Поняття і зміст соціального захисту та соціального забезпечення населення в сучасній Україні

Tetiana Shapovalova


Анотація


Вступ. В даний час Україна переживає складний період структурної, економічної та політичної переорієнтації, що характеризується переплетенням глибоких криз політичного, економічного та соціального характеру, що викликані в тому числі, війною. Українське суспільство, з часів отримання незалежності, сформувалося і функціонувало в умовах адміністративно-командної системи, сьогодні воно прагне до держави та суспільства більш високого типу, заснованого на загальнолюдських цінностях і уявленнях, у якому права людини, їх захист є єдиним реальним показником цивілізованості держави.

Останніми роками в Україні все більшого значення набуває соціальне забезпечення громадян, адже в нових соціально-політичних та економічних умовах постала нагальна потреба в належному фінансовому забезпеченні.

Однак, на цьому шляху поки що очевидний тільки такий результат, як наростання кризових явищ у різних сферах життя, і перетворення кожної людини на їх заручника. При проголошенні нового курсу розвитку суспільства, курсу на демократизацію, не були реально оцінені та прогнозовані, стратегія та тактика реформ, а також їх можливі наслідки. А тим часом найбільш значущі з них – падіння доходів населення та соціальне розшарування суспільства вже заявили про себе.

Мета. Мета статті полягає у аналізі підходів до визначення понять соціальний захист та соціальне забезпечення в науці та їхній вплив на вирішення проблем вразливих верств населення.

Метод. Теоретичним та методологічним підґрунтям статті є наукові доробки українських та закордонних авторів, які досліджували поняття соціальний захист та соціальне забезпечення, а також базові положення економіки, державного управління, соціальної роботи та права соціального забезпечення. Аналіз впливу системи соціального захисту та соціального забезпечення на вирішення актуальних проблем в суспільстві здійснювався методами системного та структурно-функціонального аналізу (теоретичні і методологічні узагальнення). Результати. З’ясовано, що відсутнє стале тлумачення понять  соціального захисту та соціального забезпечення, їхнього співвідношення та єдності серед науковців в підходах до вирішення цієї проблеми. Визначено, що система соціального захисту трансформується в залежності від економічного стану суспільства, але завдяки комплексному підходу буде функціонувати як в умовах кризи, радикальної ломки старої економічної системи, так і в умовах стабілізації. Сформульовано принципи, на які має спиратися система соціального захисту в Україні.


Ключові слова


соціальний захист; соціальне забезпечення; суспільні відносини; соціальний ризик; соціальне розшарування; диференційований підхід; адресність соціального захисту

Посилання


Бурлака, О. (2019). Щодо проблеми визначення поняття й особливостей соціального захисту сім’ї, дитинства, материнства та батьківства. Підприємництво, господарство і право, 123-128. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/11/20.pdf.

Волгин, Н. А.(Eds.). (2006). Социальная политика: энциклопедия. Москва : Альфа-Пресс. URL: https://www.livelib.ru/book/1000164775-sotsialnaya-politika-entsiklopediya-n-a-volgin.

Волошина, С. В., Скубіліна, А.В. & Чеботаренко, А. М. (2017) Нерівність доходів населення України як перешкода розвитку людського капіталу. Економіка та суспільство, 9, 882-889. URL: http://elibrary.donnuet.edu.ua/id/eprint/330.

Економічна правда (2022). Внутрішніх переселенців – 6,5 мільйона. Що з ними буде? URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/04/13/685663.

Михайловська, І. М., & Неліпович, О. В. Система соціального захисту населення в Україні: сутність, основні складові та напрямки вдосконалення. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. 6(4). 255-260. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_6_4/255-260.pdf.

Міністерство соціальної політики України. (2022). Внутрішньо переміщені особи. URL: https://www.msp.gov.ua/timeline/Vnutrishno-peremishcheni-osobi.html.

Мінфін. (2022a). Індекс інфляції в Україні 2022. URL: .https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation.

Мінфін. (2022b). Індекс реальної заробітної плати. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/index.

