Імітаційне моделювання алгоритму державного регулювання фінансової стійкості страхової компанії

Andrii Samoilovskyi


Анотація


На поточний момент в Україні в цілому недооцінюються можливості страхування як впливового інструменту розвитку національної економіки. Не використовується на повну потужність потенціал страхування, який спрямований на створення ринкової системи захисту майнових прав і інтересів власників, підтримання соціально-економічної стабільності у суспільстві. На страхування як невід¢ємну складову фінансового сектору економіки припадає вкрай незначна частка у структурі ВВП.

Входження України до системи світових господарських зв¢язків та перебудова її економіки на ринкових засадах вимагає розвитку страхової справи в Україні. Автор виходить з того, що найбільш ефективним кроком при вирішенні зазначених проблем має стати державне регулювання страхової діяльності в Україні.

В статті викладені основні невирішені теоретичні та практичні питання державного регулювання страхової діяльності в Україні. Запропоновані шляхи та напрямки підвищення ефективності страхової діяльності та вдосконалення державного регулювання страхової діяльності в Україні. Досліджено місце та роль державних інститутів у формуванні та регулюванні страхового ринку. Проаналізовано функціонування системи державного регулювання страхової діяльності в Україні, а також обґрунтовано можливі напрями її вдосконалення. Висвітлено особливості державної страхової політики в Україні та заходи щодо її поліпшення. Розглянуто та проаналізовано основні методи та інструменти державного регулювання вітчизняного страхового ринку. З'ясовано чинні в світовій практиці системи організації та нагляду за страховою діяльністю. Оцінено зарубіжний досвід державного регулювання страхової діяльності в контексті можливостей його застосування в Україні за сучасних умов функціонування вітчизняного страхового ринку. При цьому, обгрунтовано, що без постійної активної участі держави неможливо з успіхом вирішувати невідкладні завдання соціально-економічного характеру, спрямовані на розвиток страхової діяльності, підвищення її ефективності та впливу на економіку країни.


Ключові слова


державне регулювання; страхування; страховий ринок; страхова діяльність; страховик; страхувальник

Повний текст:

PDF

Посилання


Самойловський А. Л. Менеджмент страхування: монографія. Київ.: ТОВ «Видавничий дім «Корпорація», 2007. 317 с.

Жабинець О. Й. Державне регулювання страхової діяльності в Україні: автореф. дис. на здобуття наук: спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою». Львів: ЛФМл при ЛНУ імені Івана Франка, 2006. 21 с.

Базилевич В. Д. Страхова справа: підручник. Київ: Знання, 2008. 352 с.

Внукова Н. М., Корват О. В., Опешко Н. С. Пруденційний нагляд у сфері страхування: монографія. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. 260 с.

Фурман В. М. Страховий ринок в Україні: проблеми становлення та стратегія розвитку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра економ. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит». Київ: Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України, 2006. 36 с.

Samoilovskyi, A. L. (2007). Menedzhment strahuvannia [Insurance management]. Kyiv: LLC Publishing House Corporation [in Ukrainian].

Zhabinets, O. Y. (2006). Derzhavne reguliuvannia strahovoi diyalnosti v Ukrainy [State regulation of insurance activity in Ukraine]. Extended abstract of candidate's thesis. Lviv: LFMl at LNU name Ivan Franko [in Ukrainian].

Bazylevych, V. D. (2008). Strahova sprava [Insurance business]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Vnukova, N. M., Korvat, O. V., Opeshko, N. S. (2016). Prudenciynyi nagliad u sferi strahuvannia [Prudential supervision in the field of insurance]. Kharkiv: KhNEU named after S. Kuznets [in Ukrainian].

Furman, V. M. (2006). Strahovyi rynok v Ukraini: problemy stanovlennia ta strategiia rozvytku [Insurance market in Ukraine: problems of formation and development strategy]. Extended abstract of Doctor's thesis. Kyiv: Inst. of Economics and Forecasting Nat. acad. Sciences of Ukraine [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022