Управління витратами підприємств на засадах концепції сталого розвитку

Olena Zamula, Oleksii Zamula


Анотація


Вступ. Одним із чинників, який впливає на ефективність системи управління витратами, є формування дієвої методики визначення собівартості продукції, яка б сприяла вдалому ціноутворенню та досягненню успіху підприємства у довгостроковій перспективі. У цьому процесі необхідно враховувати, що останнім часом підприємницькі структури зазнають докорінних змін, які стосуються поступового впровадження концепції сталого розвитку в механізми прийняття управлінських рішень.

Мета. Стаття присвячена питанням удосконалення теоретичних та методологічних засад управління витратами суб’єктів господарювання на основі існуючих досягнень економічної науки та з урахуванням позиційних основ концепції сталого розвитку підприємств. У зв’язку з цим доцільним є аналіз існуючих систем управління витратами та останніх тенденцій розвитку менеджменту як науки, оскільки він дасть змогу виявити недоліки діючих методик, окреслити шляхи їх усунення, а також адаптувати до концептуальних змін економічних реалій.

Методологія даного дослідження ґрунтується на систематизації, хронометражі та аналізі існуючих наукових доробок, а також основах теорії прийняття управлінських рішень.

Результати. З метою досягнення встановлених стратегічних цілей в управлінні витратами підприємства його керівникам пропонується на основі оцінки внутрішнього і зовнішнього середовища здійснювати вибір відповідної методології, яка має включати такі елементи: методи вимірювання, накопичення, віднесення витрат на одиницю продукції, а також методи складання та аналізу звітів управлінського обліку для розробки альтернатив. Поява концепції сталого розвитку стала новим етапом в збільшенні відповідальності управлінців в частині прийняття рішень стосовно використання ресурсів. Наразі, при виборі оптимальної альтернативи стає майже неможливим нехтування соціальними та екологічними наслідками його практичної реалізації без втрати репутації, перспектив подальшого успішного функціонування. Разом з цим сфера впливу відповідальних за прийняття рішень осіб розширилася до меж дії факторів опосередкованого впливу. Потребують подальшого розвитку методи управління витратами на базі концепції сталого розвитку підприємства.


Ключові слова


метод управління витратами; стратегічне позиціювання; виробництво; собівартість; сталий розвиток підприємства; прийняття рішень

Посилання


Піскун А. В. Теоретичний аспект управління витратами підприємства. Науковий погляд: економіка та управління. 2020. №4 (70). С. 55-59.

Голіков О. І., Миколаєва Н. А. Основи класифікації і методи управління витратами в системі стратегічного управлінського обліку. Азимут наукових досліджень: економіка і управління. 2014. № 1. С. 26-30.

Остапенко Т. М. Економічна сутність управління витратами. Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка. 2013. № 2. С. 85-91.

Маркіна І. А., Вороніна В. Л., Рудич А. І. Теоретичні основи управління витратами підприємства. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. № 4 (115). С. 140-147.

Борисюк І. О., Семеняка Я. В. Формування системи управління витратами підприємства. Modern economics. 2017. № 6. С. 15-23.

Назаренко Т. П., Франчук І. Б., Вітер С. А. Методичні аспекти обліку та управління витратами на виробництво продукції. Економіка та держава. 2021. № 7. С. 83-89.

Глушач Ю. С., Фальченко О. О. Методичні аспекти обліку витрат та калькулювання собівартості продукції у вітчизняній та зарубіжній обліковій практиці. Економіка та суспільство. 2021. № 29. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/587.

Тарасенко С. І. Інтегрована концепція управління витратами підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. 2015. Вип. 13 (4). С. 84-87.

Пустова І. В. Методи управління витратами в сучасних умовах: ефективність застосування, переваги та недоліки. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 11. С. 39-42.

Нестеренко С. А. Теоретичні аспекти та методологічні підходи управління витратами. Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. 2019. № 1. С. 13-22.

Гришко Н. В. Сучасні концепції управління витратами промислових підприємств. Культура народов Причерноморья. 2007. № 99. С. 33-38.

Бурачек І. В., Іщук В. А. Еволюція концепцій управління витратами підприємства. Економіка і суспільство. 2017. № 13. С. 388-393.

Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії імені Г. С. Сковороди [редкол.: В. І. Шинкарук (голова) та ін.]. Київ: Абрис, 2002. VI. 742 с.

Радіонова Н. Й. Класифікація витрат підприємства як інструмент управління. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 64. С. 74-80.

Башнянин Г. І., Іфтемічук В. С. Генеза ринкової економіки: терміни, поняття, персоналії. Київ: Магнолія плюс, 2004. 688 с.

Капінос Г. І., Бабій І. В. Системи нормування в управлінні виробничою діяльністю: навчальний посібник. Хмельницький: ХДУ. 2004. 163 с.

Іваненко В. О. Додана вартість як об’єкт аналізу статистичної звітності промислових підприємств з виробництва продукції. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2012. Вип. 1 (22). С. 122-130.

Кошкалда Л. Ю., Радєва О. Г. Методика аналізу точки беззбитковості. Приазовський економічний вісник. 2018. Вип. 6(11). С. 626-528.

Свиноус І. В., Гаврик О. Ю., Іванова Л. С. Економічний зміст витрат виробництва в системі управління сільськогосподарським підприємством. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 17. С. 17-21.

Мостенська Т. Л., Тур О. В. Роль ланцюга створення цінності у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств. Вісник Черкаського університету. 2018. № 4. С. 75– 84.

