Сучасні тенденції виробництва та споживання молока в світі в умовах глобалізації

Vitalina Antoshchenkova, Yuliia Kravchenko


Анотація


Вступ. В статті проаналізовано сучасні тенденції виробництва та споживання молока у світі, враховуючи новітні чинники конкурентоспроможності продукції на світовому ринку молока та зростаючий інтерес споживачів до рослинних замінників тваринного молока. Відповідно до інформації Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН світове виробництво молочної продукції продовжує зростати, причому в Азії спостерігається найбільше зростання обсягів з 2019 року. Наступне десятиліття створить великі можливості для молокопереробної промисловості в світі. Збільшення попиту прискорить глобалізація галузі, що сформує консолідацію з метою ефективного використання ресурсного потенціалу, забезпечення сталого постачання молока та стабільного прибутку для виробників.

Мета. Мета статті полягає в дослідженні сучасних тенденції виробництва та споживання молока в світі, враховуючи новітні чинники конкурентоспроможності продукції на світовому ринку молока та зростаючий інтерес споживачів до рослинних замінників тваринного молока.

Метод (методологія). Методологічною основою дослідження є наукові роботи з питань сучасного стану та тенденцій виробництва та споживання молока в світі. На всіх етапах дослідження використовувалися діалектичний, системний і синергетичний підходи; методи загальнонаукового пізнання: порівняння, аналіз і синтез, індукція і дедукція. В якості конкретних методів використовувався статистичний аналіз.

Результати. Глобалізація зі значним впливом на внутрішню та міжнародну торгівлю у молочній промисловості прискориться найближчими роками, оскільки все більше споживачів прагне включити молочну продукцію до свого щоденного раціону з метою зміцнити здоров'я якісними та корисними натуральними продуктам. Однією з сучасних тенденцій світового харчового ринку є значне зростання споживання харчових продуктів з рослинної сировини. Наразі кожна країна стоїть перед складним завданням виробити ефективну стратегію розвитку виробництва натуральної молочної продукції в таких умовах. На розвиток світового молочного ринку впливають різні чинники, що визначають обсяги виробництва та споживання молочної продукції, пов'язані перш за все із загальносвітовою зміною у вподобаннях споживча, підвищенням попиту на товари більш дешевих цінових сегментів, ростом чисельності населення планети, насамперед, в країнах, що розвиваються, а також з економічним розвитком і загальним зростанням добробуту людства. В умовах глобалізації важливим чинником кон’юнктури світового ринку є економічна політика основних держав, що експортують і імпортують молоко і молочну продукцію. В останні роки стали посилюватися торгові війни, зокрема, між ключовими гравцями глобального ринку, що негативно впливає на ринок натурального молока і молочної продукції і стримує його розвиток.


Ключові слова


ринок молока; виробництво молока; споживання молока; глобалізація; попит; пропозиція; поведінка споживача

Повний текст:

PDF

Посилання


Патика Н. І. Конкурентоспроможність та позиціонування України на світовому ринку молочної продукції. Економіка АПК. 2019. № 5 С. 77-85. URL: http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2019/05/ eapk_2019_5_p_77_86.pdf.

The Food and Agriculture Organization (FAO). DAIRY MARKET REVIEW Emerging trends and outlook, December 2020. URL: http://www.fao.org/3/cb2322en/CB2322EN.pdf.

Dairy Production and Trade Developments. URL: https://usda.library.cornell.edu/concern/publications/5t34sj56t?locale=en.

Онегіна В. М., Антощенкова В. В. Спільна аграрна політика та конкурентоспроможність сільського господарства ЄС. «Європейські уроки аграрної політики для України»: кол.монографія. ЖНАУ, 2019. С. 152-163.

Dairy Research Center IFCN. URL: https://ifcndairy.org/about-us.

Онегіна В. М., Антощенкова В. В. Новітні чинники конкурентоспроможності продукції на світовому ринку молока. Економічні читання: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2021. С.120-123.

