Ефективність використання земельних ресурсів аграрного сектора економіки в умовах фінансової нестабільності

Nataliia Gvozdej


Анотація


У статті досліджено напрями державної підтримки аграрної сфери України. Розглянуто особливості системи державної підтримки підприємств аграрної сфери та заходів щодо удосконалення механізму державної підтримки вітчизняного сільськогосподарського підприємства. Встановлено, що неодмінною умовою сталого розвитку аграрного сектору економіки та забезпечення продовольчої безпеки держави є державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників.

Розглянуто сутність земельних ресурсів аграрного сектора економіки в умовах фінансової нестабільності. Досліджено динаміку та структуру складу земельних ресурсів підприємств аграрного сектора. Висвітлено також особливості аграрного сектора. Виокремлено фактори впливу на фінансову підтримку сільськогосподарських підприємств, основних постачальників позикових джерел фінансових ресурсів для сільськогосподарських підприємств, внутрішні фактори ефективності підприємства.

Запропоновано можливі джерела формування власного капіталу сільськогосподарських підприємств. а також найбільш вигідні джерела залучення фінансових ресурсів. Розглянуто позитивні та негативні сторони банківських кредитів та динаміку їх зростання для всіх підприємств України та провідних країн світу.


Ключові слова


сільське господарство; аграрний сектор; земельні ресурси; державне регулювання; фінансування; фінансова нестабільність

Повний текст:

PDF

Посилання


Піддубняк В. (2021). Житниця Європи чи сировинний придаток? Сільські новини. 2021. 6 лип. 1-2.

Державна підтримка APC 2020: програма зниження вартості кредитування працюватиме за трьома напрямками. URL: https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=409b0030-c4de-490f-8fb9-40ccdea42010&title.

Шубравська О. В. Розвиток банківського кредитування в агросфері в контексті забезпечення його економічної стійкості. Фінанси агропромислового комплексу. 2006. № 7. С. 131–138.

Кирєєва Є. А., Пришляк Н. В., Шаманська О. І., Салькова І. Ю., Кучер А. В. Стратегічні пріоритети та фінансова підтримка розвитку аграрного сектору України. Міжнародний журнал екологічної економіки та статистики. 2019. Вип. 40. No 2. С. 25–37.

Лемішко Є. Удосконалення механізму пільгового кредитування сільськогосподарських підприємств України. Балтійський журнал економічних досліджень. 2016. Вип. 2. No 3. С. 77–82. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2016-2-3-77-82.

Кучер Л. Капіталізація землі в системі фінансування аграрних проектів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Болгарія регіонів», 19–21 жовтня 2018 р. Пловдив: Академічне видавництво «Талант». Рp. 345–351.

Сахно А., Поліщук Н., Салькова І., Кучер А. Вплив кредитно-інвестиційних ресурсів на продуктивність аграрного сектору. Європейський журнал сталого розвитку. 2019. Вип. 8. No 2. С. 335–345. https://doi.org/10.14207/ejsd.2019.v8n2p335.

Танклевська Н., Мірошниченко В. Теоретичні основи управління фінансовим потенціалом підприємств на засадах антикризового управління. Економіка сільського господарства та ресурсів: Міжнародний науковий електронний журнал. 2019. Вип. 5. No 2. С. 51–61. URL-адреса: http://are-journal.com.

Бжозовська А., Бубель Д., Калініченко А., Некрасенко Л. Трансформація фінансової системи сільського господарства в епоху глобалізації. Економіка сільського господарства – Чехія. 2017. Вип. 63. Рр. 548–558. https://doi.org/10.17221/155/2016-AGRICECON.

Колотуха С., Гвоздєй Н., Вінницька О. Підвищення фінансового рівня забезпечення сільськогосподарських підприємств. Економіка сільського господарства та ресурсів. 2019. Вип. 5. No 4. С. 95–110.

Колотуха С., Гвоздєй Н., Чвертко Л., Вінницька О., Корнієнко Т. Аспекти підвищення рівня фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств. Праці 35-ї Міжнародної асоціації управління діловою інформацією (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-4-0, 1-12 квітня 2020 р., Севілья, Іспанія, p. 18217-18228.

Piddubnyak, V. (2021). The granary of Europe or a raw material appendage? Village news, 1-2 [in Ukrainian].

State support of APC the program to reduce the cost of lending will work in three areas (2020). [in Ukrainian].

Shubravska, O. V. (2006). Development of bank lending in the agrosphere in the context of ensuring its economic sustainability. Finance of agro-industrial complex [in Ukrainian].

Kirieieva, E. А., Pryshliak, N. V., Shamanska, O. І., Salkova, I. Yu., & Kucher, A. V. (2019). Strategic priorities and financial support of Ukrainian agricultural sector development. International Journal of Ecological Economics & Statistics [in Ukrainian].

Lemishko, E. (2016). Improving the mechanism of preferential lending to agricultural enterprises of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies [in Ukrainian].

Kucher, L. (2018). Capitalization of land in the system of financing of agricultural projects. Proceedings of the International scientific and practical conference «Bulgaria of regions» [in Ukrainian].

Sakhno, A., Polishchuk, N., Salkova, I., & Kucher, A. (2019). Impact of credit and investment resources on the productivity of agricultural sector. European Journal of Sustainable Development. [in Italian].

Tanklevska, N., & Miroshnichenko, V. (2019). Theoretical basis of managing of enterprises’ financial potential on the basis of anti-crisis management. Agricultural and Resource Economics [in Ukrainian].

Brzozowska, A., Bubel, D., Kalinichenko, A., & Nekrasenko, L. (2017). Transformation of the agricultural financial system in the age of globalisation. Agricultural economics [in Ukrainian].

Kolotukha, S., Gvozdey, N., & Vinnytska, O. (2019). Improving the financial level provision of agricultural enterprises. Agricultural and Resource Economics [in Ukrainian].

Kolotukha, S., Gvozdej, N., Chvertko, L., Vinnytska, O., & Korniienko, T. (2020). Aspects of Increasing the Level of Financial Support of Agricultural Enterprises. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association (IBIMA).


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022