Використання моделювання у навчальному процесі при формуванні необхідних компетентностей

Oksana Hordei, Bohdan Patsai


Анотація


Вступ. В умовах інтеграції вищої школи України у світовий освітній процес та посилення ролі глобалізаційних економічних процесів виникає нагальна потреба в підготовці висококваліфікованих фахівців, які є конкурентоспроможними на ринку праці не залежно від країни Європейського союзу. Вихідним етапом цього процесу є формування у закладах світи компетентностей, необхідних здобувачам у подальшому навчанні та професійній діяльності. Для ефективного аналізу впливу навчальних дисциплін на формування компетентностей необхідним є використання математичного моделювання, зокрема доречним буде використання когнітивних моделей, які здатні уможливити розв’язування задач передбачення в умовах невизначеності.

Мета. Метою статті є створення когнітивної моделі навчального процесу вищої школи для забезпечення умов впровадження ефективного навчального плану для формування необхідних компетентностей.

Метод (методологія). Основні методи, які використано в процесі дослідження: когнітивне моделювання (побудова когнітивних карт для визначення непрямого впливу навчальних дисциплін на сукупність компетентностей), експертний метод (для формування предметних зав’язків) та математичний апарат (функції активації Коско та сигмоїди для відображення невизначеності, динаміки станів концептів та зв’язків між ними). 

Результати. У статті сформовано перелік концептів та відповідних зв’язків на основі якісних методів аналізу та побудовано математичну модель когнітивних карт освітнього процесу. Проведено аналіз впливу різних навчальних предметів на формування «hard skills» та «soft skills». Проаналізовано різні сценарії змін у навчальному плані та їхній вплив на формування відповідних компетентностей.

 

Висновки. На базисі основних положень щодо перспектив розвитку спектру умінь, якими має володіти випускник 2030, які виокремлені у Національній економічній стратегії на період до 2030 року та у звіті Всесвітнього економічного форуму пропонується посилити увагу та збільшити години навчання на три основні навчальні дисципліни: математику, інформатику та іноземну мову. Саме ці дисципліни є основоутворюючими для багатьох як «hard skills», так і «soft skills» завдяки непрямим зв’язкам з іншими дисциплінами. Тільки за рахунок цього випускники України будуть мати високі конкурентні позиції на ринку праці.


Ключові слова


моделювання; когнітивна карта; компетентність; система освіти і науки; когнітивна гнучкість; критичне мислення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Dutt V. and Gonzalez C. Making instance-based learning theory usable and understandable: the instance-based learning tool. Comput. Hum. Behav. 28, 2012. Р. 1227–1240. doi: 10.1016/j.chb.2012.02.006.

Толмен Едвард. Psychology OnLine.Net. URL: https://www.psychology-online.net/articles/doc-53.html.

Tolman E. Cognitive maps in rats and men. Psychological Review. 1948 Jul; 55(4): P. 189-208. doi: 10.1037/h0061626.

Robert Axelrod’s Home Page. URL: http://www-personal.umich.edu/~axe.

Robert Axelrod, Michael D. Cohen. Harnessing Complexity: Organizational Implications of a Scientific Frontier Hardcover. 2000. Free Press; 1st edition. 208 р.

Eden, C. Behavioural considerations in group support. In D. M. Kilgour, & C. Eden (Eds.), Handbook of Group Decision and Negotiation. 2021. Vol. 2, pp. 777-792. Springer Nature Switzerland AG. doi:10.1007/978-3-030-49629-6.

Bart Kosko Fuzzy Cognitive Maps. International Journal of Man-Machine Studies. 1986. № 24: Р. 65–75. doi:10.1016/S0020-7373(86)80040-2.

Національна економічна стратегія на період до 2030 року. Затверджена Кабінетом Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 179. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179.

Future of Jobs Report 2020. World Economic Forum. October 2020. 162 p. URL: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020.

Johnston J., DiNardo J. Econometric methods. New York: McGraw-Hill, Inc., 1997. 525 p.

Dutt, V. and Gonzalez, C. (2012). Making instance-based learning theory usable and understandable: the instance-based learning tool. Comput. Hum. Behav, 28, 1227–1240. doi: 10.1016/j.chb.2012.02.006.

Tolmen, Edvard. (n.d.). Psychology OnLine.Net. Retrieved from: https://www.psychology-online.net/articles/doc-53.html.

Tolman, E. (1948). Cognitive maps in rats and men. Psychological Review, 55(4), 189-208. doi: 10.1037/h0061626.

Robert Axelrods Home Page. Retrieved from: http://www-personal.umich.edu/~axe.

Axelrod, Robert, & Cohen, Michael D. (2000). Harnessing Complexity: Organizational Implications of a Scientific Frontier Hardcover.

Eden, C. (2021). Behavioural considerations in group support. Handbook of Group Decision and Negotiation, 2, 777-792. doi:10.1007/978-3-030-49629-6.

Bart Kosko Fuzzy Cognitive Maps. (1986). International Journal of Man-Machine Studies, 24, 65-75. doi:10.1016/S0020-7373(86)80040-2.

Natsionalna ekonomichna stratehiia na period do 2030 roku. Zatverdzhena Kabinetom Ministriv Ukrainy vid 3 bereznia 2021 r. # 179. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179. [in Ukrainian].

Future of Jobs Report 2020. World Economic Forum. October 2020. 162 p. Retrieved from: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020.

Johnston, J., & DiNardo, J. (1997). Econometric methods. New York: McGraw-Hill, Inc.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022