Методичні рекомендації із розроблення дорожньої карти НТІ для досягнення цілей сталого розвитку України

Liudmyla Musina, Tetiana Kvasha


Анотація


Предмет дослідження: використання науки, технологій та інновацій для досягнення національних Цілей сталого розвитку (ЦСР) в Україні.

Мета: розроблення методичних рекомендацій із формування дорожньої карти НТІ для досягнення завдань національних ЦСР як стратегічного інструменту узгодження політики НТІ з національною політикою розвитку; мобілізації потенціалу НТІ для відновлення розвитку економіки України від наслідків агресивної війни російської федерації проти України.

Методи: форсайтні дослідження, аналіз літератури, бізнес та інформаційна аналітика, аналітика інтелектуальної власності.

Результати роботи: Розроблено методичні рекомендації для побудови дорожньої карти із використання НТІ для досягнення національних ЦСР, які передбачають шість послідовних етапів діяльності: (1) визначення цілей, конкретних завдань і сфер застосування дорожньої карти НТІ для ЦСР; (2) аналіз поточної ситуації та нових тенденцій у сфері НТІ; (3) розроблення бачення, завдань та пріоритетів використання НТІ для досягнення ЦСР; (4) оцінка  альтернативних шляхів; (5) розроблення комплексної дорожньої карти НТІ для ЦСР; (6) створення системи моніторингу і оцінки прогресу з виконання дорожньої карти НТІ.

Сформовано проєкт переліку пріоритетних напрямів науково-технічної та інноваційної діяльності для досягнення ЦСР на основі методичних рекомендацій із визначення пріоритетних напрямів науково-технічної та інноваційної діяльності.

Розроблено форму паспортів для здійснення аналізу поточної ситуації та нових тенденцій у сфері НТІ відповідно до завдань ЦСР.

Сфера застосування результатів: нормативно-правове регулювання сфери НТІ, розроблення проєктів дослідницько-інноваційних стратегій смарт-спеціалізації пілотних регіонів.

Висновки та перспективи подальших розвідок. Представлені методологічні рекомендації включають обґрунтування бачення, завдань та пріоритетів розвитку системи НПІ для досягнення національних цілей ЦСР на основі діагностики сильних і слабких сторін НТІ, а також результатів обговорення відповідних заходів національних стратегічних документів із політикою та інструментами стимулювання досліджень та інновацій із зацікавленими сторонами з уряду, бізнесу та дослідницьких спільнот тощо.

Подальші дослідження повинні бути направлені на розроблення дорожньої карти використання НТІ для досягнення національних завдань Цілей сталого розвитку, розроблення індикаторів для моніторингу та оцінювання прогресу з виконання дорожньої карти НТІ. 


Ключові слова


післявоєнне відновлення; Цілі сталого розвитку; дорожня карта НТІ; політика трансформаційних інновацій

Повний текст:

PDF

Посилання


Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 года. A/Res/70/1. URL: http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf.

Многосторонний форум по науке, технике и инновациям в интересах достижения целей в области устойчивого развития. Записка Секретариата. E/HLPF/2018/6. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018/documentation.

Многосторонний форум по использованию научно-технических достижений и новаторства в интересах достижения целей в области устойчивого развития. Записка Секретариата. E/HLPF/2021/6. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/128/13/PDF/N2112813.pdf?OpenElement

High-level Dialogue on the Partnership in Action on Science, Technology and Innovation for SDGs Roadmaps. URL: https://sdgs.un.org/events/high-level-dialogue-partnership-action-science-technology-and-innovation-sdgs-roadmaps-33359.

Національна доповідь Цілі сталого розвитку: Україна, 2017. URL: SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf (un.org)

Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності України на період до 2030 р.: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 526-р. URL: Про схвалення Стратегії розвит... | від 10.07.2019 № 526-р (rada.gov.ua)

Питання Національної ради з відновлення України від наслідків війни. Указ Президента України від 21.04.2022 р. № 266. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662022-42225.