Економічна енциклопедія: в 3-х т. / відп. ред. С. В. Мочерний. Київ: Видавничий центр «Академія», 2000–2002, Том 3.

Брагіна О. С., Забродна І. О. Розробка стратегічного підходу до управління витратами підприємства. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2021. № 3 (17). С. 19-25.

Шевчук В. Я. Макроекономічні проблеми сталого розвитку. Київ: Геопринт, 2006. 200 c.

Piskun, A. V. (2020). Teoretychnyi aspekt upravlinnia vytratamy pidpryiemstva. Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia, 4 (70), 55-59 [in Ukrainian].

Holikov, O. I., & Mykolaieva, N. A. (2014). Osnovy klasyfikatsii i metody upravlinnia vytratamy v systemi stratehichnoho upravlinskoho obliku. Azymut naukovykh doslidzhen: ekonomika i upravlinnia, 1, 26-30 [in Ukrainian].

Ostapenko, T. M. (2013). Ekonomichna sutnist upravlinnia vytratamy. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomika, 2, 85-91 [in Ukrainian].

Markina, I. A., Voronina, V. L., & Rudych, A. I. (2020). Teoretychni osnovy upravlinnia vytratamy pidpryiemstva. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, 4 (115), 140-147 [in Ukrainian].

Borysiuk, I. O., & Semeniaka, Ya. V. (2017). Formuvannia systemy upravlinnia vytratamy pidpryiemstva. Modern economics, 6, 15-23 [in Ukrainian].

Nazarenko, T. P., Franchuk, I. B., & Viter, S. A. (2021). Metodychni aspekty obliku ta upravlinnia vytratamy na vyrobnytstvo produktsii. Ekonomika ta derzhava, 7, 83-89 [in Ukrainian].

Hlushach, Yu. S., & Falchenko, O. O. (2021). Metodychni aspekty obliku vytrat ta kalkuliuvannia sobivartosti produktsii u vitchyznianii ta zarubizhnii oblikovii praktytsi. Ekonomika ta suspilstvo, 29. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-49 [in Ukrainian].

Tarasenko, S. I. (2015). Intehrovana kontseptsiia upravlinnia vytratamy pidpryiemstva. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, 13(4), 84-87 [in Ukrainian].

Pustova, I. V. (2013). Metody upravlinnia vytratamy v suchasnykh umovakh: efektyvnist zastosuvannia, perevahy ta nedoliky. Investytsii: praktyka ta dosvid, 11, 39-42 [in Ukrainian].

Nesterenko, S. A. (2019). Teoretychni aspekty ta metodolohichni pidkhody upravlinnia vytratamy. Visnyk KhNAU. Seriia: Ekonomichni nauky, 1, 13-22 [in Ukrainian].

Hryshko, N. V. (2007). Suchasni kontseptsii upravlinnia vytratamy promyslovykh pidpryiemstv. Kultura narodov Prychernomoria, 99, 33-38 [in Ukrainian].

Burachek, I. V., & Ishchuk, V. A. (2017). Evoliutsiia kontseptsii upravlinnia vytratamy pidpryiemstva. Ekonomika i suspilstvo, 13, 388-393 [in Ukrainian].

Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk. (2002, Vol. VI). Kyiv: Abrys [in Ukrainian].

Radionova, N. Y. (2018). Klasyfikatsiia vytrat pidpryiemstva yak instrument upravlinnia. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, 64, 74-80 [in Ukrainian].

Bashnianyn, H. I., & Iftemichuk, V. S. (2004). Heneza rynkovoi ekonomiky: terminy, poniattia, personalii. Kyiv: Mahnoliia plius [in Ukrainian].

Kapinos, H. I., & Babii, I. V. (2004). Systemy normuvannia v upravlinni vyrobnychoiu diialnistiu. Khmelnytskyi: KhDU [in Ukrainian].

Ivanenko, V. O. (2012). Dodana vartist yak obiekt analizu statystychnoi zvitnosti promyslovykh pidpryiemstv z vyrobnytstva produktsii. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, 1 (22), 122-130 [in Ukrainian].

Koshkalda, L. Yu., & Radieva, O. H. (2018). Metodyka analizu tochky bezzbytkovosti. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, 6(11), 626-528 [in Ukrainian].

Svynous, I. V., Havryk, O. Yu., & Ivanova, L. S. (2016). Ekonomichnyi zmist vytrat vyrobnytstva v systemi upravlinnia silskohospodarskym pidpryiemstvom. Investytsii: praktyka ta dosvid, 17, 17-21 [in Ukrainian].

Mostenska, T. L., & Tur, O. V. (2018). Rol lantsiuha stvorennia tsinnosti u zabezpechenni konkurentospromozhnosti pidpryiemstv. Visnyk Cherkaskoho universytetu, 4, 75– 84 [in Ukrainian].

Ekonomichna entsyklopediia. (2000–2002, Vol.3). Kyiv: Vydavnychyi tsentr «Akademiia» [in Ukrainian].

Brahina, O. S., & Zabrodna, I. O. (2021). Rozrobka stratehichnoho pidkhodu do upravlinnia vytratamy pidpryiemstva. Ekonomichnyi zhurnal Odeskoho politekhnichnoho universytetu, 3 (17), 19-25 [in Ukrainian].

Shevchuk, V.Ia. (2006). Makroekonomichni problemy staloho rozvytku. Kyiv: Heoprynt [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022