Програмно-цільові пріоритети економічного розвитку гірничодобувної галузі України

Bogdan Yatsykovskyy, Stepan Holubka


Анотація


Вступ. Предметом дослідження є програмно-цільові пріоритети, актуальні для всіх областей України, поєднують заходи ефективізації гірничого добування на еколого-економічних засадах, а також підтримку науково-дослідної та інноваційної діяльності.

 Метою є обґрунтування програмно-цільових пріоритетів економічного розвитку гірничодобувної галузі України з з’ясуванням особливостей для Дніпровсько-Донецького і Західного регіонів.

Метод (методологія). Теоретико-методологічною основою дослідження є наукові розробки вітчизняних і зарубіжних вчених, пов'язані з різноманітними питаннями розвитку сфери гірничого добування. У процесі дослідження було використано такі методи: порівняльний аналіз – для дослідження тенденцій програмно-цільових пріоритетів розвитку гірничодобувної галузі;  системний підхід – для формування когерентного підходу до забезпечення розвитку із залученням міжнародного капіталу й активізацією міждержавного співробітництва в умовах сталого розвитку та трансформації національної економіки.

Результати. Запропоновано розподіляти програмно-цільові пріоритети розвитку галузі гірничого добування, що актуальні для всіх областей України та з специфікацією для її основних нафтогазоносних регіонів. При обґрунтуванні проблемних аспектів розвитку гірничодобувної галузі Західного регіону зазначено щодо актуальності приватно-господарницьких пріоритетів, виражених у необхідності приватизації, утворенні кластерних об’єднань, створення умов для різних форм громадського контролю. Визначено, що для Дніпровсько-Донецького регіону мають домінувати безпекові пріоритети щодо реанімації економіки, екомодернізаційні пріоритети щодо рекультивації, модернізації галузі та перекваліфікації вивільнених працівників, а також євроінтеграційні пріоритети з залученням міжнародного капіталу й активізацією міждержавного співробітництва.

З’ясовано, що Європейський вектор економічної інтеграції гірничодобувної галузі Дніпровсько-Донецького та Західного регіонів дозволяє використати переваги європейської політики в сфері критично важливої сировини, впроваджувати прогресивні управлінські практики зменшення сировинної залежності за рахунок циркулюючого використання ресурсів, екологічно чистих продуктів та інновацій, розробки стійких ланцюгів створення вартості для промислових екосистем, посилення використання внутрішніх джерел сировини та диверсифікації постачання з різних країн.


Ключові слова


національна економіка; гірничодобувна галузь; економічний розвиток; програмно-цільовий підхід; інноваційна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Вишняков І. Б., Вуль М. Я., Гоник І. О., Зур’ян О. В., Старинський В. О. Сучасний стан вуглеводневої сировинної бази Західного нафтогазоносного регіону України та основні напрями геологорозвідувальних робіт щодо її освоєння. Мінеральні ресурси України. 2014. № 4. С. 33-38.

Павлюк М. І. Геотектонічна еволюція і нафтогазоносний потенціал України. Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 5 липня 2017 року. Вісник НАН України. 2017. № 9. С. 11-22. doi: https://doi.org/10.15407/visn2017.09.011.

Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року. Постанова Кабінету Міністрів України від 3.03.2021 року № 179. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179

Про затвердження Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 року № 1078-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-strategiyi-ekonom-a1078r

Кравчук О., Прохоренко О. Сировинні ресурси – сировинна країна: ситуація в гірничо-металургійному комплексі України. Спільне Commons. URL: https://commons.com.ua/uk/sirovinni-resursi-sirovinna-krayina-do-situatsiyi-v-girnicho-metalurgijnomu-kompleksi-ukrayini.

Про розробку Національної програми трансформації вугільних регіонів України до 2027 року. Засідання Координаційного центру з питань трансформації вугільних регіонів України. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/coalindustry_transformation_blue.pdf.

Біля Белза за 5 мільярдів доларів планують збудувати комплекс із виробництва синтетичного палива: Червоноград City. URL: https://chervonograd.city/articles/191202/nepodalik-belza-za-5-milyardiv-dolariv-planuyut-zbuduvati-kompleks-z-virobnictva-sintetichnogo-paliva.

Крупський Ю. З. та ін. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України: монографія. У 8 кн. Кн. 2. Західний нафтогазоносний регіон / НАК «Нафтогаз України» та ін. Київ: Ніка-Центр, 2014. 400 с.

Крупський Ю. Західний нафтогазоносний регіон України. Минуле, сучасність та перспективи. Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2018. Вип. 32. С. 3-12.

Сіль Солотвина, яку ще можна повернути. Чи вдасться відродити відомий солерудник і курорт на Закарпатті?: Закарпаття онлайн. URL: https://zakarpattya.net.ua/News/199862-Sil-Solotvyna-iaku-shche-mozhna-povernuty-FOTO.

Кащук Дмитро. Бурштинові бізнес-кластери: чому це майбутнє економіки?: Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/12/23/680931.

Іванюта С. П. Транскордонні надзвичайні ситуації на солерудниках Карпатського регіону (м. Калуш, смт. Солотвино) та шляхи їх запобігання. Аналітична записка / Національний інститут стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/en/node/1699.

