Екологічне страхування: виклики сьогодення і стратегічні орієнтири розвитку

Svitlana Korol


Анотація


Вступ. Нові виклики сьогодення диктують зміни орієнтирів розвитку у площині екологічного страхування. Вкрай важливими чинниками, що продукують такі зміни, виступають екологічні проблеми. Крім цього, вони щоденно підсилюються наслідками повномасштабної російсько-української війни, яка триває й досі. Очевидно, що стратегічні напрями, які були окреслені задовго до її початку, втратили свою значимість і в певній мірі визначили нове коло проблем і їх наслідки. Зважаючи на окреслене коло проблем, особливої актуальності набуває екологічне страхування, яке зазнало змін, що продуковані викликами сьогодення і тим самим зумовили визначення нових стратегічних орієнтирів їх розвитку.

Мета. Дослідити розвиток екологічного страхування у діапазоні вітчизняного та світового масштабу, що дасть змогу визначити стратегічні орієнтири його розвитку.

Метод (методологія). У процесі дослідження використано такі методи, як логічний, що дав змогу проаналізувати наукові праці у площині екологічного страхування; аналіз і синтез, що дали змогу виявити фактори впливу на екологічне страхування.

Результати. Охарактеризовано нормативно-правове підґрунтя для впровадження обов’язкового екологічного страхування. Зосереджено увагу на обов’язковій зміні попередньо заявлених стратегічних орієнтирів розвитку екологічного страхування із урахуванням військових ризиків в Україні. Визначено стратегічні орієнтири екологічного страхування в Україні, які оглядово охоплюють п’ять секторів: електроенергетика, нафтогазова галузь, комунальне господарство, промисловість і фінансова сфера, які потребують забезпечення у законодавчій площині. Запропоновано імплементувати привабливі умови екологічного страхування для «зелених» страхувальників в Україні. Встановлено, що практичні аспекти дослідження стратегічних орієнтирів розвитку екологічного страхування потребують подальшого вивчення у напрямі декарбонізації, що може бути можливим після завершення російсько-української війни.


Ключові слова


екологічне страхування; декарбонізація; екологічні проблеми; військові ризики; стратегічні орієнтири; «зелена» економіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2007. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-511-54601-3.

«Thinking Green». Що це за слоган і до чого тут УНІКА? UNIQAблог. 2020. URL: https://uniqa.ua/blog/thinking-green-scho-tse-za-slogan-i-do-chogo-tut-uniqa/.

Баянов М. Як заробити до 500 доларів з гектара на вуглецевих кредитах? Куркуль. 2022. URL: https://kurkul.com/spetsproekty/1250-yak-zarobiti-do-500-dolariv-z-gektara-na-vugletsevih-kreditah.

Говорун Д., Eвтеев О. Екограма. Юридична практика. 2021. №45-46. С. 1246-1247.

Дерев’янко А. В країні хочуть запровадити обов’язкове екологічне страхування – зауваження бізнесу враховані не були. Європейська Бізнес Асоціація. 2021. URL: https://eba.com.ua/v-krayini-hochut-zaprovadyty-obov-yazkove-ekologichne-strahuvannya-zauvazhennya-biznesu-vrahovani-ne-buly/.

Зоркін А. Якими мають бути принципи повоєнної відбудови України? Діло. 2022. URL: https://delo.ua/uk/energetics/yakimi-mayut-buti-principi-povojennoyi-vidbudovi-ukrayini-395216/.

Казда С. Водень на 7-му Українському газовому форумі – перехід від дискусії про химери до вирішення реальних завдань. Нафтогазова галузь України. 2021. №3 (51). URL: https://www.naftogaz.com/rails/active_storage/disk/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdDVG9JYTJWNVNTSWhjM0YyTm5sa01teGhkelJpYldvNGJHUXhkbWQ1YjJWeE9HdHhad1k2QmtWVU9oQmthWE53YjNOcGRHbHZia2tpUzJsdWJHbHVaVHNnWm1sc1pXNWhiV1U5SWlVelJqTXRNakF5TVM1d1pHWWlPeUJtYVd4bGJtRnRaU285VlZSR0xUZ25KeVZGTWlVNE5DVTVOak10TWpBeU1TNXdaR1lHT3daVU9oRmpiMjUwWlc1MFgzUjVjR1ZKSWhSaGNIQnNhV05oZEdsdmJpOXdaR1lHT3daVU9oRnpaWEoyYVdObFgyNWhiV1U2Q214dlkyRnMiLCJleHAiOm51bGwsInB1ciI6ImJsb2Jfa2V5In19--f3d15911a2720722e7998028bf2f7b958c1ee302/%E2%84%963-2021.pdf.

Кліматична політика. Екодія. 2022. URL: https://ecoaction.org.ua/diyalnist/klim-polityka.

Кнейслер О. В., Спасів Н. Я., Король С. В. Новелізаційні тенденції розвитку страхових компаній в Україні. Світ фінансів. Тернопіль. 2021. №2 (67). С. 106-117. URL: http://sf.wunu.edu.ua/index.php/sf/article/view/1440/1446.

Король С. Оптимізація фінансової стійкості страхових компаній як запорука сценаріїв їх розвитку. Економічний аналіз. Тернопіль. 2021. Том 31. №1. С. 306-312. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1937/6565656987.

