Розбудова кліматичної політики на енергетичному ринку: передумови, виклики і переваги

Olena Borysiak


Анотація


Вступ. Енергетика як складова критичної інфраструктури зазнає трансформацій у напрямі переходу до оптимізації енергетичного менеджменту і розвитку критичних технологій в умовах адаптації до зміни клімату. Такий розвиток свідчить про зміну підходу до позиціонування “зеленої” енергії як товару на ринку, так у структурі енергетичних ресурсів, а саме перехід від ресурсоощадливого до кліматично-нейтрального підходу.

 Мета. Стаття присвячена дослідженню аспектів інтеграції кліматичної складової в енергетичну безпеку, передумов і особливостей переходу до кліматичного менеджменту у контексті зміцнення глобальної і національної безпеки, визначенню компонентів розбудови кліматичної політики на енергетичному ринку.

Метод (методологія). Для досягнення встановленої мети та розв’язання визначених завдань використано абстрактно-логічний підхід, метод системного аналізу, порівняльного аналізу, індукції, дедукції, групування, табличне представлення. Поєднання системного і синергетичного підходів для реалізації завдань дозволило сформувати компоненти розбудови кліматичної політики на енергетичному ринку.

 Результати. Енергетика належить до галузей, що зумовлюють негативний вплив на клімат. COVID-19 змінив рівень і структуру споживання енергії і став додатковим фактором для розвитку відновлювальної енергетики, яка сприяє отриманню кліматично-нейтрального ефекту. У статті розглянуто особливості енергетичної безпеки як складової національної безпеки у контексті розбудови кліматичної політики. Визначено пріоритетність трансформації енергетичної сфери в умовах зміни клімату. Обґрунтовано передумови і особливості переходу до кліматичного менеджменту у контексті зміцнення глобальної і національної безпеки. У статті сформовано компоненти розбудови кліматичної політики на енергетичному ринку. Перспективи проведення подальших досліджень полягають у розробці заходів з впровадження кліматично-нейтральних інновацій в енергетиці шляхом диверсифікації альтернативних джерел отримання енергії на засадах замкненого циклу використання енергетичних ресурсів і впровадження смарт-технологій.


Ключові слова


зміна клімату; енергетична безпека; критична інфраструктура; кліматичний менеджмент; альтернативні джерела енергії; “зелена” енергетика; енергосервіс; кліматично-нейтральні інновації

Повний текст:

PDF

Посилання


Global Energy Review 2020. The impacts of the Covid-19 crisis on global energy demand and CO2emissions, 2020, International Energy Agency. URL: https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020.

Soava G., Mehedintu A., Sterpu M., Grecu E. The Impact of the COVID-19 Pandemic on Electricity Consumption and Economic Growth in Romania. Energies. 2021. 14, 2394. doi: https://doi.org/10.3390/en14092394.

Renewables now. 2021. URL: https://renewablesnow.com.

Peng J., Yee V. F., Jiří J. K. Impacts of COVID-19 on energy demand and consumption: Challenges, lessons and emerging opportunities. Applied Energy. 2021. 285: 116441. doi: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.

Джеджула В. В. Енергозбереження промислових підприємств: методологія, формування, механізм управління: монографія. Вінниця: ВНТУ, 2014. 346 с.

Brych V., Zatonatska T., Dluhopolskyi O., Borysiak O., Vakun O. Estimating the Efficiency of the Green Energy Services’ Marketing Management Based on Segmentation. Marketing and Management of Innovations. 2021. Vol. 3. P. 188-198. doi: http://doi.org/10.21272/mmi.2021.3-16.

Dluhopolskyi O., Brych V., Borysiak O., Fedirko M., Dziubanovska N., Halysh N. Modeling the Environmental and Economic Effect of Value Added Created in the Energy Service Market. Polityka Energetyczna. 2021. Vol. 24(4). P. 153-164. doi: https://doi.org/10.33223/epj/144935.

Кузнецова І. О. Формування конкурентної стратегії лідирування за витратами на засадах бережливого виробництва. Науковий вісник ОНЕУ. 2018. № 11(263). С. 117-136.

