Прикладні аспекти можливостей прогнозування економічного зростання за моделями Домара і Харрода

Denys Scvortsov, Olena Trevoho


Анотація


Основною задачею моделювання економічного росту є розробка методів прогнозування зміни макроекономічних показників на середньо- і довготермінових часових періодах та виявлення вихідних факторів впливу. Метою уряду і громадян будь-якої країни є створення умов для росту її економіки. Тому так важливо знати, які процеси при цьому спостерігатимуться, якими показниками їх можна контролювати і які загальні перспективи такого зростання. Будь-яку модель не можна вважати теоретично обґрунтованою, якщо не отримати відповіді на ці питання. Метою дослідження є оцінювання застосування моделей Домара та Харрода до прогнозування економічного розвитку національних економік або окремих галузей. Об’єктом дослідження є процес оцінювання та моделювання росту економіки. Предметом дослідження є теоретико-методологічні та прикладне застосування моделей економічного росту Домара і Харрода, як моделей економічного зростання, що пояснює зростання економіки за умови постійності коефіцієнтів капіталоємності і схильності до заощаджень в довгостроковому періоді. Дослідження моделей здійснено з використанням методів: узагальнення – при встановленні показників економічного зростання; аналізування – при дослідженні визначальних чинників росту економіки; моделювання – при побудові математичних моделей  економічного зростання за Домаром та Харродом; наукового абстрагування – при оцінюванні ступеня впливу визначальних факторів економічного росту. Наведені дослідження дозволили встановити, що основною причиною зменшення теоретичного рівноважного темпу росту у моделі Харрода є зростання капіталомісткості. Внаслідок цього на національному рівні будуть переважати рівномірні темпи росту економіки. При цьому аналізування можливостей застосування на практиці моделі Домара показало, що вона не може бути застосована в промислово розвинених країнах. Але доцільне для окремих галузей на середньострокових часових інтервалах (до 4-5 років). Результати досліджень в подальшому можуть бути використані науковцями та фахівцями у сфері прикладного моделювання росту економік.


Ключові слова


економічне зростання; модель Домара; модель Харрода; інтенсивний ріст

Повний текст:

PDF

Посилання


Ромер Р. Матечність в теорії економічного зростання. American Economic Review: Papers & Proceedings. 2015, 105(5). C. 89-93.

Сумцов, В. Г., & Филиппова, І. Г. Україна: моделі економічного зростання, 2010, 336-346 с.

Домар Е. Д. Нариси теорії економічного зростання. Оксфорд: Oxford University Press, 1957. 272 с.

Скворцов І. Б., Псуй М. С., Швед Л. Р., Анісімова М. В. Економічне планування операційної діяльності підприємства: монографія. – Львів: Видавництво “Магнолія”, 2018. 548 с.

Елтіс В., Харрод А. Модель зростання Домара. Новий економічний словник Пелгрєва. Macmillan Publishers Ltd. L.: Palgrave Macmillan UK, 2018. P. 5650—5654.

Кузнець С. Економічне зростання та нерівність доходів. American Economic Review. 1955. Вип. 65. С. 1–28.

Солоу Роберт М. Внесок у теорію економічного зростання. The Quarterly Journal of Economics, 1956. Вип. 70. 65–94 с.

Romer, P. (2015) Mathiness in the Theory of Economic Growth. American Economic Review: Papers & Proceedings, 105(5).

Sumtsov, V. G., & Filippova, I. G. (2010). Ukraine: models of economic growth [in Ukrainian].

Domar, E. D. (1957) Essays in the theory of economic growth. Oxford: Oxford University Press,

Skvortsov, I. B., Psui, M. S., Shved, L. R., Anisimova, M. V. (2018) Economic planning of operating activities of the enterprise. Lviv: Magnolia Publishing House [in Ukrainian].

Eltis, W., & Harrod A. (2018). Domar Growth Model. The New Palgrave Dictionary of Economics. Macmillan Publishers Ltd.

Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. American Economic Review, 65, 1-28.

Solow, R. M. (1956). Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 70, 65-94.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022