Проблеми раціонального використання земель сільськогосподарського призначення України

Kseniia Kirichenko


Анотація


В статті досліджено проблему раціонального землекористування  в Україні. Встановлено, що у порівнянні з європейськими країнами рівень розораності ґрунтів в Україні є дуже високим і не відповідає нормам раціонального землекористування. Автором визначено, що порушення норм науково-обґрунтованих норм використання земельних ресурсів призводить до значного зниження родючості ґрунтів, так і до  значних руйнівних екологічних наслідків. Охарактеризовано, що розвиток великих агрохолдингів, які орієнтовані на вирощування високорентабельних сільськогосподарських культур не сприяє розвиткові конкуренції в АПК, порушує норми сівозмін в сільському господарстві. Визначено основні інструменти, що сприятимуть формуванню оптимальних розмірів та ефективному використанню ресурсного потенціалу в умовах глобалізації, а саме можуть бути: запровадження системи планування та бюджетування виробничих процесів; чергування культур; використання GPS-картування земель із зазначенням історії посівів, якості землі та технології обробітку. Автором запропоновано основні напрями раціонального використання землекористування, які ґрунтуються на розробці та запровадженні у практичну площину загальнодержавної та регіональної програм охорони земель та відтворення родючості ґрунтів, запровадження науково-обґрунтованих сівозмін та формування і удосконалення нормативно-правової бази. 


Ключові слова


рівень розораності ґрунтів; раціональне землекористування; порушення норм сівозмін в сільському господарстві; запровадження науково-обґрунтованих сівозмін; загальнодержавна та регіональна програм охорони земель; система планування та бюджетування

Повний текст:

PDF

Посилання


Беспалько Р. І., Хрищук С. Ю. Cучасний стан використання земель сільськогосподарського призначення Чернівецької області. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/19737/1/18-88-93.pdf.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Фурдичко О. І. Раціональне природокористування і охорона навколишнього природного середовища еколого-економічні особливості використання природних ресурсів в аграрному виробництві України Інститут агроекології і природокористування НААН . URL: file:///C:/Users/user/Downloads/agrog_2013_3_3.pdf.

Офіційний сайт Законодавства України. URL: http://zakon.rada.gov.ua.

Список агрохолдингових компаній України. URL: https://latifundist.com/kompanii.

Гуторов О. І., Шарко І. О. Оцінка земель і ресурсного потенціалу в сільському господарстві: теоретичні та практичні. Харків: ХНАУ; Вид-во «Точка», 2012. 255 с.

Літошенко. Проблема мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. URL : http://www.pravoznavec.com.ua.

Третяк А. М. Концепція розвитку сільськогосподарського землекористування сільських територій. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2014. No1-2. С. 133–1429.

Лазеба Є. С. Підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення в Україні. Ефективна економіка. 2014. № 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_5_86.

Ступень М. Г., Cтойко Н. Є. Концептуальні засади організації використання земель сільськогосподарського призначення у сучасних умовах Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. 2010. № 1 (19). С. 277–281.

Орел С. А. Аналіз раціонального використання земель сільськогосподарського призначення. Агросвіт. 2016. № 9. С. 56–60.

Хвесик М. А. В. А. Голян, А. І. Крисак. Інституціональні трансформації та фінансово-економічне регулювання землекористування в Україні. Київ: Кондор, 2007. 522 с.

Шерстюк С. В. Правове забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення Серія Право. Випуск 24. Том 3. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/7053/1/.pdf.

Русан В. М. Економіко-екологічний механізм раціонального сільськогосподарського землекористування Економіка АПК. 2006. № 4. С. 31–37.

Крамарьов О. С. Економічне стимулювання раціонального використання сільськогосподарських земель. Економіка АПК. 2019. № 7. С. 92

Орел С. А. Аналіз раціонального використання земель сільськогосподарського призначення. Агросвіт. 2016. № 9. С. 56–60.

Другак В. М. Стале землекористування як еколого-економічна складова сталого розвитку суспільства. Екологічні науки. 2012. № 2. С. 106–113.

Будзяк В. М. Сільськогосподарське землекористування (економіко-екологічні та управлінські аспекти). Київ : Оріяни, 2006. 488 с

Третяк А. М., Третяк В. М. Поняття, сутність та зміст раціонального використання землі: теорія, методологія та практика. Землевпорядний вісник. 2015. № 8. С. 21–25.

Чепець О. Г. Екологічна безпека сільськогосподарського землекористування. Вісник Сумського національного університету, Випуск 4-5. Серія “Економіка та менеджмент”, 2007.

Дідковська Л. І. Економічний механізм раціонального використання та охорони земельних ресурсів в аграрній сфері: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 “Економіка сільського господарства і АПК”. Київ, 2006. 20 с.