Брич В., Галиш Н., Борисяк О. Стратегія управління підприємством з виробництва біопалива: монографія. Тернопіль: ВПЦ “Економічна думка ТНЕУ”, 2020. 224 с.

Liakhovych G., Kupchak V., Borysiak O., Huhul O., Halysh N., Brych V., Sokol M. Innovative human capital management of energy enterprises and the role of shaping the environmental behavior of consumers of green energy based on the work of smart grids. Propósitos y Representaciones. 2021. Vol. 9, SPE(3): e1293. doi: http://dx.doi.org/10.20511/pyr2021.v9nSPE3.1293

Shkvaryliuk M. V., Horal L. T., Khvostina I. M., Yashcheritsyna N. I., Shiyko I. V. The use of genetic algorithms for multicriteria optimization of the oil and gas enterprises financial stability. CEUR Workshop Proceedings. 2021, 3048. P. 199–210. doi: 10.37394/232015.2021.17.53.

Pavlova O., Pavlov K., Horal L., Novosad O., Korol S., Perevozova I., Obelnytska K., Daliak N., Protsyshyn O., Popadynet N. Integral estimation of the competitiveness level of the western ukrainian gas distribution companies. Accounting. 2021. Vol. 7(5). P. 1073–1084. doi: 10.5267/j.ac.2021.3.001.

Yaroshevych N., Stybel V., Gutyj B., Hrymak O., Kushnir L., Kalsitan T., Kondrat I. Analysis of state of public financing of environmental protection. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2021. 6 (13(114)). P. 106-119. doi: 10.15587/1729-4061.2021.249159

Yin L., Qiu Y. Long-term price guidance mechanism of flexible energy service providers based on stochastic differential methods. Energy. 2022. Vol. 238. Part B. 2022, 121818. doi: 10.1016/j.energy.2021.121818

Bashir A. A., Jokisalo J., Heljo J., Safdarian A., Lehtonen M. Harnessing the Flexibility of District Heating System for Integrating Extensive Share of Renewable Energy Sources in Energy Systems. IEEE Access. 2021. Vol. 9. P. 116407-116426. doi: 10.1109/ACCESS.2021.3105829.

Leiria D., Johra H., Marszal-Pomianowska A., Pomianowski M. Z., Heiselberg P. K. Using data from smart energy meters to gain knowledge about households connected to the district heating network: A Danish case. Smart Energy. 2021. Vol. 3, 100035. doi: 10.1016/j.segy.2021.100035.

Song J., Zhang L., Jiang Q., Ma Y., Zhang X., Xue G., Shen X., Wu X. Estimate the daily consumption of natural gas in district heating system based on a hybrid seasonal decomposition and temporal convolutional network model. Applied Energy. 2022. Vol. 309. doi: 10.1016/j.apenergy.2021.118444.

COVID-19 може змінити майбутнє енергетики на довгі роки – прогноз МЕА. URL: https://mind.ua/news/20217013-covid-19-mozhe-zminiti-majbutne-energetiki-na-dovgi-roki-prognoz-mea

Прогнімак О. Д. Інклюзивний розвиток України: перешкоди vs перспективи. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1. С. 187-197. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2018_1_28.

Зварич Р. Є. Альтерглобальні принципи стійкості суспільства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: “Економіка і менеджмент”. 2016. № 21. С. 27-31. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/12054 (дата звернення: 08.01.2022).

Длугопольський О. Екологічна компонента сталого розвитку: від теорії до імплементації. Світ фінансів. 2017. № 4 (53). С. 7-23.

Домбровський О., Гелетуха Г. Паризька кліматична угода: Україні треба скоротити викиди на 70%. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2016/03/18/585855.

Borysiak O., Brych V. Methodological Approach to Assessing the Management Model of Promoting Green Energy Services in the Context of Development Smart Energy Grids. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2021. Vol. 4(39). P. 302-309. doi: https://doi.org/10.18371/.v4i39.241319.

Borysiak O., Brych V., Brych B. Digital marketing components of providing information about energy service companies in the conditions of green energy development. New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”. 2019. Vol. 3, 231-240.

Borysiak O. V. Peculiarities of digital transformation in the promoting climate policy of alternative energy enterprises. SWorld Journal. 2021. Issue 8. Part 4. P. 83-89.

