Розробка методики раннього попередження та реагування на кризи підприємства

Zoia Kalinichenko


Анотація


Аналіз концептуальних підходів до оперативного управління підприємством в умовах ринкової конкуренції та в залежності від особливостей та стадій розвитку визначає, що необхідним є ретельне виконання всіх необхідних управлінських функцій, увага забезпеченню досягнень, встановлених прогнозами, розрахунками  з використанням відповідних управлінських технологій.

Мета дослідження полягає у доведенні необхідності формування та запровадження на підприємстві системи раннього попередження та реагування як одного із способів стратегічного управління підприємством. Поставлені завдання стосуються визначення місця і ролі системи раннього попередження та реагування у діяльності підприємства; розробки методичних підходів до запровадження системи раннього попередження та реагування на підприємстві для виявлення кризових ознак; створення системи раннього попередження та реагування на підприємстві.

Методологію визначають застосовані системний підхід, методи аналізу і синтезу; використана нормативно-правова база та звітні дані Державної служби статистики України в якості інформаційної основи.

Результати. З використанням результатів досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців продовжено розробку механізмів оперативного реагування, як основи формування принципів, методів та інструментарію оперативного управління «за слабкими сигналами» та антикризового управління. Зазначається, що кризи ліквідуються як в нормальному режимі відпрацювання дестабілізуючих чинників, так іноді і в неналежному, коли ці чинники негативно впливають на кінцеві результати діяльності системи, вводячи підприємство в кризу.Проведене дослідження дозволило розмежувати два підходи: по-перше, вказати фактори, що обумовлюють кризи; по-друге, відстежити формування факторів під впливом невизначеності майбутнього розвитку.

 Розгляд існуючих та розробка методологічних підходів до побудови концепції оперативного управління «за слабкими сигналами» базувались на характерних симптомах кризових явищ та встановленні залежностей між ризиками і кризовими явищами. Проведено оцінку ефективності застосування існуючих методичних підходів антикризового регулювання та здійснено постановку задачі та наукової гіпотези роботи. Викладено інноваційну науково-теоретичну сутність інструментарію оперативного менеджменту «за слабкими сигналами» підприємств.

 Висновки. Все залежить від своєчасного і правильного рішення керівництва, і якщо негативний вплив зовнішніх загроз для діяльності підприємства не завжди можна нейтралізувати, то шляхи виходу із кризи цілком і повністю покладені на керівництво і залежать від своєчасного реагування, вміння використати методичні підходи, управлінські технології, щоб запобігти подібним ситуаціям і не допустити ознак та проявів кризи на підприємстві.


Ключові слова


управління; «слабкі сигнали»; оперативне реагування; керування змінами; методики коефіцієнтного аналізу; економічні підсистеми

Повний текст:

PDF

Посилання


Baubion Charles. OECD Risk management: Strategic Crisis Management. Working Papers on Public Governance. OECD. 2013. no. 23. 24 p.

Сомар Г. М. Сутність антикризового управління підприємством в умовах нестабільного ринкового середовища. Наукові записки Української академії друкарства. 2021. № 1. С. 335–339. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2021_1_31.

Ладунка І. С., Андрюшина О. І. Антикризове управління підприємством. Економіка і суспільство. 2017. Випуск 8. С. 278-281.

Коюда В. О. Управлінські рішення в системі антикризового управління підприємством Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. № 1 (52). 2012, С. 153-159.

Simola S. Teaching corporate crisis management through business ethics education. European Journal of Training and Development. 2014. Vol. 38(5). P. 485-503.

Давиденко Н. М. Антикризове фінансове управління на підприємстві. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2015. Випуск 211(1). С. 76-80. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2015_211%281%29.

Coombs W. T. Ongoing Crisis Management: Planning, Managing and Responding. 3rd ed. Thousands Oak: Sage. 2012.

Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій. Київ: Київський національний торгово-економічний університет, 2011. 580 с.

Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посібник. Київ: КНЕУ, 2010. 412 с.

Шевчук В. В. Використання превентивного антикризового управління для стабілізації ринкової позиції підприємства. Бізнесінформ. 2015, № 5. С. 264-268.