Energy Technology Roadmaps – A guide to Development and Implementation. IEA, 2014. URL: Technology Roadmap – A Guide to Development and Implementation – Analysis – IEA

Towards an Integrated Strategic Energy Technology (SET) Plan: Accelerating the European Energy System Transformation. Communication from the Commission. European Commission. Brussels, 15.9.2015 C(2015) 6317 final. Retrieved from: https://energy.ec.europa.eu/system/files/2015-09/1_EN_ACT_part1_v8_0_0.pdf.

Theme report on innovation, technology and data towards the achievement of SDG7 and net-zero emissions. United Nations, 2021. Retrieved from: 2021-twg_4-062121.pdf (un.org) .

Тычинский А.В. Управление инновационной деятельностью компаний: современные подходы, алгоритмы, опыт. Таганрог: ТРТУ, 2006.

Юрчак О. Зачем нужны дорожные карты цифровой трансформации. 19 березня 2019 р. URL: https://industry4-0-ukraine.com.ua/2019/03/19/why-we-need-digital-transformation-roadmap-in-manufacturing/.

Mining Equipment, Technology and Services. A Roadmap for unlocking future growth opportunities for Australia. 2017 CSIRO. URL: Mining Equipment, Technology and Services Roadmap – CSIRO.

Miedzinski, M., Mazzucato, M. and Ekins, P. A framework for mission-oriented innovation policy roadmapping for the SDGs: The case of plastic-free oceans. 2019. URL: https://www.researchgate.net/publication/337567183_A_framework_for_mission-oriented_innovation_policy_roadmapping_for_the_SDGs_The_case_of_plastic-free_oceans. DOI:10.13140/RG.2.2.32445.82404/

Australia 2030: prosperity through innovation. Innovation and Science Australia 2017. Summary. Australian Government. URL: Australia 2030: Prosperity through Innovation SUMMARY (industry.gov.au)

Conclusions of the Council of the European Union of 26 May 2014 on Implementation of the roadmap for the European Strategy Forum on Research Infrastructures. Council of the European Union. 2014. URL: council_conclusions_2014_ri_0.pdf (europa.eu).

ESFRI Roadmap 2018. European Strategy Forum on Research Infrastructures. 2018. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/esfri-roadmap-2018.pdf .

Theory of change UNDAF companion guidance. UN Sustainable Development Group. 2017. URL: UNSDG | THEORY OF CHANGE UNDAF COMPANION GUIDANCE.

Isabel Vogel. Review of the use of ?Theory of Change’ in international development. 2012. URL:

Guidebook for the Preparation of Science, Technology and Innovation (STI) for SDGs Roadmaps. European Union and United Nations Inter-Agency Task Team, 2021. URL: GUIDEBOOK_COMPLETE_V03.pdf (un.org) .

Matusiak M., Ciampi Stancova K., Dosso M., Daniels C. and Miedziński M. Background paper: Overview of the existing STI for SDGs roadmapping methodologies, 2021. URL: Overview of the existing STI for SDGs roadmapping methodologies – Background paper – Smart Specialisation Platform (europa.eu)

Progress Report of the Global Pilot Programme on STI for SDGs Roadmaps. UNKTAD, UNIDO, 2021. URL: Progress Report of Global Pilot Programme of STI Roadmaps_2021_1.pdf (un.org)

McCann P., Soete L. Place-based innovation for sustainability. 2020. URL: Place-based innovation for sustainability – Smart Specialisation Platform (europa.eu) .

Matusiak M., Fuster Martí E., Massucci F., Quinquillà A., Bosch J., Duran N., Amador R., Multari F., Iriarte M. Pilot methodology for mapping Sustainable Development Goals in the context of Smart Specialisation Strategies. 2021. URL: Pilot methodology for mapping Sustainable Development Goals in the context of Smart Specialisation Strategies – Publications Office of the EU (europa.eu) .