Криворучкіна О. Екологічне страхування в Україні: перспективи та проблеми впровадження. «ECOBUSINESS. Екологія підприємства». 2021. №5. URL: https://ecolog-ua.com/articles/ekologichne-strahuvannya-v-ukrayini-perspektyvy-ta-problemy-vprovadzhennya.

Підвисоцький Я. Новітні фінансові технології мобілізації інвестицій у «зелені» проекти. «Зелені» інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст. Центр Разумкова. 2019. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_ZELEN_INVEST.pdf.

Проєкт Закону про екологічне страхування. 2021. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72713.

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2007). Climate Change 2007. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 978-0-511-54601-3 [in English].

«Thinking Green». Shcho tse za slohan i do choho tut UNIKA? (2020). UNIQAbloh. URL: https://uniqa.ua/blog/thinking-green-scho-tse-za-slogan-i-do-chogo-tut-uniqa/ [in Ukrainian].

Bayanov, M. (2022). Yak zarobyty do 500 dolariv z hektara na vuhletsevykh kredytakh? Kurkulʹ. URL: https://kurkul.com/spetsproekty/1250-yak-zarobiti-do-500-dolariv-z-gektara-na-vugletsevih-kreditah [in Ukrainian].

Hovorun, D., & Yevteev, O. (2021). Ekohrama. Yurydychna praktyka. 45-46. 1246-1247 [in Ukrainian].

Derevyanko, A. (2021). V krayini khochutʹ zaprovadyty obovʺyazkove ekolohichne strakhuvannya – zauvazhennya biznesu vrakhovani ne buly. Yevropeysʹka Biznes Asotsiatsiya. URL: https://eba.com.ua/v-krayini-hochut-zaprovadyty-obov-yazkove-ekologichne-strahuvannya-zauvazhennya-biznesu-vrahovani-ne-buly/ [in Ukrainian].

Zorkin, A. (2022) Yaki mayutʹ buty pryntsypy povoyennoyi vidbudovy Ukrayiny? Dilo. URL: https://delo.ua/uk/energetics/yakimi-mayut-buti-principi-povojennoyi-vidbudovi-ukrayini-395216/ [in Ukrainian].

Kazda, S. (2021). Vodenʹ na 7-mu Ukrayinsʹkomu hazovomu forumi – perekhid vid dyskusiyi pro khimery do vyrishennya realʹnykh zavdanʹ. Naftohazova haluzʹ Ukrayiny. 3 (51). URL: https://www.naftogaz.com/rails/active_storage/disk/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdDVG9JYTJWNVNTSWhjM0YyTm5sa01teGhkelJpYldvNGJHUXhkbWQ1YjJWeE9HdHhad1k2QmtWVU9oQmthWE53YjNOcGRHbHZia2tpUzJsdWJHbHVaVHNnWm1sc1pXNWhiV1U5SWlVelJqTXRNakF5TVM1d1pHWWlPeUJtYVd4bGJtRnRaU285VlZSR0xUZ25KeVZGTWlVNE5DVTVOak10TWpBeU1TNXdaR1lHT3daVU9oRmpiMjUwWlc1MFgzUjVjR1ZKSWhSaGNIQnNhV05oZEdsdmJpOXdaR1lHT3daVU9oRnpaWEoyYVdObFgyNWhiV1U2Q214dlkyRnMiLCJleHAiOm51bGwsInB1ciI6ImJsb2Jfa2V5In19-- f3d15911a2720722e7998028bf2f7b958c1ee302/%E2%84%963-2021.pdf [in Ukrainian].

Klimatychna polityka. (2022). Ekodiya. URL: https://ecoaction.org.ua/diyalnist/klim-polityka [in Ukrainian].

Kneysler, O. V., Spasiv, N. Ya., Korol, S. V. (2021). Novelizatsiyni tendentsiyi rozvytku strakhovykh kompaniy v Ukrayini. Svit finansiv. Ternopilʹ. 2 (67). 106-117. URL: http://sf.wunu.edu.ua/index.php/sf/article/view/1440/1446 [in Ukrainian].

Korol, S. (2021). Optymizatsiya finansovoyi stiykosti strakhovykh kompaniy yak zaporuka stsenariyiv rozvytku. Ekonomichnyy analiz. Ternopilʹ. 31 (1). 306-312. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1937/6565656987 [in Ukrainian].

Kryvoruchkina, O. (2021). Ekolohichne strakhuvannya v Ukrayini: perspektyvy ta problemy vprovadzhennya. «EKOBIZNES. Ekolohiya pidpryyemstva». 5. URL: https://ecolog-ua.com/articles/ekologichne-strahuvannya-v-ukrayini-perspektyvy-ta-problemy-vprovadzhennya [in Ukrainian].

Pidvysotskyy, YA. (2019). Novitni finansovi tekhnolohiyi mobilizatsiyi investytsiy u «zeleni» proekty. «Zeleni» investytsiyi u stalomu rozvytku: svitovyy dosvid ta ukrayinsʹkyy kontekst. Tsentr Razumkova. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_ZELEN_INVEST.pdf [in Ukrainian].

Proyekt Zakonu pro ekolohichne strakhuvannya. (2021). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72713 [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022