Jereb Borut, Wrzalik Artur. Use of Expert Systems in Crisis Management. CzOTO. 2019. Volume 1 (1). Р.406-411.

Сажієнко С. А. Роль антикризового управління в запобіганні банкрутства підприємств. Вісник Хмельницького національного університету.2009. Випуск 6 (2). С. 52-55.

Zamoum Khaled, Gorpe Tevhide Serra. Crisis Management: A Historical and Conceptual Approach for a Better Understanding of Today’s Crises. IntechOpen. 2018. P.203-217. URL: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.76198.

Шапурова О. О. Сутність, завдання та принципи антикризового управління. Держава та регіони. економіка та підприємництво. 2019. № 1. с. 228-232. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exeC21COM236.pdf.

Троц І. В. Формування системи попередження, прогнозування і подолання банкрутства промислових підприємств. Економіка: реалії часу: наук. журн.2015. № 4. 272-278 с. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/No4/272-278.pdf.

Zdrowomyslоw N., Spies C., Gellink M. Sanierung in Krisenzeiten Der Betribswirtschaft. 2014. № 2. S. 25.

Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2021. 568 с.

Baubion, Charles. (2013). OECD Risk management: Strategic Crisis Management. Working Papers on Public Governance. OECD, 23.

Somar, G. M. (2021). The essence of crisis management of an enterprise in an unstable market environment. Naukovi zapysky Ukrayinsʹkoyi akademiyi drukarstva, 335–339. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2021_1_31. [in Ukrainian].

Ladunka, I. S. and Andryushyna, O. I. (2017). Enterprise crisis management. Ekonomika i suspilʹstvo, 8, 278-281. [in Ukrainian].

Koyuda, V. O. (2012). Management decisions in the enterprise crisis management system. Naukovyy visnyk Poltavsʹkoho universytetu ekonomiky i torhivli, 1 (52), 153-159. [in Ukrainian].

Simola, S. (2014). Teaching corporate crisis management through business ethics education. European Journal of Training and Development, 38(5), 485-503.

Davydenko, N. M. (2015). Anticrisis financial management at the enterprise. Naukovyy visnyk Natsionalʹnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny. Seriya : Ekonomika, ahrarnyy menedzhment, biznes, 211(1), 76-80. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2015_211%281%29. [in Ukrainian].

Coombs, W. T. (2012). Ongoing Crisis Management: Planning, Managing and Responding. Thousands Oak: Sage.

Lihonenko, L. O. (2011). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom: teoretyko-metodo- lohichni zasady ta praktychnyi instrumentarii. Kyiv: Kyivskyi natsionalnyi torhovo-ekonomichnyi universytet. [in Ukrainian].

Tereshchenko, O. O. (2010). Finansova sanatsiia ta bankrutstvo pidpryiemstv. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].

Shevchuk, V. V. (2015). The use of preventive crisis management to stabilize the market position of the enterprise. Biznesinform, 5, 264-268. [in Ukrainian].

Jereb, Borut and Wrzalik, Artur (2019). Use of Expert Systems in Crisis Management. CzOTO, 1 (1), 406-411.

Sazhiyenko, S. A. (2009). The role of crisis management in preventing bankruptcy of enterprises. Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu, 6 (2), 52-55. [in Ukrainian].

Zamoum, Khaled and Gorpe, Tevhide Serra. (2018). Crisis Management: A Historical and Conceptual Approach for a Better Understanding of Today’s Crises». IntechOpen, 203-217. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.76198.

Shapurova, O. O. (2019). Sutnist, zavdannia ta pryntsypy antykryzovoho upravlinnia. Derzhava ta rehiony. ekonomika ta pidpryiemnytstvo, 1, 228-232. Retrieved from: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exeC21COM236.pdf. [in Ukrainian].

Trots, I. V. (2015). Formuvannia systemy poperedzhennia, prohnozuvannia i podolannia bankrutstva promyslovykh pidpryiemstv. Ekonomika: realii chasu, 4. 272-278. Retrieved from: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/No4/272-278.pdf. [in Ukrainian].

Zdrowomyslow N., Spies C., Gellink M. (2014). Sanierung in Krisenzeiten Der Betribswirtschaft, 2, 25.

Skibitskyi O. M. (2021). Antykryzovyi menedzhment. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022