Маркетингові стратегії страховиків в умовах діджиталізації: сучасна практика та перспективи розвитку

Nataliia Prykaziuk, Kateryna Marchenko


Анотація


Проведено порівняльний аналіз маркетингових стратегій відібраних українських та зарубіжних страховиків за допомогою виокремлених критеріїв. З’ясовано особливості маркетингових стратегій українських і зарубіжних страхових компаній, а саме формулювання місії страхової компанії та комунікація корпоративної соціальної відповідальності для більшої персоніфікації страхової компанії, використання брендових маркетингових заходів для просування бренду страховика та його страхових продуктів, початок активного використання діджитал маркетингових каналів залучення споживачів.

Окреслено важливість сформульованої місії та висловленої, підкріпленої реальними активностями корпоративної соціальної відповідальності страховика задля виокремлення себе з-поміж конкурентів та створення позитивного образу страхової компанії в очах потенційних страхувальників. Визначено основні брендові маркетингові заходи, які проводяться страховиками для просування власного бренду та страхових продуктів. Виокремлені головні маркетингові канали, які використовуються страховими компаніями, а також з’ясовано ступінь використання діджитал маркетингових каналів.

При аналізі присутності страхових компаній у діджитал просторі, визначено деякі особливості, а саме переважання мобільного трафіку, над десктопним, активне створення і просування застосунків в Appstore та Google Play, які поділені за типом страхового продукту (life, non-life, автострахування тощо), наявність у всіх проаналізованих страхових компаній рекламної видачі у пошукових мережах, а також сайтів-рефералів.

Охарактеризовано основні діджитал маркетингові канали, Direct, Email, Referrals, Social, Organic search, Paid search, Display Ads. Проведено аналіз структури діджитал маркетингових каналів страхових компаній. В результаті аналізу з’ясовано, що зарубіжні страхові компанії набагато більше уваги приділяють реферальним каналам залучення споживачів, тоді як українські страховики більше всього користувачів залучають напряму чи з органіки, що також може посилюватися за допомогою SEO-оптимізації.

На основі проведеного дослідження обґрунтовано практичні рекомендації, спрямовані на подальше вдосконалення маркетингових стратегій страхових компаній та виведення їх на новий рівень.


Ключові слова


страхова компанія; маркетингова стратегія страховика; страхові продукти; діджитал маркетингові канали; брендові маркетингові заходи; корпоративна соціальна відповідальність; канали комунікації страховиків

Повний текст:

PDF

Посилання


Nurul Aida Harun, Mohd Nazri Mohd Noor. Relationship marketing in insurance industry: a systematic analysis of literatures. First Padang International Conference On Economics Education, Economics, Business and Management, Accounting and Entrepreneurship, PICEEBA 2018. URL: https://www.researchgate.net/publication/327896979_Relationship_Marketing_in_Insurance_Industry_A_Systematic_Analysis_of_Literatures.

Weien Guo, Fang Liu. Research on insurance marketing segmentation model and marketing strategy based on big data and machine learning. 2nd International conference on artificial intelligence and information systems. May 2021. URL: https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3469213.3471326.

Базилевич В. Д. Страхові послуги: підручник. У 2 част. Ч.1. Київ: Логос, 2014. 496 c.

Балабанова Л. В., В. В. Холод, Балабанова І. В. Стратегічний маркетинг: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 630 с.

Лобова О. М. Теоретичні основи маркетингової діяльності страхової компанії. Економічна наука. Інвестиції: практика і досвід. № 6. 2017. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/6_2017/14.pdf.

Пікус Р., Заколодяжний В. Інноваційний розвиток страхової діяльності як основа підвищення її ефективності. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. Вип. 3. С. 72–80.

Рейтинг страхових компаній 2021. Інтернет видання mind.ua. 2021. URL: https://mind.ua/publications/20228044-rejting-strahovih-kompanij-2021.

Insurance 100 2021 rankings. Brand Directory, 2022. URL: https://brandirectory.com/rankings/insurance/table.

Ranking for the largest European insurance groups. Mapfre economics. 2020 URL: https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1112751.

Шульга Л. В. Сучасні маркетингові стратегії управління підприємством. Ефективна економіка, 2020. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2020/65.pdf.

Ситницький М. В. Стратегічне планування інноваційної діяльності фінансових установ. Інноваційний ресурс страхового ринку в сучасних умовах. Тези, 2014.

Uniqa. Наші цінності https://uniqa.ua/ua/about_us/our_values.