Victor Nedovich, Smart Specialisation for Sustainable Development Goals: Serbian pilot. November 23, 2021, JRC E-Talks. URL: 836ba480-5379-0ef1-2048-2d8d49fb05ba (europa.eu)

Michal Miedzinski, Katerina Ciampi Stancova, Monika Matusiak, Lars Coenen, Addressing Sustainability Challenges and Sustainable Development Goals via Smart Specialisation. Towards a Theoretical and Conceptual Framework. 2021. URL: Addressing sustainability challenges and Sustainable Development Goals via Smart Specialisation. Towards a theoretical and conceptual framework – Smart Specialisation Platform (europa.eu).

Єгоров І. Ю., Бажал Ю. М., Хаустов В. К., Черненко С. М. та ін. Формування «розумної спеціалізації» в економіці України: колективна монографія. НАН України, ДУ «Ін-т. екон. та прогнозув. НАН України», 2020. 278 с. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/331.pdf

Tama J. The Politics of Strategy: Why Government Agencies Conduct Major Strategic Reviews. Journal of Public Policy. 2017. Volume 37. Issue 1. Рр. 27-54. DOI: 10.1017/S0143814X15000148

Пила В. І., Майстер Т. В. Сутність, завдання та основні етапи стратегічного планування в державному управлінні. Формування ринкових відносин в Україні, 2011. № 6. С. 3-6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2011_6_3

Wu J. Strategic Planning of Space Science in China. In: Introduction to Space Science. Springer Aerospace Technology. Springer, Singapore, 2021. pp 179-188.

Мусіна Л.А., Кваша Т.К., Березняк Н.В. та ін. Механізми державного управління науково-технологічною сферою (світовий та вітчизняний досвід): монографія. 2009. 228 с.

Писаренко Т.В., Кваша Т.К. Критичні технології: результати форсайтного дослідження в Україні у 2021 році. Наука, технології, інновації, 2022. № 1(21). С. 38-45.

Kvasha T., Musina L. Foresight as a tool of public administration in the field of science, technology and innovation. ECONOMICS, ENTREPRENEURSHIP, MANAGEMENT Vol. 8, No 1, 2021. P. 90-97.

Science, Research and Innovation Performance of the EU, 2020. A fair, green and digital Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020. C. 15. URL: Science, Research and Innovation Performance of the EU 2020 (europa.eu) .

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року. Указ Президента України від 30.09.2019 р. №722. URL: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825.

Strategic foresight for the post-2015 development agenda. Report of the Secretary-General. Commission on Science and Technology for Development. Geneva, 4–8 May 2015. E/CN.16/2015/3. URL: United Nations

Добровільний Національний огляд Цілі сталого розвитку: Україна, 2020. URL: https://ukraine.un.org/sites/default/files/2021-10/VNR%20SDG%20Ukraine%202020.pdf

Науково-аналітична записка «Стан науково-інноваційної діяльності в Україні у 2020 році». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/2021/06/23/AZ.nauka.innovatsiyi.2020-29.06.2021.pdf.

Аналітична довідка. Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та отримані результати у 2020 р. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/2021/09/02/Analit.dov.Real.seredn.pr.napr.2020.02.09.pdf.

United Nations (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. A/Res/70/1. Retrieved from: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N15/285/73/PDF/N1528573.pdf?OpenElement

United Nations (2018). Multi-stakeholder forum on science, technology and innovation for the Sustainable Development Goals. Note by the Secretariat. E/HLPF/2018/6. Retrieved from: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2018/6&Lang=E .

United Nations (2021). Multi-stakeholder forum on science, technology and innovation for the Sustainable Development Goals. Note by the Secretariat. E/HLPF/2021/6. Retrieved from: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021 - outcome https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/128/11/PDF/N2112811.pdf?OpenElement.

United Nations (2021). High-level Dialogue on the Partnership in Action on Science, Technology and Innovation for SDGs Roadmaps. Retrieved from: https://sdgs.un.org/events/high-level-dialogue-partnership-action-science-technology-and-innovation-sdgs-roadmaps-33359.

