Інновації як фактор конкурентоспроможності та домінування компанії на ринку

Andriana Mazur, Solomiia Papirnyk


Анотація


Вступ. У статті визначено особливості функціонування провідних технологічних компаній світу на цифрових ринках. Дослідження присвячене ідентифікуванню ключових критеріїв ринкового домінування на прикладі компаній GAFAM, зокрема охарактеризовано сферу діяльності кожної з них та темп приросту ринкової вартості. Досліджено, що попри високий рівень диверсифікації діяльності інтернет-компаній переважну частину своїх доходів та прибутків вони отримують від ведення основної діяльності. Для кожної компанії окреслено галузь, в якій вона виступає домінантом.

Мета. Ідентифікування інновацій як важливого фактора конкурентоспроможності та домінування компанії на ринку цифрових технологій; аналізування діяльності компаній GAFAM на предмет виявлення впливу інноваційності на ринкове домінування компаній за критеріями ключових індикаторів темпів приросту ринкової вартості та обсягу витрат на дослідження та розробки (R&D).

Метод (методологія). Під час дослідження були використані такі методи, як: діалектичний метод та методи аналізу та синтезу – для вивчення особливостей формування ресурсного потенціалу провідних інтернет-компаній світу; статистичний метод – аналізу темпів приросту ринкової вартості та обсягу витрат на НДДКР п’ятірки американських технологічних гігантів GAFAM; структурно-логічний аналіз – окреслення передових інновацій, згенерованих GAFAM, які безпосередньо чинять вплив на світову спільноту.

Результати. Наголошено на специфіці показника рентабельності основної діяльності технологічних компаній, в межах чого проведено аналіз та порівняння елементів стратегії розвитку корпорацій “Meta Platforms, Inc.” та “Amazon.com Inc.”. Наведено динаміку обсягів витрат інтернет-компаній на дослідження та розробки (R&D) за останні сім років. Визначено особливість ведення бухгалтерського обліку компанії “Amazon.com Inc.”, яка сприяє її лідерській позиції в галузі за критерієм обсягу витрат на НДДКР. Розглянуто ключові інноваційні продукти провідних технологічних компаній світу.


Ключові слова


технологічні компанії; GAFAM; ринкова вартість компанії; інновації; R&D

Повний текст:

PDF

Посилання


Партин Г. О. Загородній А. Г., Пилипенко Л. М. Підприємницькі структури цифрової економіки та проблеми оцінювання ефективності їхньої діяльності. Фінанси України. 2021. № 1. C. 103-116. URL: http://finukr.org.ua/?page_id=723&aid=4775.

Dolata U. Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft: Market concentration-competition-innovation strategies. Stuttgarter Beiträge zur Organisations- und Innovationsforschung. SOI Discussion Paper. 2017. No. 2017–01. URL: https://www.econstor.eu/handle/10419/152249.

Вдовиченко Ю. В. Цифрові технології як основа та рушійна сила розвитку сучасної глобальної економіки. Економіка та держава. 2018. № 1. С. 79-82. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2018_1_17.

Запроводюк А. В. Корпоративний венчурний бізнес у стратегіях розвитку найбільш інноваційних компаній світу. Причорноморські економічні студії. 2016. № 7. С. 6-11. URL: http://bses.in.ua/journals/2016/7-2016/3.pdf.

Ляшенко В. І., Вишневський О. С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія. НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2018. 252 с. URL: https://iie.org.ua/wp-content/uploads/monografiyi/2017/Lyashenko_Vishnevsky_2018.pdf.

Довбенко В. І. Оцінювання ефективності застосування новітніх інформаційних технологій в економіці. Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології: матеріали XVIІІ Міжнар. наук. -практ. конф., м. Київ, 19– 20 верес. 2019 р. Київ, 2019. С. 92–95.

Imlah B. The Concept of a Digital Economy / Oxford Digital Economy Collaboration Group. URL: https://web.archive.org/web/20131022003036.

Watanabe, C., & Tou, Y. Transformative direction of R&D–lessons from Amazon's endeavor. Technovation. 2019. Vol. 88, URL: https://doi.org/10.1016/j.technovation.2019.05.007.

Brand Finance Global 500, 2022. URL: https://brandirectory.com/rankings/global.

