринку цінних паперів

Marko Holovach


Анотація


У статті досліджено підходи науковців та законодавця до визначення поняття ринку цінних паперів, його особливостей та напрямків у роботах дослідників до розуміння фінансової безпеки ринку цінних паперів. Встановлено, що саме на державу покладається обов’язок регулювання інвестиційних процесів на ринку цінних паперів, який спрямований на збільшення ресурсів та перенаправлення грошових мас на проведення операцій з цінними паперами учасниками цього ринку, а також те, що захист їх має гарантуватись державою. Підкреслена необхідність стимулювання саме вітчизняного інвестора – фізичних та юридичних осіб з України до збільшення частки їх капіталу на ринку цінних паперів поміж інших учасників цього ринку. З цього, визначено пріоритетну роль держави щодо формування безпечної інфраструктури ринку цінних паперів. На підставі проаналізованих праць виділено обставини які безпосередньо впливають на фінансову безпеку ринку цінних паперів, а саме: залежність від глобальних економічних процесів, політичні, безпекові, соціальні чинники, які впливають на цей ринок, недостатня капіталізація ринку цінних паперів, незбалансованість інструментів які пропонуються на ринку цінних паперів, невпевненість фізичних та юридичних осіб в фінансовій стабільності вітчизняної економіки, низька зацікавленість населення в інвестуванні в цінні папери, рівень доходів населення. Враховуючи фактори які позначаються на фінансовій безпеці ринку цінних паперів досліджено його вплив на соціально-економічну стабільність держави. Обґрунтована потреба у вдосконаленні механізмів забезпечення фінансової безпеки ринку цінних паперів як комплексу спільних дій та заходів, черговість впровадження яких буде сприяти розвитку ринку цінних паперів в умовах збільшення кількості зовнішніх деструктивних факторів. Встановлено, що у випадку вдосконаленні механізмів забезпечення фінансової

безпеки ринку цінних паперів відбудеться зменшення наслідків негативного впливу ризикового середовища на фінансову сферу, підвищиться рівень фінансової сфери держави в цілому та покращиться темпи її економічного зростання.


Ключові слова


ринок цінних паперів; фінансові ринки; вплив на ринок цінних паперів; інвестор; фінансова сфера; негативні чинники ринку цінних паперів

Повний текст:

PDF

Посилання


Клименко В. В. Проблеми інтеграції фондового ринку України у світовий фінансовий простір. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2001. Випуск 49. С. 51.

Про ринки капіталу та організовані товарні ринки: Закон України від 23.02.2006 No 3480-I. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15/ed20210805#Text.

Барановський О. І. Філософія безпеки: монографія: у 2 т. Київ: УБС НБУ, 2014. Т. 2: Безпека фінансових інститутів.

Рынок ценных бумаг и его финансовые институты: учебное пособие / под ред. В. С. Таркановского. Санкт-Петербург: АОЛ Комплект, 1994.

Батяева Т. А., Столяров ?. ?. Рынок ценных бумаг: учеб. пособие. Москва: ?НФРА-М, 2006. 304 с.

?ванов А. А. Фондовый рынок как фактор влияния на экономическую безопасность страны: автореф. дис. … канд. экон. наук: спец 08.00.05 — экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность). Москва, 2007.

Базилевич В. Д., Шелудько В. М., Ковтун Н. В. та ін. Цінні папери: підручник. Київ: Знання, 2011.

Галанов В. А., Басов А. ?. Ринок ценных бумаг: учебник. Москва: Финансы и статистика, 2006.

Миркин Я. М. Ценные бумаги и фондовый рынок. Москва: Перспектива, 1995.

Бердникова Т. Б. Модернизация безопасности национального фондового рынка. Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. Москва: ?зд. Ассоциация независимых экспертов, Центр изучения кризисного общества, 2010.

Кочетов Э., Петрова Г. Геоэкономика: финансы реальные и виртуальные (финансовый дуализм и его правовые аспекты). Общество и экономика. 2000. № 1.

Герасименко О. М. Індикатори оцінки стану економічної безпеки торговців цінними паперами: монографія. Черкаси: ТОВ Маклаут, 2012.

Паєнтко Т. В. Безпека фондового ринку в контексті зміцнення фінансової безпеки держави/ Т. В. Паєнтко, М. В. Поплавська // Збірник наукових праць Національного університету Державної податкової служби України. 2011. № 2.

Ладюк О. Д. Фінансова безпека: характеристика складників. Ефективна економіка. 2016. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5280.

Махмудов О. Г. Управління інвестиційними процесами в період виходу економіки з рецесії: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец 08.02.03 — організація управління, планування та регулювання економікою. Київ, 2001.

Уваров О. Обеспечение безопасности рынка ценных бумаг России [Электронный ресурс] / О. Уваров, Л. Фомина // Рынок ценных бумаг. — 1998. — № 17. — Режим доступа: http://old.rcb.ru/archive/articles.asp?id=602.

Старшинин С. А. Совершентвование регулирования российского рынка ценных бумаг как фактор обеcпечения его экономической безопасности страны:: автореф. дис. … канд. экон. наук: спец. 08.00.10 — финансы, денежное обращение и кредит. Москва, 2011.

Пластун О. Л. Розвиток системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва сфери матеріального виробництва: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.08 — гроші, фінанси і кредит. Суми, 2007.

Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України / за ред. акад. НАН України С. І. Пірожкова. Київ: НІМБ, 2003.