Стойка, А.В. (2010). Розвиток системи соціального захисту як основи стратегічного планування в соціальній сфері. Донецький державний університет управління. URL: http://ww.w.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_01(4)/10savpss.pdf.

Україна. Закон «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» № 1706-VII. (2014). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text

Україна. Конституція України. № 254к/96-ВР. (1996). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Шерстобоєв, О.В.(2016). Соціальний захист та соціальна безпека в аспекті господарської діяльності. Правова реформа в сучасних умовах: досягнення і перспективи : тези доповіді. VІ Міжнародної науково-практична конференція, м. Київ, 26 лютого 2016 р. (329-331). Київ: Національний авіаційний університет.

Яковлева, Г. (2017). Право соціального забезпечення як самостійна галузь права в національній правовій системі України. Підприємництво, господарство і право, 3, 102-106. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_3_23.

Burlaka, O. (2019). Shchodo problemy vyznachennia poniattia y osoblyvostei sotsialnoho zakhystu simi, dytynstva, materynstva ta batkivstva. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 123-128. Retrieved from: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/11/20.pdf. [in Ukrainian].

Volhyn, N. A.(Eds.). (2006). Sotsyalnaia polytyka: еntsyklopedyia. Moskva : Alfa-Press. Retrieved from: https://www.livelib.ru/book/1000164775-sotsialnaya-politika-entsiklopediya-n-a-volgin. [in Ukrainian].

Voloshyna, S. V., Skubilina, A.V. & Chebotarenko, A.M. (2017) Nerivnist dokhodiv naselennia Ukrainy yak pereshkoda rozvytku liudskoho kapitalu. Ekonomika ta suspilstvo, 9, 882-889. Retrieved from: http://elibrary.donnuet.edu.ua/id/eprint/330. [in Ukrainian].

Ekonomichna Pravda. (2022). Vnutrishnikh pereselentsiv – 6,5 miliona. Shcho z nymy bude? Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/04/13/685663. [in Ukrainian].

Mykhailovska, I. M., & Nelipovych, O. V. (2011). Systema sotsialnoho zakhystu naselennia v Ukraini: sutnist, osnovni skladovi ta napriamky vdoskonalennia. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 6(4), 255-260. Retrieved from: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_6_4/255-260.pdf. [in Ukrainian].

Ministerstvo sotsialnoi polityky Ukrainy. (2022). Vnutrishno peremishcheni osoby. Retrieved from: https://www.msp.gov.ua/timeline/Vnutrishno-peremishcheni-osobi.html. [in Ukrainian].

Minfin. (2022a). Indeks infliatsii v Ukraini 2022. Retrieved from: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation. [in Ukrainian].

Minfin. (2022b). Indeks realnoi zarobitnoi platy. Retrieved from: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/index. [in Ukrainian].

Stoika, A. V. (2010). Rozvytok systemy sotsialnoho zakhystu yak osnovy stratehichnoho planuvannia v sotsialnii sferi. Donetskyi derzhavnyi universytet upravlinnia. Retrieved from: http://ww.w.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_01(4)/10savpss.pdf. [in Ukrainian].

Ukraina. Zakon «Pro zabezpechennia prav i svobod vnutrishno peremishchenykh osib» № 1706-VII. (2014). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text. [in Ukrainian].

Ukraina. Konstytutsiia Ukrainy. № 254k/96-VR. (1996). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text. [in Ukrainian].

Sherstoboiev, O. V. (2016). Sotsialnyi zakhyst ta sotsialna bezpeka v aspekti hospodarskoi diialnosti. Pravova reforma v suchasnykh umovakh: dosiahnennia i perspektyvy : tezy dopovidi. VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychna konferentsiia, m. Kyiv, 26 liutoho 2016 r. (329-331). Kyiv : Natsionalnyi aviatsiinyi universytet. [in Ukrainian].

Iakovleva, H. (2017). Pravo sotsialnoho zabezpechennia yak samostiina haluz prava v natsionalnii pravovii systemi Ukrainy. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 3, 102-106. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_3_23. [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022