Jeran Wittenstein and Thyagaraju Adinarayan. Apple Nears $3 Trillion in Market Value. Here’s Some Context. Bloomberg. 2021. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-08/apple-bulldozes-its-way-towards-3-trillion-value-tech-watch?srnd=premium-europe&sref=Y0jVLcFo.

Куницький О. Apple збільшила доходи майже на 54%. Левову частку зростання забезпечив продаж iPhone. Forbes. 2021. URL: https://forbes.ua/news/apple-zbilshila-dokhodi-mayzhe-na-54-levovu-chastku-zrostannya-zabezpechiv-prodazh-iphone-29042021-1504.

Офіційний сайт Yahoo! URL: https://www.yahoo.com/

Офіційний сайт Buffett.Online. URL: https://www.buffett.online/portfolio.

Green, T. How Much does Amazon Spend on R&D? Less than You Think. The Motley Fool. 2018. URL: https://www.fool.com/investing/2018/06/13/how-much-does-amazon-spend-on-rd-less-than-you-thi.aspx.

Partyn, H., Zahorodnii, A. & Pylypenko, L. (2021). Entrepreneurial structures of the digital economy and problems of evaluating the effectiveness of their activities. Finansy Ukrainy, 1, 103-116. Retrieved from: http://finukr.org.ua/?page_id=723&aid=4775.

Dolata, U. (2017). Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft: Market concentration – competition – innovation strategies. Stuttgarter Beiträge zur Organisations- und Innovationsforschung, SOI Discussion Paper, [Online], No. 2017–01, Retrieved from: https://www.econstor.eu/handle/10419/152249.

Vdovychenko, Yu. (2018). Digital technologies as the basis and driving force of modern global economy, Ekonomika ta derzhava, 1, 79-82. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2018_1_17.

Zaprovodiuk, A. (2016). Corporate venture business in the development strategies of the most innovative companies in the world. Prychornomors'ki ekonomichni studii, 6-11, Retrieved from: http://bses.in.ua/journals/2016/7-2016/3.pdf.

Liashenko, V. & Vyshnevskyi, O. (2018). Tsyfrova modernizatsiia ekonomiky Ukrainy iak mozhlyvist' proryvnoho rozvytku [Digital modernization of Ukraine’s economy as an opportunity for breakthrough development], NAN Ukrainy, In-t ekonomiky prom-sti, Kyiv, Ukraine.

Dovbenko, V. (2019). Evaluating the effectiveness of the latest information technologies in the economy, Pobudova informatsijnoho suspil'stva: resursy i tekhnolohii: materialy XVIII Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Building an information society: resources and technologies: materials of the XVIII International. scientific-practical conf.], September 19- 20, 2019. Kyiv, Ukraine, pp. 92–95.

Imlah, B. (n. d.) (2013). The Concept of a Digital Economy. Oxford Digital Economy Collaboration Group, Retrieved from: https://web.archive.org/web/20131022003036.

Watanabe, C., & Tou, Y. (2019). Transformative direction of R&D–lessons from Amazon's endeavor, Technovation, [Online], Vol. 88, Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.technovation.2019.05.007.

Brand Finance (2022), Brand Finance Global 500 2022, Retrieved from: https://brandirectory.com/rankings/global.

Jeran, Wittenstein & Thyagaraju, Adinarayan. (2021). Apple Nears $3 Trillion in Market Value. Here’s Some Context, Bloomberg, [Online], Retrieved from: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-08/apple-bulldozes-its-way-towards-3-trillion-value-tech-watch?srnd=premium-europe&sref=Y0jVLcFo.

Kunytskyi, O. (2021). Apple increased revenue by almost 54%. The lion's share of growth was provided by iPhone sales, Forbes, [Online], Retrieved from: https://forbes.ua/news/apple-zbilshila-dokhodi-mayzhe-na-54-levovu-chastku-zrostannya-zabezpechiv-prodazh-iphone-29042021-1504.

The official site of Yahoo! (2022), Retrieved from: https://www.yahoo.com/.

The official site of Buffett.Online (2022), Retrieved from: https://www.buffett.online/portfolio/.

Green, T. (2018). How Much does Amazon Spend on R&D? Less than You Think, The Motley Fool, Retrieved from: https://www.fool.com/investing/2018/06/13/how-much-does-amazon-spend-on-rd-less-than-you-thi.aspx.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022