Ministry of economic development and trade of Ukraine (2017). Sustainable Development Goals: Ukraine. National baseline report. Retrieved from: SDGs_NationalReportEN_Web.pdf (un.org)

Verkhovna Rada of Ukraine (2019). Strategy for the development of the sphere of innovation activity of Ukraine for the period up to 2030. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated July 10, 2019 № 526-r. Retrieved from: Про схвалення Стратегії розвит... | від 10.07.2019 № 526-р (rada.gov.ua)

President of Ukraine (2022). Issues of the National Council for the Recovery of Ukraine from the Consequences of the War. Decree of the President of Ukraine dated April 21, 2022 № 266. Retrieved from: https://www.president.gov.ua/documents/2662022-42225.

IEA (2014). Energy Technology Roadmaps – A guide to Development and Implementation. OECD/IEA, 2014. Retrieved from: Technology Roadmap – A Guide to Development and Implementation – Analysis – IEA

European Commission (2015). Towards an Integrated Strategic Energy Technology (SET) Plan: Accelerating the European Energy System Transformation. Communication from the Commission, Brussels, 15.9.2015 C(2015) 6317 final. Retrieved from: 1_EN_ACT_part1_v8_0_0.pdf (europa.eu)

United Nations (2021). Theme report on innovation, technology and data towards the achievement of SDG7 and net-zero emissions. Retrieved from: 2021-twg_4-062121.pdf (un.org) .

Tychynskii, А. V. (2006). Management of innovative activities of companies: modern approaches, algorithms, experience. Таganrog. ТRТU.

Yurchak, О. (2019). Why digital transformation roadmaps are needed. March 19, 2019. Retrieved from: https://industry4-0-ukraine.com.ua/2019/03/19/why-we-need-digital-transformation-roadmap-in-manufacturing/ .

CSIRO (2017). Mining Equipment, Technology and Services. A Roadmap for unlocking future growth opportunities for Australia. Retrieved from: Mining Equipment, Technology and Services Roadmap – CSIRO .

Miedzinski, M., Mazzucato, M. and Ekins, P. (2019). A framework for mission-oriented innovation policy roadmapping for the SDGs: The case of plastic-free oceans. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/337567183_A_framework_for_mission-oriented_innovation_policy_roadmapping_for_the_SDGs_The_case_of_plastic-free_oceans. DOI:10.13140/RG.2.2.32445.82404

Australian Government, Innovation and Science Australia (2017). Australia 2030: prosperity through innovation, Summary. Retrieved from: Australia 2030: Prosperity through Innovation SUMMARY (industry.gov.au)

Council of the European Union (2014). Conclusions of the Council of the European Union of 26 May 2014 on Implementation of the roadmap for the European Strategy Forum on Research Infrastructures. Retrieved from: council_conclusions_2014_ri_0.pdf (europa.eu) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10257-2014-INIT/en/pdf.

European Strategy Forum on Research Infrastructures (2018). ESFRI Roadmap 2018. Retrieved from: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/esfri-roadmap-2018.pdf .

UN Sustainable Development Group (2017). Theory of change UNDAF companion guidance. Retrieved from: UNSDG | THEORY OF CHANGE UNDAF COMPANION GUIDANCE

Isabel, Vogel (2012). Review of the use of ?Theory of Change’ in international development. Retrieved from: https://www.theoryofchange.org/pdf/DFID_ToC_Review_VogelV7.pdf

European Union and United Nations Inter-Agency Task Team (2021). Guidebook for the Preparation of Science, Technology and Innovation (STI) for SDGs Roadmaps.. Retrieved from: GUIDEBOOK_COMPLETE_V03.pdf (un.org) .

Matusiak, M., Ciampi, Stancova, K., Dosso, M., Daniels, C. and Miedziński, M. (2021). Background paper: Overview of the existing STI for SDGs roadmapping methodologies. Retrieved from: Overview of the existing STI for SDGs roadmapping methodologies – Background paper – Smart Specialisation Platform (europa.eu) .

UNKTAD, UNIDO (2021). Progress Report of the Global Pilot Programme on STI for SDGs Roadmaps. Retrieved from: Progress Report of Global Pilot Programme of STI Roadmaps_2021_1.pdf (un.org)

McCann, P., Soete, L. (2020). Place-based innovation for sustainability. Retrieved from: Place-based innovation for sustainability – Smart Specialisation Platform (europa.eu).

