Оптимізація фінансування державних інклюзивних освітніх інституцій в умовах соціально–культурної та оздоровчої реабілітації

Marian Tripak, Yaroslava Toporivska


Анотація


Вступ. Проблема інклюзивної освіти в сучасному українському освітньому просторі набуває особливої ваги з огляду на те, що інтегрування осіб з особливими потребами у соціокультурне й соціально-економічне середовище соціалізації є сьогодні надзвичайно актуальним.

Мета. Мета освітньої інклюзії полягає в проведенні відповідних заходів щодо пошуку соціально-економічних та фінансово-психологічних механізмів соціалізації інклюзивних вузів загальнодержавного значення.

Результати. У статті проведено комплексний системний моніторинг соціально-економічної та фінансово-психологічної інклюзивної соціалізації. Визначено пріоритетність інклюзивної соціалізації суб’єкта соціуму з обмеженими фізичними можливостями в економічній системі. Репрезентована економічна модель соціалізації інклюзивних вузів загальнодержавного значення.


Ключові слова


інклюзивна освіта; вища освіта; соціалізація; економічна соціалізація; соціалізації інклюзивних вузів

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойчук Ю. Д., Бородіна О. С., Микитюк О. М. Інклюзивна компетентність майбутнього вчителя основ здоров’я: монографія. Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2015. 117 с.

Кравцова А. О. Розвиток інклюзивної освіти в умовах ринкової економіки. Наукові праці. Економіка. Випуск 177. Том 189. Retrieved from: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/economy/2012/189-177-29.pdf.

Фінансова звітність Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. Retrieved from: http://posek.km.ua/images/stories/doc/statut.pdf.

Пасічник Ю. В. Бюджетний потенціал економічного зростання в Україні. Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, Лтд”, 2005. 642 с.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. №548-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація" на 2018 рік». Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250213047.

Boychuk, Y. D., Borodinа, O. S, & Mykytyuk, O. M. (2015). Inkluzyvna kompetentnist maibutnjogo vthytelja osnov zdorovja: monografija [Inclusive competence of the future teacher of the basis of health: a monograph]. Kharkiv: KhNPU them. GS Pansy. [in Ukrainian].

Kravtsova, A. O. (2012). Rozvytok inkluzyvnoi osvity v umovah rynkovoi ekonomiky [Development of inclusive education in a market economy]. www.racurs.ua. Retrieved from: http: //lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/economy/2012/189-177-29.pdf. [in Ukrainian].

Finansova zvitnist Podilskogo spetsialnogo navthalno-reabiltatsinogo sotsialno-ekonomithnogo koledgu [Financial reporting of the Podilsky Special Educational and Rehabilitation Socio-Economic College]. www.racurs.ua. Retrieved from http://posek.km.ua/images/stories/doc/statut.pdf. [in Ukrainian].

Pasichnyk, Y. V. (2005). Budjetnyi potentsial ekonomithnogo zrostannja v Ukraini: monografija [The budget potential of economic growth in Ukraine. Donetsk: South-East Ltd. [in Ukrainian].

Rozporjadjennja Kabinetu Ministriv «Pro zatverdgennja planu zahodiv shodo realizatsii Natsionalnoi strategii z ozdorovtsoi ruhovoi aktuvnosti v Ukraini na period do 2025 «Ruhova aktyvnisti – zdorova natsija» na 2018 rik [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated August 18, 2017 No.548-r "On Approval of the Plan of Measures for the Implementation of the National Strategy for Motor Reactivity in Ukraine until 2025" Motor Activity – a Healthy Lifestyle – a Healthy Nation "for 2018. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250213047. [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022