Diagnostics of competitiveness of the resource potential of the enterprise in the context of innovative needs taking into account the dynamics of intensity of markets for sale of commodity products

Yevhen Afanasiev, Nadjib Fertas


Abstract


The article is based on the idea of forming conceptual foundations for diagnostics of the competitiveness of the resource potential of the enterprise based on the study of relevant innovation needs taking into account the dynamics of the intensity of markets for sale of commodity products. The relevance and importance of this study is emphasized by modern globalization and transformation processes in commodity markets, especially in markets of raw materials. Fluctuations in prices and rapid dynamics of change in both supply and demand require to ensure the stable development of the study of enterprises and analysis of competitiveness of their resource potential in order to form a further strategy for their successful development.

The article develops tools for assessing the level of competitiveness of the resource potential of the enterprise in the context of innovation needs taking into account the dynamics of the intensity of markets for sale of commodity products based on the criterion of profit maximization «marginal revenue - marginal costs». On the basis of the conducted research the diagnostics of the level of competitiveness of the resource potential of the enterprise in the context of innovation needs taking into account the dynamics of intensity of markets for sale of commodity products, on which basis it is proposed to build an evaluation matrix. It is offered to apply a methodical approach of construction of a range of diagnostics of dynamics of change of a ratio of the net income and prime costs of the sold production of the enterprise.

Using the data of financial statements, the calculation of quantitative values of the multiplicative integrated indicator of competitiveness of the resource potential of the enterprise in the context of the dynamics of markets for sale of commodity products (pellets) of PJSC «Poltava GZK» by the criterion «marginal revenue - marginal costs» in 2014, the integrated assessments of the level of competitiveness of the resource potential were built depending on the trends of its state in the context of the relevance of innovation needs, and taking into account the dynamics of the intensity of markets for sale of commodity products.

According to the diagnostics of the dynamics of changes in the ratio of net income and cost of sales of the enterprise based on the criterion of profit maximization «marginal revenue - marginal costs» it was concluded that there is no special need for innovative changes at the moment at PJSC «Poltava GZK».


Keywords


competition; resource potential; enterprise; innovations; innovation needs; marginal revenue; marginal costs

Full Text:

PDF

References


Adamenko, M., Afanas'yev, I., Kapitula, S., & Shakhno, A. (2021). Investuvannya v innovatsiynyy rozvytok konkurentospromozhnosti resursno-vyrobnychoho potentsialu hirnychorudnykh pidpryyemstv. Ekonomichnyy analiz, 31(3), 105-114 [in Ukrainian].

Afanas'yev, Ye. V., Afanas'yeva, M. H., & Kapitula, S. V. (2019). Okremi klyuchovi aspekty formuvannya orhanizatsiynoho zabezpechennya stratehichnoho upravlinnya zalizorudnymy pidpryyemstvamy. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya: «Ekonomika i menedzhment», 37, 4-11 [in Ukrainian].

Horbokon', V. Yu. (2018). Optymizatsiya vykorystannya resursnoho potentsialu avtotransportnykh pidpryyemstv: dysertatsiya na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata ekonomichnykh nauk za spetsial'nistyu 08.00.04 «Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy (za vydamy ekonomichnoyi diyal'nosti)». Mukachevo [in Ukrainian].

Huk, O. Yu., & Kapitula, S. V. (2010). Otsinka vplyvu stratehiyi formuvannya investytsiynoho potentsialu na tekhniko-ekonomichnyy rozvytok pidpryyemstv hirnycho-metalurhiynoho kompleksu. Ekonomika: problemy teoriyi ta praktyky, 263, (VI), 1422-1429 [in Ukrainian].

Kapitula, S. V. (2018). Suchasni problemy finansovoho zabezpechennya kadrovoho potentsialu pidpryyemstv HMK Ukrayiny. Suchasni pidkhody do upravlinnya pidpryyemstvom, 160-168 [in Ukrainian].

Karapetyan, E. T., & Karapetyan, O. M. (2006). Pidkhody shchodo otsinky intensyvnosti konkurentnoho seredovyshcha. Stratehiya rozvytku vitchyznyanykh pidpryyemstv, 192-200 [in Ukrainian].

Korenkov, O. V. (2006). Vyrobnychyy potentsial yak skladova chastyna potentsialu pidpryyemstva. Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu im. V. N. Karazina, 565, 186-190 [in Ukrainian].

Mitsenko, N. H., & Kumechko, O. I. (2010). Resursnyy potentsial pidpryyemstva: sutnist', struktura, stratehiya vykorystannya. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny, 20(9), 193-198 [in Ukrainian].

Fertas, Nadzhib (2020). Osoblyvosti formuvannya struktury resursnoho potentsialu pidpryyemstva z pozytsiyi konkurentospromozhnosti. Naukovyy pohlyad: ekonomika ta upravlinnya, 1 (67), 95-98 [in Ukrainian].

Dobykina, O. K. (2007). Potentsial pidpryyemstva: formuvannya ta otsinka. Kyyiv: Tsentr uchbovoyi literatury.

Predyein, A. M. (2012). Rol' resursiv u stratehichnomu upravlinni pidpryyemstvamy. Biznesinform, 9, 318-325 [in Ukrainian].

Pyatnytska, H. T. (2006). Upravlinnya pidpryyemstvom v epokhu hlobalizmu. Kyyiv: Lohos [in Ukrainian].

Sushchenko, E. A. (2002). Kharakterystyka potentsyala predpryyatyya kak ekonomicheskoy katehorii. Visnyk Skhidnoukrayins'koho natsional'noho universytetu, 5 (51), 239-244 [in Ukrainian].

Shpylova, V. O., Kravchyk, Yu. V., & Yashchenko, I. V. (2022). Upravlinnya konkurentnymy pozytsiyamy pidpryyemstva. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, 1, 23-30 [in Ukrainian].

Fertas, Nadjib. (n.d.). Theoretical fundamentals on forming competitiveness of resource potential of enterprises in Ukraine. International Journal of Innovative Technologies in Economy, 4 (36), 24-31.

Fertas, Nadzhib. (2019). Faktory efektyvnoho vykorystannia resursnoho potentsialu pidpryiemstva [Factors of effective use of resource potential of the enterprise]. Mizhnarodna naukovo-tekhnichna konferentsiia «Rozvytok promyslovosti ta suspilstva» [International scientific and technical conference "Development of industry and society"]. Kryvyi Rih [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2022.01.136

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023