Заїнчковський А., Кривун М. (2022). Тенденції функціонуваня та розвитку підприємств молочної галузі України. Економічний дискурс, 1(3-4), 14–27. URL: http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/254396.

Антощенкова В. В., Кравченко О. М. Економічна ефективність виробництва та реалізації молока в Україні. Актуальні проблеми інноваційної економіки. Харків: ХНТУСГ, 2016. №3. С. 39-44.

Ломовських Л. О. Світовий ринок молока та молокопродукції, сучасні тенденції та перспективи. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки»: зб. наук. пр. / Харк. нац. аграр. ун-т імені В. В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2020. № 4, Т.1. С. 334-345.

Кравченко Ю. М., Антощенкова В. В. Фактори сталого розвитку економіки аграрного сектору. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Харків: ХНТУСГ, 2019. Вип. 200. С. 174-183.

Patyka, N. I. (2019). Konkurentospromozhnistj ta pozycionuvannja Ukrajiny na svitovomu rynku molochnoji produkciji [Competitiveness and positioning of Ukraine on the world market of dairy products]. Ekonomika APK – Agricultural Economics, 5, 77-85. [in Ukrainian].

The Food and Agriculture Organization (FAO). DAIRY MARKET REVIEW Emerging trends and outlook, December 2020. Retrieved from: http://www.fao.org/3/cb2322en/CB2322EN.pdf.

Dairy Production and Trade Developments. Retrieved from: https://usda.library.cornell.edu/concern/publications/5t34sj56t?locale=en

Oneghina V. M. & Antoshhenkova V. V. (2019). Spiljna aghrarna polityka ta konkurentospromozhnistj siljsjkogho ghospodarstva JeS [Common agricultural policy and competitiveness of EU agriculture]. «Jevropejsjki uroky aghrarnoji polityky dlja Ukrajiny» European lessons of agrarian policy for Ukraine: kol.monoghrafija. ZhNAU (pp. 152-163) [in Ukrainian].

Dairy Research Center IFCN. Retrieved from: https://ifcndairy.org/about-us.

Onegina, V. & Antoshchenkova, V. (2021). Novitni chynnyky konkurentospromozhnosti produkciji na svitovomu rynku moloka [The latest factors of product competitiveness in the world milk market]. Proceedings of the Ekonomichni chytannja (Ukraine, Kharkiv, February 19, 2021), 120-123. [in Ukrainian].

Zajinchkovsjkyj A. & Kryvun M. (2021). Tendenciji funkcionuvanja ta rozvytku pidpryjemstv molochnoji ghaluzi Ukrajiny [Theoretical and analytical review of the employee motivation system]. Ekonomichnyj dyskurs – Economic discourse (3-4), Retrieved from: http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/254396 [in Ukrainian].

Antoshhenkova, V. V. & Kravchenko, O. M. (2016). Ekonomichna efekty`vnist` vy`robny`cztva ta realizaciyi moloka v Ukrayini. [Economic efficiency of milk production and sales in Ukraine]. Aktualni problemy innovacijnoyi ekonomiky [Actual problems of innovative economy], 3, 39-44. [in Ukrainian].

Lomovsjkykh, L. O. (2020). Svitovyj rynok moloka ta molokoprodukciji, suchasni tendenciji ta perspektyvy [World market of milk and dairy products, current trends and prospects]. Visnyk KhNAU. Serija «Ekonomichni nauky» – Economic sciences: zb. nauk. pr., 4(1), 334-345 ( [in Ukrainian].

Kravchenko, Yu. M. & Antoshhenkova, V. V. (2019). Faktory` stalogo rozvy`tku ekonomiky` agrarnogo sektoru. [Factors of sustainable development of the agricultural sector economy]. Bulletin of Kharkiv National Technical University of Agriculture: Economic Sciences, 200, 174-183. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2022.02.007

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022