ARX. Про компанію https://arx.com.ua/pro-kompaniyu.

Allianz. Strategy and values URL: https://www.allianz.com/en/about-us/strategy-values.html.

AXA.com Our purpose and vision https://www.axa.com/en/about-us/our-purpose.

MAPFRE. Our vision URL: https://www.mapfre.com/en/our-purpose.

Uniqa. Річний звіт 2020. URL: https://uniqa.ua/content/uploads/AnnuaReport%20UNIQAua.pdf.

The world of Mapfre. The client as the focus of our digital strategy https://www.elmundodemapfre.com/en/2018/04/14/cliente-centro-nuestra-estrategia-digital-2.

Nachhaltigkeit bei Allianz. Allianz URL: https://www.allianz.de/unternehmen/nachhaltigkeit.

Без зайвих витрат. Як ARX змінює консервативний ринок страхування за допомогою маркетингу. VCTR Media. 2020. URL: https://vctr.media/ua/marketing-u-strahovij-yak-arx-zminyue-rinok-novimi-kanalami-54386/

Similarweb analytics tool. URL: https://pro.similarweb.com.

Nurul Aida Harun, Mohd Nazri Mohd Noor. (2018) Relationship marketing in insurance industry: a systematic analysis of literatures. First Padang International Conference On Economics Education, Economics, Business and Management, Accounting and Entrepreneurship, PICEEBA https://www.researchgate.net/publication/327896979_Relationship_Marketing_in_Insurance_Industry_A_Systematic_Analysis_of_Literatures

Weien Guo, Fang Liu. (2021) Research on insurance marketing segmentation model and marketing strategy based on big data and machine learning. 2nd International conference on artificial intelligence and information systems. https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3469213.3471326.

Bazylevych, V. D. (2014) Insurance services. Logos.

Balabanova, L. V., & Kholod, V. V. (2012) Strategic marketing. Center of student literature.

Lobova, O. M. (2017). Theoretical basics of marketing activities of the insurance company. Economic science. Retrieved from: http://www.investplan.com.ua/pdf/6_2017/14.pdf.

Pikus, R., & Zakolodiazhnyi, V. (2015) Innovational development of insurance as the base of increasing its effectiveness. Herald of Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Rating of insurance companies 2021. (2021). Retrieved from: https://mind.ua/publications/20228044-rejting-strahovih-kompanij-2021.

Insurance 100 2021 rankings. (2022). Brand Directory. Retrieved from: https://brandirectory.com/rankings/insurance/table.

Ranking for the largest European insurance groups. (2020). Mapfre economics. Retrieved from: https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1112751.

Insurance 100 2021 rankings. (2022). Brand Directory. Retrieved from: https://brandirectory.com/rankings/insurance/table.

Sytnytskyi, M. V. (2014) Strategic platting of innovational activities of financial institutions. Innovational resource of insurance market in contemporary conditions.

Uniqa. Our Values. (2022) Uniqa official website. Retrieved from: https://uniqa.ua/ua/about_us/our_values.

ARX. About us (2022) ARX official website. Retrieved from: https://arx.com.ua/pro-kompaniyu.

Allianz. Strategy and values (2022) Allianz official site. Retrieved from: https://www.allianz.com/en/about-us/strategy-values.html.

AXA.com Our purpose and vision (2022) AXA official site. Retrieved from: https://www.axa.com/en/about-us/our-purpose.

MAPFRE. Our vision (2022) MAPFRE official site. Retrieved from: https://www.mapfre.com/en/our-purpose/

Uniqa. Annual report 2020 (2020) Uniqa official site. Retrieved from: https://uniqa.ua/content/uploads/AnnuaReport%20UNIQAua.pdf.

The world of Mapfre. The client as the focus of our digital strategy (2018) El mundo de MAPFRE. Retrieved from: https://www.elmundodemapfre.com/en/2018/04/14/cliente-centro-nuestra-estrategia-digital-2.

Nachhaltigkeit bei Allianz. (2021). Allianz official site. Retrieved from: https://www.allianz.de/unternehmen/nachhaltigkeit.

Without excessive spends. How ARX is changing the conservative insurance market using marketing (2020) VCTR Media. Retrieved from: https://vctr.media/ua/marketing-u-strahovij-yak-arx-zminyue-rinok-novimi-kanalami-54386.

Similarweb analytics tool (2022) Similarweb. Retrieved from: https://pro.similarweb.com.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022