Діагностика конкурентоспроможності ресурсного потенціалу підприємства в контексті інноваційних потреб з урахуванням динаміки інтенсивності ринків збуту товарної продукції

Yevhen Afanasiev, Nadjib Fertas


Анотація


В основі статті лежить ідея формування концептуальних засад діагностики конкурентоспроможності ресурсного потенціалу підприємства на основі вивчення актуальних інноваційних потреб з урахуванням динаміки інтенсивності ринків збуту товарної продукції. Актуальність і важливість даного дослідження підкреслюється сучасними глобалізаційними та трансформаційними процесами на товарних ринках, особливо на ринках сировини. Коливання цін та швидка динаміка зміни як попиту, так і пропозиції вимагають забезпечення стабільного розвитку вивчення підприємств та аналізу конкурентоспроможності їх ресурсного потенціалу з метою формування подальшої стратегії їх успішного розвитку.
У статті розроблено інструменти оцінки рівня конкурентоспроможності ресурсного потенціалу підприємства в контексті інноваційних потреб з урахуванням динаміки інтенсивності ринків збуту товарної продукції на основі критерію максимізації прибутку «граничний дохід  граничний. витрати». На основі проведеного дослідження проведено діагностику рівня конкурентоспроможності ресурсного потенціалу підприємства в контексті інноваційних потреб з урахуванням динаміки інтенсивності ринків збуту товарної продукції, на основі чого пропонується побудувати оціночна матриця. Запропоновано застосувати методичний підхід побудови діапазону діагностики динаміки зміни співвідношення чистого прибутку та собівартості реалізованої продукції підприємства.
Використовуючи дані фінансової звітності, проведено розрахунок кількісних значень мультиплікативного інтегрального показника конкурентоспроможності ресурсного потенціалу підприємства в контексті динаміки ринків збуту товарної продукції (пеллет) ПАТ «Полтавський ГЗК» за критерієм «граничний дохід - граничні витрати» у 2014 р. побудовано інтегральні оцінки рівня конкурентоспроможності ресурсного потенціалу залежно від тенденцій його стану в контексті актуальності інноваційних потреб та з урахуванням динаміки розвитку ресурсного потенціалу. інтенсивність ринків збуту товарної продукції.
За результатами діагностики динаміки зміни співвідношення чистого прибутку та собівартості реалізації підприємства на основі критерію максимізації прибутку «граничний дохід - граничні витрати» було зроблено висновок про відсутність особливої потреби в інноваційних змінах на підприємстві. момент на ПАТ «Полтавський ГЗК».


Ключові слова


конкуренція; ресурсний потенціал; підприємство; інновації; потреби в інноваціях; граничний дохід; граничні витрати

Повний текст:

PDF

Посилання


Адаменко М., Афанасьєв І., Капітула С., Шахно А. Інвестування в інноваційний розвиток конкурентоспроможності ресурсно-виробничого потенціалу гірничорудних підприємств. Економічний аналіз. 2021. Том 31. № 3. С. 105-114.

Афанасьєв Є. В., Афанасьєва М. Г., Капітула С. В. Окремі ключові аспекти формування організаційного забезпечення стратегічного управління залізорудними підприємствами. «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». № 37/2019. С. 4-11.

Горбоконь В. Ю. Оптимізація використання ресурсного потенціалу автотранспортних підприємств: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Мукачево, 2018. 304 с.

Гук О. Ю., Капітула С. В. Оцінка впливу стратегії формування інвестиційного потенціалу на техніко-економічний розвиток підприємств гірничо-металургійного комплексу. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць, Дніпропетровськ: ДНУ. 2010. Випуск 263. Том VІ. С. 1422-1429.

Капітула С. В. Сучасні проблеми фінансового забезпечення кадрового потенціалу підприємств ГМК України. Електронний збірник наукових праць «Сучасні підходи до управління підприємством». Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». 2018. С. 160-168.

Карапетян Е. Т., Карапетян О. М. Підходи щодо оцінки інтенсивності конкурентного середовища. Стратегія розвитку вітчизняних підприємств. Збірник наукових праць. Тернопіль: ТАНГ, 2006. С. 192-200.

Коренков О. В. Виробничий потенціал як складова частина потенціалу підприємства. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер.: Економіка. 2006. № 565. С. 186-190.

Міценко Н. Г., Кумечко О. І. Ресурсний потенціал підприємства: сутність, структура, стратегія використання. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. Вип. 20.9, С. 193-198.

Фертас Наджіб Особливості формування структури ресурсного потенціалу підприємства з позиції конкурентоспроможності. Науковий погляд: економіка та управління. Випуск № 1 (67). 2020. С. 95-98.

Потенціал підприємства: формування та оцінка. Добикіна О. К. та ін. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 208 с.

Предєін А. М. Роль ресурсів у стратегічному управлінні підприємствами. Бізнесінформ. 2012. № 9. С. 318-325.

П’ятницька Г. Т. Управління підприємством в епоху глобалізму: монографія. Київ: Логос, 2006. 568 с.

Сущенко Е. А. Характеристика потенциала предприятия как экономической категории. Вісник Східноукраїнського національного університету. 2002. № 5 (51). С. 239-244.

