Стан середовища облікового забезпечення пенсійного страхування

Alla Fatenok-Tkachuk, Daryna Melnyk


Анотація


Предметом статті теоретичні та прикладні засади облікового супроводу пенсійного забезпечення в Україні.

Метою публікації є формування теоретико-методичних та прикладних аспектів облікового-податкового супроводу пенсійного забезпечення в Україні.

У процесі дослідження використовувались такі методи, як: систематизування та узагальнення, ретроспективний аналіз стану пенсійного забезпечення.

Розглянуто основні аспекти забезпечення пенсійного страхування в Україні. Актуалізовано питання сутнісних характеристик та структури пенсійної системи відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Ідентифіковано основна проблематика сьогоднішнього стану пенсійного забезпечення, а саме: незбалансованість надходжень бюджету Пенсійного фонду з його видатками, що призводить до постійного дефіциту коштів в ньому; різке підвищення, в результаті пенсійної реформи 2011 року, пенсійного віку та трудового стажу; стрімке зростання співвідношення між громадянами працездатного та непрацездатного віку; досить великий відсоток сплати грошових внесків до пенсійного фонду; низький рівень пенсійних виплат, випадками менший від рівня прожиткового мінімуму; нерозвинута система недержавного пенсійного забезпечення та необізнаність громадян України з пенсійною ситемою. Наведено основні аспекти пенсійної реформи в Україні та виокремлено основні засади, що сприятимуть поліпшенню ситуації. До таких, зокрема, можна віднести такі, як: перерахунок пенсій з використанням сучасних показників зарплатної бази; посилення вимог до страхового стажу.  Під час дослідження наукових праць виявлено види недержавних пенсійних фондів, доцільність та ефективність здійснення ними їхньої діяльності, систематизовано переваги створення підприємствами забезпечень майбутніх витрат та платежів. У статті досліджено особливості створення на підприємстві забезпечення пільгових пенсій, викладено основні аспекти обліку пенсійного забезпечення, оподаткування внесків  до недержавних пенсійних фондів, узагальнено влив витрат, понесених при створенні забезпечення пенсійних виплат на розрахунок податку на прибуток.


Ключові слова


пенсійного страхування; забезпечення пенсійних виплат; загальнодержавне пенсійне страхування; недержавне пенсійне забезпечення; страховий стаж; соціальні внески

Повний текст:

PDF

Посилання


Болотіна Є. В., Шубна О. В., Бившева Л. О., Колесникова Г. М. Проблеми розвитку пенсійного забезпечення України в контексті соціального захисту. Економічний вісник Донбасу. 2021. № 1(63). С.162-169.

Похил Н. Шляхи модернізації загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Підприємництво, господарство і право.2018. № 12. С. 234-238.

Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text.

Пенсійне забезпечення у 2022 році або як збільшити розмір майбутньої пенсії. URL: https://taslife.com.ua/blog/pensijne-zabezpechennya-u-2022-roczi-abo-yak-zbilshyty-rozmir-majbutnoyi-pensiyi.

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо дії норм на період дії воєнного стану». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text.

Сайт Державної казначейської служби України. URL: https://mof.gov.ua/uk/state-treasury.

Ткаченко Л. Пенсійна система та пенсійна реформа в Україні. Friedrich ebert stiftung. 2018.

Який потрібно мати страховий стаж для виходу на пенсію за віком? URL: https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/yakyj-potribno-maty-strahovyj-stazh-dlya-vyhodu-na-pensiyu-za-vikom/.

Ставерська Т.О., Шевчук І.Л. Етапи пенсійної реформи в Україні. Економіка і суспільство. 2017. №13. С.1227.

Шепель І.В. Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. 2018. Том 29 (68). № 6. С. 142.

Накопичувальна система пенсійного страхування. URL: https://v.gd/2ovAz7.

Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15.

Забезпечення під пільгові пенсії: хто створюює і в чому плюс. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2018/october/issue-80/article-39728.html.

Bolotina, E. V., Shubna, O. V., Bivsheva, L. O., & Kolesnikova, G. M. (2021). Problemy rozvytku pensiynoho zabezpechennya Ukrayiny v konteksti sotsialnoho zakhystu [Problems of development of pension provision of Ukraine in the context of social protection] Ekonomichnyy visnyk Donbasu – Economic Bulletin of Donbass, 1, 63, 162-169. [in Ukrainian].

Pokhil, N. (2018). Hlyakhy modernizatsiyi zahalnoobovyazkovoho derzhavnoho pensiynoho strakhuvannya ta nederzhavnoho pensiynoho zabezpechennya v Ukrayini [Ways of modernization of compulsory state pension insurance and non-state pension provision in Ukraine]. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo – Entrepreneurship, economy and law, 12, 234-238. [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny «Pro zahalnoobovyazkove derzhavne pensiyne strakhuvannya» [Law of Ukraine "On Compulsory State Pension Insurance"]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text. [in Ukrainian].

Pensiyne zabezpechennya u 2022 rotsi abo yak zbilshyty rozmir maybutnoyi pensiyi [Pension provision in 2022 or how to increase the size of future pensions]. Retrieved from: https://taslife.com.ua/blog/pensijne-zabezpechennya-u-2022-roczi-abo-yak-zbilshyty-rozmir-majbutnoyi-pensiyi. [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny «Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrayiny ta inshykh zakonodavchykh aktiv shchodo diyi norm na period diyi voyennoho stanu» [Law of Ukraine "On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Other Legislative Acts Concerning the Validity of Norms for the Period of Martial Law"]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text. [in Ukrainian].

Sayt Derzhavnoyi kaznacheyskoyi sluzhby Ukrayiny [Website of the State Treasury Service of Ukraine]. Retrieved from: https://mof.gov.ua/uk/state-treasury. [in Ukrainian].

Tkachenko, L. (2018). Pensiyna systema ta pensiyna reforma v Ukrayini [Pension system and pension reform in Ukraine]. Friedrich ebert stiftung. [in Ukrainian].

Yakyy potribno maty strakhovyy stazh dlya vykhodu na pensiyu za vikom? [Which insurance experience you need to have to retire by age?] Retrieved from: https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/yakyj-potribno-maty-strahovyj-stazh-dlya-vyhodu-na-pensiyu-za-vikom/. [in Ukrainian].

Staverskaya, T. O., Shevchuk, I. L. (2017). Etapy pensiynoyi reformy v Ukrayini [Stages of pension reform in Ukraine]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society, 13, 1227. [in Ukrainian].

Shepel, I. V. (2018). Rozvytok systemy pensiynoho zabezpechennya v Ukrayini [Development of the pension system in Ukraine]. Bukhhaltersʹkyy oblik, analiz ta audyt – Accounting, analysis and audit, 29 (68), 6, 142. [in Ukrainian].

Nakopychuvalna systema pensiynoho strakhuvannya [Accumulative pension insurance systems]. Retrieved from: https://v.gd/2ovAz7. [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny «Pro nederzhavne pensiyne zabezpechennya» [Law of Ukraine "On Non-State Pension Provision"]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15. [in Ukrainian].

Zabezpechennya pid pilhovi pensiyi: khto stvoryuyuye i v chomu plyus [Provision for preferential pensions: who creates and what is the plus]. Retrieved from: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2018/october/issue-80/article-39728.html. [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022