Bespalʹko, R. I., and Khryshchuk, S. Yu. (n.d.). Suchasnyy stan vykorystannya zemelʹ silʹsʹkohospodarsʹkoho pryznachennya Chernivetsʹkoyi oblasti. Retrieved from: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/19737/1/18-88-93.pdf. [in Ukrainian].

Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian].

Furdychko, O. I. Ratsionalʹne pryrodokorystuvannya i okhorona navkolyshnʹoho pryrodnoho seredovyshcha ekoloho-ekonomichni osoblyvosti vykorystannya pryrodnykh resursiv v ahrarnomu vyrobnytstvi Ukrayiny. Instytut ahroekolohiyi i pryrodokorystuvannya NAAN. Retrieved from: file:///C:/Users/user/Downloads/agrog_2013_3_3.pdf. [in Ukrainian].

Ofitsiynyy sayt Zakonodavstva Ukrayiny. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua. [in Ukrainian].

Spysok ahrokholdynhovykh kompaniy Ukrayiny. Retrieved from: https://latifundist.com/kompanii. [in Ukrainian].

Hutorov, O. I., and Sharko, I. O. (2012). Otsinka zemelʹ i resursnoho potentsialu v silʹsʹkomu hospodarstvi: teoretychni ta praktychni. Kharkiv: KHNAU; Vyd-vo «Tochka». [in Ukrainian].

Litoshenko. (n.d.). Problema moratoriyi na prodazh zemelʹ silʹsʹkohospodarsʹkoho pryznachennya. Retrieved from: http://www.pravoznavec.com.ua. [in Ukrainian].

Tretyak, A. M. (2014). Kontseptsiya rozvytku silʹsʹkohospodarsʹkoho zemlekorystuvannya silʹsʹkykh terytoriy. Zemleustriy, kadastr i monitorynh zemelʹ, 1-2, 133–1429. [in Ukrainian].

Lazeba, Ye. S. (2014). Pidvyshchennya efektyvnosti vykorystannya zemelʹ silʹsʹkohospodarsʹkoho pryznachennya v Ukrayini. Efektyvna ekonomika, 5. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_5_86. [in Ukrainian].

Stupenʹ, M. H., and Stoyko, N. Ye. (2010). Kontseptualʹni zasady orhanizatsiyi vykorystannya zemelʹ silʹsʹkohospodarsʹkoho pryznachennya u suchasnykh umovakh. Suchasni dosyahnennya heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva, 1 (19), 277–281. [in Ukrainian].

Orel, S. A. (2016). Analiz ratsionalʹnoho vykorystannya zemelʹ silʹsʹkohospodarsʹkoho pryznachennya. Ahrosvit, 9, 56–60. [in Ukrainian].

Khvesyk, M. A., Holyan, V. A., Krysak, A. I. (2007). Instytutsionalʹni transformatsiyi ta finansovo-ekonomichne rehulyuvannya zemlekorystuvannya v Ukrayini. Kyiv: Kondor. [in Ukrainian].

Sherstyuk, S. V. (n.d.). Pravove zabezpechennya ratsionalʹnoho vykorystannya zemelʹ silʹsʹkohospodarsʹkoho pryznachennya. Seriya Pravo, 24(3). Retrieved from: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/7053/1/.pdf. [in Ukrainian].

Rusan, V. M. (2006). Ekonomiko-ekolohichnyy mekhanizm ratsionalʹnoho silʹsʹkohospodarsʹkoho zemlekorystuvannya. Ekonomika APK, 4, 31–37. [in Ukrainian].

Kramarʹov, O. S. (2019). Ekonomichne stymulyuvannya ratsionalʹnoho vykorystannya silʹsʹkohospodarsʹkykh zemelʹ. Ekonomika APK, 7, 92. [in Ukrainian].

Orel, S. A. (2016). Analiz ratsionalʹnoho vykorystannya zemelʹ silʹsʹkohospodarsʹkoho pryznachennya. Ahrosvit, 9, 56–60. [in Ukrainian].

Druhak, V. M. (2012). Stale zemlekorystuvannya yak ekoloho-ekonomichna skladova staloho rozvytku suspilʹstva. Ekolohichni nauky, 2, 106–113. [in Ukrainian].

Budzyak, V. M. (2006). Silʹsʹkohospodarsʹke zemlekorystuvannya (ekonomiko-ekolohichni ta upravlinsʹki aspekty). Kyiv: Oriyany. [in Ukrainian].

Tretyak, A. M., and Tretyak V. M. (2015). Ponyattya, sutnistʹ ta zmist ratsionalʹnoho vykorystannya zemli: teoriya, metodolohiya ta praktyka. Zemlevporyadnyy visnyk, 8, 21–25. [in Ukrainian].

Chepetsʹ, O. H. (2007). Ekolohichna bezpeka silʹsʹkohospodarsʹkoho zemlekorystuvannya. Visnyk Sumsʹkoho natsionalʹnoho universytetu, 4-5. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.02.041

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022