Інноваційні технології у системі контролінгу на підприємствах харчової промисловості

Mykhailo Bryk


Анотація


Сучасні умови економічної діяльності агропромислових підприємств, у тому числі підприємств харчової промисловості, що вимагають постійного вдосконалення систем управління. Однією з форм досконалості  є застосування інновацій. Мета роботи полягає у розгляді ролі інновацій у контролінгу, а також інноваційних технологій контролінгу для вирішення завдань, спрямованих на підвищення ефективності управління в організаціях харчової промисловості. З урахуванням того, що контролінг є реалізацією процесу управління на підприємствах АПК, проблема використання інновацій у контролінгу має розглядатися як завдання розробки відповідних нововведень у сфері управління підприємством АПК.

Система контролінгу по виконуваній ролі та функціональності займає центральне місце в контурі управління підприємством і при цьому має міцні взаємозв'язки з іншими системами та підсистемами, тому для вибору інноваційних технологій для застосування в контролінгу необхідно позначити коло завдань, які вирішуються основними елементами контролінгу.

У статті розглянуто завдання основних елементів контролінгу та запропоновані інноваційні управлінські технології, які можна використовувати в контролінгу в розрізі основних функцій управління, таких як планування, облік, контроль та аналіз, з урахуванням системи визначення цілей та процесу прийняття рішень на підприємствах харчової промисловості. Отже, основним завданням сучасної системи контролінгу є формування технологій управління, які використовують інновацію як елемент управлінського циклу. Інноваційні технології можуть бути використані в контролінгу як для досягнення поставленої стратегічної мети, так переходу на новий рівень розвитку підприємства.


Ключові слова


інновації; підприємство; облік; аналіз; контроль; регулювання; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Національна економічна стратегія на період до 2030 року : Постанова від 21.03.2021 р. № 179. URL: https://ips.ligazakon.net/document/KP210179?an=2.

Аксентюк М. М. Концептуалізація контролінгу як елементу інноваційних процесів у менеджменті агропромислових формувань. Проблеми науки. 2009. № 12. С. 30-34.

Буднікевич І. М., Школа І. М. Становлення регіонального ринку інновацій в Україні. Чернівці: Зелена Буковина, 2002. 200 с.

Друкер П. Ф. Бизнес и инновации. Москва. ?Д «Вильямс», 2007. 423 c.

Ілляшенко С. М. Інноваційний менеджмент : підручник. Суми : ВТД Університетська книга. 2010. 334 с.

Мединский В. Г. ?нновационный менеджмент. Москва: ?нфра М, 2002.232 с.

Микитюк П. П. Брич, В. Я., Шкільняк М. М., Микитюк, Ю. І. Інноваційний менеджмент: підручник. Тернопіль: Економічна думка: ТНЕУ, 2019. 518 с.

Портна О. В. Контролінг. Львів, «Магнолія 2006», 2008. 264 с.

Санто Б. ?нновация как средство экономического развития. Москва: Прогресс, 1990. 384 с.

Сумець О. М. Стратегічний менеджмент : підручник. Харків : ХНУВС, 2021. 208 с

Фатхутдинов Р. А. ?нновационный менеджмент: учебник для вузов. 6 е изд. СПб.: Питер, 2008. 448 с.

Natsionalna ekonomichna stratehiia na period do 2030 roku : Postanova vid 21.03.2021 r. № 179. Retrieved from: https://ips.ligazakon.net/document/KP210179?an=2.

Aksentiuk, M. M. (2009). Kontseptualizatsiia kontrolinhu yak elementu innovatsiinykh protsesiv u menedzhmenti ahropromyslovykh formuvan [Conceptualization of controlling as an element of innovative processes in the management of agro-industrial formations]. Problemy nauky, 12, 30–34. [in Ukranian]

Budnikevych, I. M. & Shkola, I. M. (2002). Stanovlennia rehional'noho rynku innovatsij v Ukraini [Formation of the regional market innovations in Ukraine]. Zelena Bukovyna, Chernivtsi. [in Ukranian]

Druker, P. F. (2007). Biznes i innovacii [Business and Innovation]. Moscow: Vylyams. [in Russian].

Illiashenko, S. M. (2010). Innovatsiinyi menedzhment [Innovation management] : рidruchnyk. Sumy: VTD Universytetska knyha [in Ukranian].

Medynskij, V. G. (2002). Innovacionnyj menedzhment [Innovation management]. Moscow: Infra M [in Russian].

Mykytiuk, P. P., Brych, V. Ya., Shkilniak, M. M., & Mykytiuk, Yu. I. (2019). Innovatsiinyi menedzhment [Innovation management]: рidruchnyk. Ternopil: Ekonomichna dumka TNEU. [in Ukranian]

Portna, O. V. (2008). Kontrolinh [Сontrolling]. Lviv, «Mahnoliia 2006». [in Ukranian]

Santo, B. (1990). Innovacija kak sredstvo jekonomicheskogo razvitija [Innovation as a tool for economic development]. Progress. Moscow [in Russian].

Sumets, O. M. (2021). Stratehichnyi menedzhment [Strategic management]. Kharkiv : KhNUVS [in Ukranian].

Fathutdinov, R. A. (2008). Innovacionnyj menedzhment [Innovation management]. SPb, St. Pitersburg [in Russian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022