Шпильова В. О., Кравчик Ю. В., Ященко І. В. Управління конкурентними позиціями підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2022, № 1. С. 23-30.

Fertas Nadjib. Theoretical fundamentals on forming competitiveness of resource potential of enterprises in Ukraine. International Journal of Innovative Technologies in Economy, 4 (36). Рр. 24-31. Published: 2021-12-30.

Fertas Nadzhib. (2019). Faktory efektyvnoho vykorystannia resursnoho potentsialu pidpryiemstva [Factors of effective use of resource potential of the enterprise]. Mizhnarodna naukovo-tekhnichna konferentsiia «Rozvytok promyslovosti ta suspilstva» [International scientific and technical conference "Development of industry and society"]. Kryvyi Rih. (in Ukrainian).

Adamenko, M., Afanas'yev, I., Kapitula, S., & Shakhno, A. (2021). Investuvannya v innovatsiynyy rozvytok konkurentospromozhnosti resursno-vyrobnychoho potentsialu hirnychorudnykh pidpryyemstv. Ekonomichnyy analiz, 31(3), 105-114 [in Ukrainian].

Afanas'yev, Ye. V., Afanas'yeva, M. H., & Kapitula, S. V. (2019). Okremi klyuchovi aspekty formuvannya orhanizatsiynoho zabezpechennya stratehichnoho upravlinnya zalizorudnymy pidpryyemstvamy. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya: «Ekonomika i menedzhment», 37, 4-11 [in Ukrainian].

Horbokon', V. Yu. (2018). Optymizatsiya vykorystannya resursnoho potentsialu avtotransportnykh pidpryyemstv: dysertatsiya na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata ekonomichnykh nauk za spetsial'nistyu 08.00.04 «Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy (za vydamy ekonomichnoyi diyal'nosti)». Mukachevo [in Ukrainian].

Huk, O. Yu., & Kapitula, S. V. (2010). Otsinka vplyvu stratehiyi formuvannya investytsiynoho potentsialu na tekhniko-ekonomichnyy rozvytok pidpryyemstv hirnycho-metalurhiynoho kompleksu. Ekonomika: problemy teoriyi ta praktyky, 263, (VI), 1422-1429 [in Ukrainian].

Kapitula, S. V. (2018). Suchasni problemy finansovoho zabezpechennya kadrovoho potentsialu pidpryyemstv HMK Ukrayiny. Suchasni pidkhody do upravlinnya pidpryyemstvom, 160-168 [in Ukrainian].

Karapetyan, E. T., & Karapetyan, O. M. (2006). Pidkhody shchodo otsinky intensyvnosti konkurentnoho seredovyshcha. Stratehiya rozvytku vitchyznyanykh pidpryyemstv, 192-200 [in Ukrainian].

Korenkov, O. V. (2006). Vyrobnychyy potentsial yak skladova chastyna potentsialu pidpryyemstva. Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu im. V. N. Karazina, 565, 186-190 [in Ukrainian].

Mitsenko, N. H., & Kumechko, O. I. (2010). Resursnyy potentsial pidpryyemstva: sutnist', struktura, stratehiya vykorystannya. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny, 20(9), 193-198 [in Ukrainian].

Fertas, Nadzhib (2020). Osoblyvosti formuvannya struktury resursnoho potentsialu pidpryyemstva z pozytsiyi konkurentospromozhnosti. Naukovyy pohlyad: ekonomika ta upravlinnya, 1 (67), 95-98 [in Ukrainian].

Dobykina, O. K. (2007). Potentsial pidpryyemstva: formuvannya ta otsinka. Kyyiv: Tsentr uchbovoyi literatury.

Predyein, A. M. (2012). Rol' resursiv u stratehichnomu upravlinni pidpryyemstvamy. Biznesinform, 9, 318-325 [in Ukrainian].

Pyatnytska, H. T. (2006). Upravlinnya pidpryyemstvom v epokhu hlobalizmu. Kyyiv: Lohos [in Ukrainian].

Sushchenko, E. A. (2002). Kharakterystyka potentsyala predpryyatyya kak ekonomicheskoy katehorii. Visnyk Skhidnoukrayins'koho natsional'noho universytetu, 5 (51), 239-244 [in Ukrainian].

Shpylova, V. O., Kravchyk, Yu. V., & Yashchenko, I. V. (2022). Upravlinnya konkurentnymy pozytsiyamy pidpryyemstva. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, 1, 23-30 [in Ukrainian].

Fertas, Nadjib. (n.d.). Theoretical fundamentals on forming competitiveness of resource potential of enterprises in Ukraine. International Journal of Innovative Technologies in Economy, 4 (36), 24-31.

Fertas, Nadzhib. (2019). Faktory efektyvnoho vykorystannia resursnoho potentsialu pidpryiemstva [Factors of effective use of resource potential of the enterprise]. Mizhnarodna naukovo-tekhnichna konferentsiia «Rozvytok promyslovosti ta suspilstva» [International scientific and technical conference "Development of industry and society"]. Kryvyi Rih [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022