Ключові аспекти ціноутворення як елемент маркетингової політики підприємства

Olga Mogilevska, Anna Slobodyanyk, Olga Danilevska-Zhugunisova


Анотація


Вступ. У статті досліджено основні ключові аспекти ціноутворення на продукцію, що являється головним елементом маркетингової політики підприємства. Авторами закцентовано увагу на тому, що ціноутворення на продукцію переробного підприємства є одним із важливих шляхів використання економічних законів для дальшого розвитку виробництва. Окреслено основні цілі цінової політики на підприємстві, до яких належать: максимізація прибутку підприємства; забезпечення виживання підприємства у ринкових умовах; утримання сегмента ринку, на якому функціонує підприємство. Доведено, що підвищення ціни на продукцію також може призвести до збільшення або зменшення обсягу загального прибутку підприємства, тут все залежить від обґрунтованості цінової політики, аналізу чутливості ринку до цін та, найголовніше, обробки та аналізу інформації щодо ситуації економічного стану в макросередовищі. Адже, при формуванні ефективної цінової політики підприємства мають володіти відповідним інформаційним забезпеченням, враховувати принципи її формування, дотримуватися чинної нормативно-правової бази з державного регулювання цін, здійснювати моніторинг чинників впливу внутрішнього і зовнішнього середовища.Запропоновано алгоритм процесу формування цінової політики на підприємстві, що забезпечить  підприємствам зростання обсягу товарообігу, оптимізації витрат обігу та збільшення чистого прибутку.

Мета статті – полягає в обґрунтуванні теоретичних аспектів цінової політики та комерційної діяльності підприємств та визначення особливостей формування цінової політики для досягнення високого рівня товарності та рентабельності підприємства.

Метод (методологія). У процесі проведення досліджень використовувались системний підхід та наступні методи: монографічний (при дослідженні стану проблеми; для теоретичних узагальнень, опрацювання висновків); теоретичного узагальнення, опису (при дослідженні наукової проблематики з питань ціноутворення продукції підприємства); абстрактно-логічний (для теоретичного узагальнення, формулювання висновків, наведення рекомендацій щодо удосконалення ціноутворення як елемента комерційної діяльності).

Результати. В результаті проведеного дослідження отримано елементи наукової новизни, що полягають у наступному: розкрито економічну сутність ціни як інструменту комерційної політики переробного підприємства; розглянуто формування і реалізацію цінової політики  підприємства; визначено методи аналізу комерційної діяльності та цінової політики на підприємствах; здійснено характеристику ціноутворення як елемента комерційної діяльності підриємства та перспективи удосконалення його маркетингової діяльності. Відтак, практичне значення одержаних результатів полягає в можливості використання теоретико-методичних розробок та практичних рекомендацій щодо удосконалення ціноутворення як елемента комерційної діяльності.


Ключові слова


цінова політика; ціноутворення; маркетингова політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Слободяник А. М., Сиза В. О. Удосконалення моделі інтегрованої системи менеджменту якості на агропромислових підприємствах. Агросвіт. 2021. № 4. С. 45–50.

Слободяник А. М., Семижон Є. М. Маркетингові аспекти ключових проблем промислових підприємств України. Агросвіт. 2021. № 3. С. 55–65.

Abuselidze, G., & Slobodianyk, A. (2022). Marketing Aspects of the Key Issues of Agricultural Machinery in the Industrial Enterprises. Journal of Optimization in Industrial Engineering, 15(1), 311-320.

Slobodianyk, A., Abuselidze, G., & Lymar, V. (2021). Economic efficiency of oilseed production in Ukraine. In E3S Web of Conferences (Vol. 234, p. 00001). EDP Sciences.

Могилевська О. Ю. Теоретичні підходи до процесу формування організаційної культури в стратегії інноваційного розвитку промислових комплексів. Інвестиції: практика та досвід. Київ, 2014. № 22. С. 72–75.

Mohylevskaya, O. Yu., Romanova, L. V., Slobodyanic, A. N., Mohylevskyi Yu. V., Shtanko A. I. Marketing approach to the management by innovative development of the region. Sustainable economic development of regions: collective monograph. Austria, Vienna. 2016. Vol.10. pp. 55–63.

Slobodianyk, A. and Syza, V. (2021). Improvement of the model of the integrated quality management system at agro-industrial enterprises. Agrosvit, 4, 45-50.

Slobodianyk, A. and Semyshon, Y. (2021). Marketing aspects of key problems of industrial enterprises of Ukraine. Agrosvit, 3, 55-65.

Abuselidze, G., & Slobodianyk, A. (2022). Marketing Aspects of the Key Issues of Agricultural Machinery in the Industrial Enterprises. Journal of Optimization in Industrial Engineering, 15(1), 311-320.

Slobodianyk, A., Abuselidze, G., & Lymar, V. (2021). Economic efficiency of oilseed production in Ukraine. In E3S Web of Conferences, 234, 00001. EDP Sciences.

Mohylevska, O. (2014). Teoretychni pidkhody do protsesu formuvannia orhanizatsiinoi kultury v stratehii innovatsiinoho rozvytku promyslovykh kompleksiv. [The theoretical approaches to the process of forming of organizational culture in strategy of innovative development of industrial complexes]. Investytsii: praktyka ta dosvid. Kyiv, 22, 72–75.

Mohylevskaya, O., Romanova, L., Slobodyanic, A., Mohylevskyi, Yu., Shtanko, A. (2016) Marketing approach to the management by innovative development of the region. Sustainable economic development of regions [a collective monograph]. Austria, Vienna. Vol.10. pp. 55-63.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022