Методологічні аспекти екологічної стійкості підприємства

Maryna Nahara


Анотація


Вступ. Досліджено феномен екологічної стійкості як напряму поєднання соціально-економічної діяльності підприємства й екологічної безпеки. Доведено посилення впливу екологічної стійкості на економічні результати функціонування підприємства. Здійснено порівняльний аналіз методик оцінки екологічної стійкості. Розроблено концептуальну модель екологічної стійкості підприємства, що відображає ефективну й екологобезпечну взаємодію бізнес-процесів та навколишнього середовища.

Предметом дослідження є аналіз методологічних засад екологічної стійкості підприємства.

Метою дослідження є оцінювання методик встановлення рівня екологічної стійкості підприємства, пошук нових методологічних орієнтирів для забезпечення стійкості еколого-економічної системи.

Метод (методологія). Для обґрунтованості положень статті використано загальнонаукові і спеціальні методи дослідження: історико-логічний – при вивчені теоретичних основ екологічної стійкості підприємства; аналізу і синтезу – для співставлення основних підходів економічного аналізу природоохоронної діяльності підприємства; графічний метод – для наочного представлення розробленої  моделі; абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення і формулювання висновків.

Результати. Розкрито особливості методологічного забезпечення екологічної стійкості підприємства. Уточнено поняття екологічної стійкості як якісної характеристики економічної системи підприємства, що поєднує екологічну, економічну, соціальну та інституційну складові. Обгрунтовано, що прогресивні зміни кількісно-якісних характеристик екологічної стійкості потребують відповідних умов забезпечення та досягнення цілей ефективного ресурсо- й енергоспоживання. Розроблено концептуальну модель екологічної стійкості підприємства, яка передбачає комплексність соціально-організаційних та економіко-екологічних процесів створення і поширення екоінновацій на всіх рівнях управління. 

Сфера застосування результатів. Запропоновані розробки сприяють підвищенню обґрунтованості управлінських рішень в сфері екологічної стійкості та соціально-еколого-економічної системи підприємства.


Ключові слова


екологічна стійкість; сталий розвиток; екологічні індикатори; екологічний аудит; екологічна ефективність; екоінновації

Повний текст:

PDF

Посилання


Sustainability and Climate Change Services. URL: https://www.pwc.com/gx/en/services/sustainability.html.

Редіна М. М., Хаустов А.П. Економічні критерії у діагностиці еколого-економічної стійкості підприємств. Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Серія “Економічні науки”. 2018. № 2. С. 92-102.

Шеремет А. Д. Комплексний аналіз показників сталого розвитку підприємства. Економічний аналіз: теорія та практика. 2019. № 5 (96). С. 163-171.

Мельник М. В., Когденко В. Г. Основні елементи стійкості економіки в сучасних умовах. Облік. Аналіз. Аудит. 2020. № 4. С. 98-105.

Жидко Є. А. Екологічний менеджмент як фактор еколого-економічної стійкості підприємства: монографія. Полтава: ПУЕТ, 2019. 315 с.

Білоусов А. І., Шелухін Є. А. Еколого-економічний аналіз : навчальний посібник. Київ : Кондор, 2017. 360 с.

Сисіна Н. Н. Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення природоохоронної діяльності економічних суб'єктів для цілей їх сталого розвитку : монографія. Вінниця: Астеріон, 2018. 328 с.

Савіцька Г. В. Комплексний аналіз господарської діяльності підприємства: підручник. Київ : ІНФРА-К, 2017. 608 с.

Чхутіашвілі Л. В. Теорія і методологія екологічного аудиту: монографія. Харків : ХНПУ, 2019. 335 с.

Sustainability and Climate Change Services (2022). Retrieved from: https://www.pwc.com/gx/en/services/sustainability.html. [in English].

Redina, M. M. and Haustov, A. P. (2018). Ekonomichni kryteriyi u diahnostytsi ekoloho-ekonomichnoyi stiykosti pidpryyemstv. [Economic criteria in the diagnosis of environmental and economic sustainability of enterprise]. Bulletin of KhNAU named after V.V. Dokuchaeva. Economic Sciences Series, 2, 92-102. [in Ukrainian].

Sheremet, A. D. (2019). Kompleksnyy analiz pokaznykiv staloho rozvytku pidpryyemstva [Comprehensive analysis of indicators of enterprise sustainable development]. Economic analysis: theory and practice, 5 (96), 163-171. [in Ukrainian].

Melnik, M. V. and Kogdenko, V. H. (2020). Osnovni elementy stiykosti ekonomiky v suchasnykh umovakh. [The main elements of economic stability in modern conditions] Accounting. Analysis. Audit, 4, 98-105. [in Ukrainian].

Zhidko, E. A. (2019). Ekolohichnyy menedzhment yak faktor ekoloho-ekonomichnoyi stiykosti pidpryyemstva. [Ecological management as a factor of ecological and economic stability of the enterprise]. Poltava: PUET. [in Ukrainian].

Bilousov, A. I. and Shelukhin, E. A. (2017). Ekoloho-ekonomichnyy analiz. [Ecological and economic analysis]. Kyiv, Condor. [in Ukrainian].

Sysina, N. N. (2018). Oblikovo-analitychne ta kontrolʹne zabezpechennya pryrodookhoronnoyi diyalʹnosti ekonomichnykh sub'yektiv dlya tsiley yikh staloho rozvytku. [Accounting, analytical and control support of nature protection activities of economic entities for the purposes of their sustainable development]: monograph. Vinnytsia, Asterion [in Ukrainian].

Savitska, G. V. (2017). Kompleksnyy analiz hospodarsʹkoyi diyalʹnosti pidpryyemstv. [Comprehensive analysis of enterprise economic activity]. Kyiv: INFRA-K. [in Ukrainian].

Chkhutiashvili, L. V. (2019). Teoriya i metodolohiya ekolohichnoho audytu. [Theory and methodology of environmental audit]. Kharkiv: KhNPU. [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022