Ґуерра Вікторія. Підтоплення і провалля. Як Донбас втрачає свої шахти і чим це загрожує: LB.ua. URL: https://lb.ua/society/2021/04/18/482697_pidtoplennya_i_provallya_yak_donbas.html.

Про схвалення Концепції створення системи соціальної підтримки працівників підприємств вугільної галузі та населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консервації). Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5.12.2012 року № 990-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/990-2012-%D1%80#Text.

ERMA. European Raw Materials Alliance. URL: https://erma.eu/eu-policy.

Vyshniakov, I. B., Vul, M. Ya., Honyk, I. O., Zurian, O. V., Starynskyi, V. O. (2014). Suchasnyi stan vuhlevodnevoi syrovynnoi bazy Zakhidnoho naftohazonosnoho rehionu Ukrainy ta osnovni napriamy heolohorozviduvalnykh robit shchodo yii osvoiennia. Mineralni resursy Ukrainy. (4), 33-38. [in Ukrainian].

Pavliuk, M. I. (2017). Heotektonichna evoliutsiia i naftohazonosnyi potentsial Ukrainy. Stenohrama naukovoi dopovidi na zasidanni Prezydii NAN Ukrainy 5 lypnia 2017 roku. Visnyk NAN Ukrainy, 9, 11-22. doi: https://doi.org/10.15407/visn2017.09.011. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ekonomichnoi stratehii na period do 2030 roku. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3.03.2021 roku № 179. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Stratehii ekonomichnoho rozvytku Donetskoi ta Luhanskoi oblastei na period do 2030 roku. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18.08.2021 roku № 1078-r. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-strategiyi-ekonom-a1078r. [in Ukrainian].

Kravchuk, O., & Prokhorenko, O. (n.d.). Syrovynni resursy – syrovynna kraina: sytuatsiia v hirnycho-metalurhiinomu kompleksi Ukrainy. Spilne Commons. Retrieved from: https://commons.com.ua/uk/sirovinni-resursi-sirovinna-krayina-do-situatsiyi-v-girnicho-metalurgijnomu-kompleksi-ukrayini. [in Ukrainian].

Pro rozrobku Natsionalnoi prohramy transformatsii vuhilnykh rehioniv Ukrainy do 2027 roku. Zasidannia Koordynatsiinoho tsentru z pytan transformatsii vuhilnykh rehioniv Ukrainy. Retrieved from: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/coalindustry_transformation_blue.pdf. [in Ukrainian].

Bilia Belza za 5 miliardiv dolariv planuiut zbuduvaty kompleks iz vyrobnytstva syntetychnoho palyva: Chervonohrad City. Retrieved from: https://chervonograd.city/articles/191202/nepodalik-belza-za-5-milyardiv-dolariv-planuyut-zbuduvati-kompleks-z-virobnictva-sintetichnogo-paliva. [in Ukrainian].

Krupskyi, Yu. Z. ta in. (2014). Netradytsiini dzherela vuhlevodniv Ukrainy: monohrafiia. U 8 kn. Kn. 2. Zakhidnyi naftohazonosnyi rehion / NAK «Naftohaz Ukrainy» ta in. Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian].

Krupskyi, Yu. (2018). Zakhidnyi naftohazonosnyi rehion Ukrainy. Mynule, suchasnist ta perspektyvy. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia heolohichna, (32), 3–12. [in Ukrainian].

Sil Solotvyna, yaku shche mozhna povernuty. Chy vdastsia vidrodyty vidomyi solerudnyk i kurort na Zakarpatti?: Zakarpattia onlain. Retrieved from: https://zakarpattya.net.ua/News/199862-Sil-Solotvyna-iaku-shche-mozhna-povernuty-FOTO. [in Ukrainian].

Kashchuk, D. (2021). Burshtynovi biznes-klastery: chomu tse maibutnie ekonomiky?: Ekonomichna pravda. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/12/23/680931. [in Ukrainian].

Ivaniuta, S. P. (n.d.). Transkordonni nadzvychaini sytuatsii na solerudnykakh Karpatskoho rehionu (m. Kalush, smt. Solotvyno) ta shliakhy yikh zapobihannia. Analitychna zapyska / Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. Retrieved from: https://niss.gov.ua/en/node/1699. [in Ukrainian].

Guerra, Viktoriia. (n.d.). Pidtoplennia i provallia. Yak Donbas vtrachaie svoi shakhty i chym tse zahrozhuie: LB.ua. Retrieved from: https://lb.ua/society/2021/04/18/482697_pidtoplennya_i_provallya_yak_donbas.html. [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Kontseptsii stvorennia systemy sotsialnoi pidtrymky pratsivnykiv pidpryiemstv vuhilnoi haluzi ta naselennia terytorii, na yakykh rozmishchuiutsia vuhledobuvni ta vuhlepererobni pidpryiemstva, shcho perebuvaiut u stadii likvidatsii (konservatsii). Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 5.12.2012 roku № 990-r. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/990-2012-%D1%80#Text. [in Ukrainian].

ERMA. European Raw Materials Alliance. Retrieved from: https://erma.eu/eu-policy/.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022