Matusiak, M., Fuster Martí, E., Massucci F., Quinquillà A., Bosch J., Duran N., Amador R., Multari F., Iriarte M. (2021). Pilot methodology for mapping Sustainable Development Goals in the context of Smart Specialisation Strategies. Retrieved from: Pilot methodology for mapping Sustainable Development Goals in the context of Smart Specialisation Strategies – Publications Office of the EU (europa.eu) .

Victor, Nedovich (2021). Smart Specialisation for Sustainable Development Goals: Serbian pilot. November 23, 2021, JRC E-Talks. Retrieved from: 836ba480-5379-0ef1-2048-2d8d49fb05ba (europa.eu)

Miedzinski, Michal, Ciampi Stancova, Katerina, Matusiak, Monika, Coenen, Lars (2021). Addressing Sustainability Challenges and Sustainable Development Goals via Smart Specialisation. Towards a Theoretical and Conceptual Framework. Retrieved from: Addressing sustainability challenges and Sustainable Development Goals via Smart Specialisation. Towards a theoretical and conceptual framework – Smart Specialisation Platform (europa.eu).

Yegorov, I. Yu., Bazhal, Yu. M., Khaustov, V. К., Chernenko, S. М. at al. (2020). Formation of "smart specialization" in the Ukraine economy: a collective monograph. NAS of Ukraine, The State Organization «Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine». 278 p. Retrieved from: http://ief.org.ua/docs/mg/331.pdf

Tama, J. (2017). The Politics of Strategy: Why Government Agencies Conduct Major Strategic Reviews. Journal of Public Policy. Volume 37. Issue 1. Р. 27-54. DOI: 10.1017/S0143814X15000148

Pila, V. I., Maister, T. V. (2011). The essence, tasks and main stages of strategic planning in public administration. Market Relations Development in Ukraine. Vol. 6. P. 3-6. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2011_6_3

Wu, J. (2021). Strategic Planning of Space Science in China. In: Introduction to Space Science. Springer Aerospace Technology. Springer, Singapore. P. 179-188.

Musina, L.А., Kvasha, T.К., Bereznyak, N.V. at al. (2009). Mechanisms of the scientific and technological sphere state management (world and state experience): monograph. 228 p.

Pisarenko, Т.V., Kvasha, T.К. (2022). Critical technologies: results of a foresight study in Ukraine in 2021. Science, Technologies, Innovations. No. 1(21). P. 38-45.

Kvasha, T., Musina, L. (2021). Foresight as a tool of public administration in the field of science, technology and innovation. Economics, Entrepreneurship, Management. Vol. 8, No 1, 2021. P. 90-97.

European Union (2020). Science, Research and Innovation Performance of the EU, 2020. A fair, green and digital Europe. P. 15. Retrieved from: Science, Research and Innovation Performance of the EU 2020 (europa.eu) .

President of Ukraine (2019). On the Sustainable Development Goals of Ukraine until 2030. Decree of the President of Ukraine dated September 9, 2019 №722. Retrieved from: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825.

Commission on Science and Technology for Development (2015). Strategic foresight for the post-2015 development agenda. Report of the Secretary-General. Geneva, 4–8 May 2015. E/CN.16/2015/3. Retrieved from: United Nations.

Voluntary National Review Sustainable Development Goals: Ukraine, 2020. Retrieved from: https://ukraine.un.org/sites/default/files/2021-10/VNR%20SDG%20Ukraine%202020.pdf

Scientific and analytical note "The state of scientific and innovative activities in Ukraine in 2020". Retrieved from: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/2021/06/23/AZ.nauka.innovatsiyi.2020-29.06.2021.pdf.

Analytical note “Implementation of priority areas of science and technology development and results obtained in 2020”. Retrieved from: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/2021/09/02/Analit.dov.Real.seredn.pr.napr.2020.02.09.pdf.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022