Борисяк О. В., Іванечко Н. Р. Формування цифрового комунікативного середовища з надання енергетичних послуг на засадах кліматично нейтрального розвитку. Бізнес Інформ. 2021. № 3. С. 44-50.

Зміна клімату: наслідки та заходи адаптації: аналіт. доповідь / [С. П. Іванюта, О. О. Коломієць, О. А. Малиновська, Л. М. Якушенко]; за ред. С. П. Іванюти. Київ: НІСД, 2020. 110 с.

Павленко З. Зміна клімату та економічний розвиток: тренди 2021 року. Спецпроєкт: Глазго. Нова точка кліматичного відліку. URL: https://www.eurointegration.com.ua/project/2021/glasgow/g_article1.html.

Global Energy Review 2020. The impacts of the Covid-19 crisis on global energy demand and CO2emissions (2020). International Energy Agency. Retrieved from https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020 [in English].

Soava, G., Mehedintu A., Sterpu, M., & Grecu E. (2021). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Electricity Consumption and Economic Growth in Romania. Energies, 14, 2394, doi: https://doi.org/10.3390/en14092394 [in English].

Renewables now (2021). Retrieved from https://renewablesnow.com/ [in English].

Peng, J., Yee, V. F., & Jiří, J. K. (2021). Impacts of COVID-19 on energy demand and consumption: Challenges, lessons and emerging opportunities. Applied Energy, 285: 116441, doi: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021 [in English].

Dzhedzhula, V. V. (2014). Enerhozberezhennia promyslovykh pidpryiemstv: metodolohiia, formuvannia, mekhanizm upravlinnia. Vinnytsia: VNTU [in Ukrainian].

Brych, V., Zatonatska, T., Dluhopolskyi, O., Borysiak, O., & Vakun, O. (2021). Estimating the Efficiency of the Green Energy Services’ Marketing Management Based on Segmentation. Marketing and Management of Innovations, 3: 188-198, doi: http://doi.org/10.21272/mmi.2021.3-16 [in English].

Dluhopolskyi, O., Brych, V., Borysiak, O., Fedirko, M., Dziubanovska, N., & Halysh, N. (2021). Modeling the Environmental and Economic Effect of Value Added Created in the Energy Service Market. Polityka Energetyczna, 24(4), 153-164, doi: https://doi.org/10.33223/epj/144935 [in English].

Kuznetsova, I. O. (2018). Formuvannia konkurentnoii stratehii lidyruvannia za vytratamy na zasadakh berezhlyvoho vyrobnytstva. Naukovyi visnyk ONEU, 11(263), 117-136 [in Ukrainian].

Brych, V., Halysh, N., & Borysiak, O. (2020). Stratehiia upravlinnia pidpryiemstvom z vyrobnytstva biopalyva. Ternopil: VPTS “Ekonomichna dumka YNEU” [in Ukrainian].

Liakhovych, G., Kupchak, V., Borysiak, O., Huhul, O., Halysh, N., Brych, V., & Sokol, M. (2021). Innovative human capital management of energy enterprises and the role of shaping the environmental behavior of consumers of green energy based on the work of smart grids. Propósitos y Representaciones, 9, SPE(3): e1293, doi: http://dx.doi.org/10.20511/pyr2021.v9nSPE3.1293 [in English].

Shkvaryliuk, M. V., Horal, L. T., Khvostina, I. M., Yashcheritsyna, N. I., & Shiyko, I. V. (2021). The use of genetic algorithms for multicriteria optimization of the oil and gas enterprises financial stability. CEUR Workshop Proceedings, 3048, 199–210, doi: 10.37394/232015.2021.17.53 [in English].

Pavlova, O., Pavlov, K., Horal, L., Novosad, O., Korol, S., Perevozova, I., Obelnytska, K., Daliak, N., Protsyshyn, O., & Popadynet, N. (2021). Integral estimation of the competitiveness level of the western ukrainian gas distribution companies, Accounting, 7(5), 1073–1084, doi: 10.5267/j.ac.2021.3.001 [in English].

