Трансакційні витрати у діяльності страхових інституцій

Andrii Baranov


Анотація


Вступ. Концепція трансакційних витрат відіграє важливу роль для розуміння взаємовідносин страховик-страхувальник, принципу взаємної сумлінності у відносинах цих учасників, природи страхової компанії, управління страховими відносинами з метою збільшення величини страхового портфеля та підвищення платоспроможності, зростання вартості страховика. Наявність трансакційних витрат на практиці призводить до зниження ефективності функціонування страхових інститутів, а також до зменшення фінансових результатів діяльності страхових інституцій.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування сутності трансакційних витрат, які виникають в діяльності страхових інституцій, та розроблення практичних рекомендацій щодо їх зниження.

Методологічною базою дослідження є системний підхід, методи аналізу і синтезу, теоретичні та абстрактно-логічні узагальнення та гіпотези, методи порівняння та групування, метод класифікації.

 Результати. Виокремлено інституціональні ознаки, які притаманні становленню та розвитку страхових інститутів та інституцій. Визначено, що основною причиною виникнення трансакційних витрат у страхових відносинах є існування асиметрії інформації щодо об’єкту страхування, ймовірності реалізації страхового випадку, фінансової стійкості страховика тощо. Охарактеризовано основні види трансакційних витрат страхових інституцій: на пошук інформації, ведення переговорів, вимірювання, витрати специфікації та захисту прав власності, витрати опортуністичної поведінки. На основі проведеного дослідження розкрито потенційні способи мінімізації трансакційних витрат страхових інституцій: політика держави, вертикальна інтеграція, скорочення бюрократизації, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, трансакційний аналіз, процесна модель управління.

Практична значущість дослідження полягає в обґрунтуванні необхідності здійснювати цілеспрямований вплив на величину трансакційних витрат страхових інституцій з метою їх мінімізації.

 


Ключові слова


трансакційні витрати; страхові інституції; асиметрія інформації; опортуністична поведінка; страхові відносини; страхова послуга

Повний текст:

PDF

Посилання


Опарін В., Федосов В., Льовочкін С. та ін. Фінансова інфраструктура України: стан, проблеми та перспективи розвитку: монографія. Київ: КНЕУ, 2016. 695 с.

Коваленко Ю. Використання категоріального апарату інституційної теорії у фінансовому секторі економіки. Світ фінансів. 2010. Вип. 4. С. 39-49.

Кнейслер О. В. Ринок перестрахування України: теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку: монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 416 с.

Лопатинський Ю. М. Інституціоналізація транзитивної економіки. Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. Выпуск 103-1. С. 229-232.

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ): Наказ Державної служби статистики України від 03.12.2014 № 378. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/85/85%20(%D0%B7%D1%96%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8).pdf.

Паєнтко Т. В. Інституціоналізація фінансової системи і трансакційні затрати у фінансових відносинах. Економіка та держава. 2011. № 11. С. 44-47.

Юхименко П. І., Льовочкін С. В., Федосов В. М., Юрій С. І. Фінансова думка України: монографія. Київ: Кондор; Тернопіль: Економічна думка, 2010. У 3 т. Т. 1. 687 с.

Чухно А. А., Леоненко П. М., Юхименко П. І. Інституціонально-інформаційна економіка: підручник. Київ: Знання, 2010. 687 с.

Кириченко О. А., Белоусова І. А. Управління трансакційними витратами суб’єктів господарської діяльності. Фінанси України. 2010. № 8. С. 97-104.

Пелешко І. Створення вертикально-інтегрованих структур як фактор зменшення трансакційних витрат. Наука молода: зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. 2010. № 14. С. 39-42.

Finansova infrastruktura Ukrainy: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku (2016). Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Kovalenko, Yu. (2010). Vykorystannia katehorialnoho aparatu instytutsiinoi teorii u finansovomu sektori ekonomiky. Svit finansiv [in Ukrainian].

Kneisler, O. V. (2012). Rynok perestrakhuvannia Ukrainy: teoretyko-metodolohichni dominanty formuvannia ta priorytety rozvytku. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Lopatynskyi, Yu. M. (n.d.). Instytutsionalizatsiia tranzytyvnoi ekonomiky. Nauchnyie trudy DonNTU. Seriia: ekonomicheskaia [in Ukrainian].

Klasyfikatsiia instytutsiinykh sektoriv ekonomiky Ukrainy (KISE): Nakaz Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy vid 03.12.2014 № 378. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/85/85%20(%D0%B7%D1%96%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8).pdf [in Ukrainian].

Paientko, T. V. (2011). Instytutsionalizatsiia finansovoi systemy i transaktsiini zatraty u finansovykh vidnosynakh. Ekonomika ta derzhava, 11, 44-47. [in Ukrainian].

Finansova dumka Ukrainy. (2010). Kyiv: Kondor; Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Chukhno, A. A. (2010). Instytutsionalno-informatsiina ekonomika. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Kyrychenko, O. A., Belousova, I. A. (2010). Upravlinnia transaktsiinymy vytratamy subiektiv hospodarskoi diialnosti. Finansy Ukrainy, 8, 97-104. [in Ukrainian].

Peleshko, I. (2010). Stvorennia vertykalno-intehrovanykh struktur yak faktor zmenshennia transaktsiinykh vytrat. Nauka moloda, 14, 39-42. [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022