Гончаров С. В. Фінансова безпека ринку цінних паперів України. Полтавська аграрна державна академія. 2019. С. 40-42.

Коваленко В. В. Ринок цінних паперів в умовах структурних дисбалансів розвитку фінансового ринку України. Приазовський економічний вісник. 2019. No1. С. 172–178.

Про ринки капіталу та організовані товарні ринки. Закон України від 30.10.1996 No 448/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-вр/ed20220211#Text.

Бурмака М. О. Регулювання фондового ринку в Україні. Фінанси України. 1998. № 11. С. 80.

Ковальова О. М. Інституційні аспекти розвитку фондового ринку України. Науковий вісник Херсонського державного університету, серія: «Економічні науки». 2016. Вип.16. Ч. 1. C. 124-127.

Шкодіна І. В. Самоорганізація фондового ринку в умовах глобальної невизначеності: монографія. К?ЇВ: УБС НБУ. 2013. 406 с.

Руда О. Л. Функціонування фондового ринку України, проблеми та перспективи розвитку. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. No 6. С. 794-798.

Klymenko, V. V. (2001). Problems of integration of the stock market of Ukraine into the world financial space. Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, 49, 51. [in Russian].

On Securities and Stock Market: Law of Ukraine of 23.02.2006 No 3480-I. (2006). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15/ed20210805#Text. [in Ukrainian].

Baranovsky, O. I. (2014). Philosophy of security. Kyiv: UBS NBU, 2: Security of financial institutions. [in Ukrainian].

Tarkanovsky, V. S. (1994). The securities market and its financial institutions. St. Petersburg: AOL Kopmlekt. [in Russian].

Batyaeva, T. A., & Stolyarov, I. I. (2006). Securities market. Moscow: INFRA-M. [in Russian].

Ivanov, A. A. (2007). Stock market as a factor influencing the economic security of the country: author. dis. … Cand. econ. Sciences: special 08.00.05 – economics and management of a national economy (economic safety). Moscow. [in Russian].

Bazylevych, V. D., Sheludko, V. M., & Kovtun, N. V. (2011). Securities. Kyiv: Knowledge. [in Ukrainian].

Galanov, V. A., Basov, A. I. (2006). Securities market. Moscow: Finance and Statistics. [in Russian].

Mirkin, Y. M. (1995). Securities and stock market. Moscow: Perspective. [in Russian].

Berdnikova, T. B. (2010). Modernization of security of the national stock market. Problem analysis and public administration design. Moscow: Ed. Association of Independent Experts, Center for Crisis Society Studies. [in Russian].

Kochetov, E., & Petrova, G. (2000). Geoeconomics: real and virtual finance (financial dualism and its legal aspects). Society and Economics, 1. [in Russian].

Gerasimenko, O. M. (2012). Indicators of assessment of the state of economic security of traders in securities. Cherkasy: Maklaut LLC. [in Ukrainian].

Paentko, T. V., & Poplavska, M. V. (2011). Security of the stock market in the context of strengthening the financial security of the state. Collection of scientific works of the National University of the State Tax Service of Ukraine, 2. [in Ukrainian].

Ladyuk, O. D. (2016). Financial security: characteristics of components. Effective economy, 11. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5280. [in Ukrainian].

Mahmudov, O. G. (2001). Management of investment processes in the period of the economy out of recession: author. dis. … Cand. econ. Sciences: special 08.02.03 – organization of management, planning and regulation of the economy. Kyiv. [in Ukrainian].

Uvarov, O., & Fomina, L. (1998). Security of the securities market of Russia. Securities market, 17. Retrieved from: http://old.rcb.ru/archive/articles.asp?id=602. [in Russian].

Starshinin, S. A. (2011). Improving the regulation of the Russian securities market as a factor in ensuring its economic security of the country:: author's ref. dis. … Cand. econ. Science: special. 08.00.10 – finance, money circulation and credit. Moscow. [in Russian].

Plastun, O. L. (2007). Development of the system of financial security of business entities in the field of material production: author's ref. dis. … Cand. econ. Science: special. 08.00.08 – money, finances and credit. Sumy. [in Ukrainian].

Pirozhkov, S. I. (2003). Methodical recommendations for assessing the level of economic security of Ukraine. Kyiv: NIMB. [in Ukrainian].

Goncharov, S. V. (2019). Financial security of the securities market of Ukraine. Poltava Agrarian State Academy, 40–42. [in Ukrainian].

Kovalenko, V. V. (2019). Securities market in terms of structural imbalances in the financial market of Ukraine. Priazovsky Economic Bulletin, 1, 172–178. [in Ukrainian].

On State Regulation of Securities Market in Ukraine. Law of Ukraine of October 30, 1996 No. 448/96-VR. (1996). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-вр/ed20220211#Text. [in Ukrainian].

Burmaka, M. O. (1998). Stock market regulation in Ukraine. Finance of Ukraine, 11, 80. [in Ukrainian].

Kovaleva, O. M. (2016). Institutional aspects of the stock market of Ukraine. Scientific Bulletin of Kherson State University, series: "Economic Sciences", 16(1), 124-127. [in Ukrainian].

Shkodina, I. V. (2013). Self-organization of the stock market in conditions of global uncertainty. Kyiv.: UBS NBU. [in Ukrainian].

Ruda, O. L. (2015). Functioning of the stock market of Ukraine, problems and prospects of development. Global and national economic problems, 6, 794–798. [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022