Yaroshevych, N., Stybel, V., Gutyj, B., Hrymak, O., Kushnir, L., Kalsitan, T., & Kondrat, I. (2021). Analysis of state of public financing of environmental protection. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(13 (114)), p. 106-119, doi: 10.15587/1729-4061.2021.249159 [in English].

Yin, L., & Qiu, Y. (2022). Long-term price guidance mechanism of flexible energy service providers based on stochastic differential methods. Energy, 238, Part B, 2022, 121818, doi: 10.1016/j.energy.2021.121818 [in English].

Bashir, A. A., Jokisalo, J., Heljo, J., Safdarian, A., & Lehtonen, M. (2021). Harnessing the Flexibility of District Heating System for Integrating Extensive Share of Renewable Energy Sources in Energy Systems. IEEE Access, 9, 116407-116426, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3105829 [in English].

Leiria, D., Johra, H., Marszal-Pomianowska, A., Pomianowski, M. Z., & Heiselberg, P. K. (2021). Using data from smart energy meters to gain knowledge about households connected to the district heating network: A Danish case. Smart Energy, 3, 100035, doi: 10.1016/j.segy.2021.100035 [in English].

Song, J., Zhang, L., Jiang, Q., Ma, Y., Zhang, X., Xue, G., Shen, X., & Wu, X. (2022). Estimate the daily consumption of natural gas in district heating system based on a hybrid seasonal decomposition and temporal convolutional network model. Applied Energy, Vol. 309, doi: 10.1016/j.apenergy.2021.118444 [in English].

COVID-19 mozhe zminyty maibutnie enerhetyky na dovhi roky – prohnoz МЕА. Retrieved from: https://mind.ua/news/20217013-covid-19-mozhe-zminiti-majbutne-energetiki-na-dovgi-roki-prognoz-mea [in Ukrainian].

Prohnimak, O. D. (2018). Inkliuzyvnyi rozvytok Ukrainy: pereshkody vs perspektyvy. Ekonomichnyi visnyk donbasu, 1, 187-197. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2018_1_28 [in Ukrainian].

Zvarych, R. Ye. (2016). Alterhlobalni pryntsypy stiikosti suspilstva. Naukovyi visnyk mazhnarodnho humanitarnoho universytetu. Seriia “Ekonomika I menedzhment”, 21, 27-31. Retrieved from: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/12054 [in Ukrainian].

Dluhopolskyi, O. (2017). Ekolohichna komponenta staloho rozvytku: vid teorii do implementatsii. Svit finansiv, 4 (53), 7-23 [in Ukrainian].

Dombrovskyi, O., & Heletukha, H. (2016). Paryzka klimatychna uhoda: Ukraini treba skorotyty vykydy na 70%. Retrieved from https://www.epravda.com.ua/publications/2016/03/18/585855/ [in Ukrainian].

Borysiak, O., & Brych, V. (2021). Methodological Approach to Assessing the Management Model of Promoting Green Energy Services in the Context of Development Smart Energy Grids. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 4(39): 302-309, doi: https://doi.org/10.18371/.v4i39.241319 [in English]

Borysiak, O., Brych, V., & Brych, B. (2019). Digital marketing components of providing information about energy service companies in the conditions of green energy development. New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges. VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 3, 231-240 [in English].

Borysiak, O. V. (2021). Peculiarities of digital transformation in the promoting climate policy of alternative energy enterprises. SWorld Journal, 8(4), 83-89 [in English].

Borysiak, O. V., & Ivanechko, N. R. (2021). Formuvannia tsyfrovoho komunikatyvnoho seredovyshcha z nadannia enerhetychnykh poslykh na zasadakh klinatychno neitralnoho rozvytku. Biznes Inform, 3, 44-50 [in Ukrainian].

Ivaniuta, S. P., Kolomiiets, О. О., Malynovska, О. А., Yakushenko, L. M. (2020). Zmina klimatu: naslidky ta zakhody adaptatsii. Kyiv: NISD [in Ukrainian].

Pavlenko, Z. (2021). Zmina klimatu ta ekonomichnyi rozvytok: trendy 2021 roku. Spetsproekt. Hlazho. Nova tochka klimatychnoho vidliku. Retrieved from https://www.eurointegration.com.ua/project/2021/glasgow/g_article1.html [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022