Соціально-трудові відносини в глобальній турбулентності: погляд через призму соціальної безпеки

Oksana Poplavska


Анотація


Вступ. Турбулентність сьогодення невпинно змінює соціально-трудові відносини, що проявляється у поширенні нетипових форм зайнятості, звуження соціальної захищеності працюючих, формуванні нового світового поділу праці, що, в кінцевому випадку, впливає на сталість розвитку як країни, добробут працівника. Такі перетворення пропорційно змінюють рівень соціальної безпеки країни та працюючих, але вектор цих змін не завжди спрямований на покращення. Нажаль існуючі теоретико-методичні підходи до оцінювання стану соціально-трудових відносин не дозволяють передбачити глибинних змін та наслідків на подальший розвиток суспільства, країни, тому важливо дослідити їх через призму соціальної безпеки.

Мета. Метою статті є дослідження трансформацій соціально-трудових відносин під тиском нової соціоекономічної реальності (пандемії COVID-19) та можливостей реалізації їх адаптивних механізмів для підтримання достатнього рівня соціальної безпеки.

Метод (методологія). Методологічну основу дослідження формують загальнонаукові методи – аналіз, узагальнення, теоретичні засади концептів гідної праці, соціальної відповідальності та зеленої економіки. Оцінювання соціально-трудових відносин в контексті їх спроможності формувати передумови соціальної безпеки  проводилося за авторською методикою, яка дозволяє виявити реперні точки появи ризиків та небезпек. Аналітичні розрахунки здійснені  з використанням статистичних методів, використовуючи офіційні статистичні звіти міжнародних організацій, наукові напрацювання провідних вчених у царині соціальної безпеки та сутності соціально-трудових відносин.

Результати. Розкрито зв'язок між розвитком соціально-трудових відносин та формуванням передумов соціальної безпеки.  Оцінено об’єктивні індикатори розвитку соціально-трудових відносин, що безпосередньо впливають на рівень соціальної безпеки, як то фінансове благополуччя працівників, потенціал розвитку людського капіталу (потенціал заробітної плати) та ризики втрати робочого місця, а також суб’єктивні індикатори – задоволеність життям, психічне здоров’я та впевненість у майбутньому (розвиток, очікування доходів). З’ясовано, що соціальні партнери в Україні не змогли досягнути високого рівня колаборації, тому існуюча модель СТВ не в повній мірі забезпечує достатню соціальну безпеку для працівників та країни в цілому.


Ключові слова


соціально-трудові відносини; соціальна безпека; ризики; благополуччя; зайнятість; людський капітал; трудові конфлікти

Повний текст:

PDF

Посилання


World Bank. Global Economic Prospects, June 2020. Washington, DC: World Bank. 2020. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33748.

Колот А. М., Герасименко О. О. Праця ХХІ: філософія змін, виклики, вектори розвитку: монографія. Київ: КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2021. 487 с.

Азьмук Н. А. Трансформація зайнятості при переході до цифрової економіки: глобальні виклики та стратегії адаптації: монографія. Київ. Знання, 2019. 335с.

Qiu Y., Chen X., Shi W. Impacts of social and economic factors on the transmission of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in China. J Popul Econ. 2020. 33(4):1127–1172. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s00148-020-00778-2.

Bonacini L., Gallo G., Patriarca F. Identifying policy challenges of COVID-19 in hardly reliable data and judging the success of lockdown measures. J Popul Econ. 2021. 34:275–301. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s00148-020-00799-x.

Бондаревська К. В. Стратегія забезпечення соціальної безпеки на ринку праці України: напрями розробки та реалізації. Бізнес Інформ. 2020. № 12. С. 238–244.

Лопушняк Г. С., Колот А. М., Власенко М. П. Соціальна безпека України: ключові ризики та загрози. Вісник Прикарпатського університету. Серія Економіка. 2019. №14. С. 116-125.

Comerton-Forde C, Ip E, Ribar DC, Ross J, Salamanca N, Tsiaplias S. Using survey and banking data to measure financial well-being. Commonwealth Bank of Australia and Melbourne Institute Financial Well-being Scales. Technical Report №1. 2018. URL: https://fbe.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/2839433/CBA_MI_Tech_Report_No_1_Chapters_1_to_6.pdf.

Danylevych N., Poplavska O. Social responsibility and social partnership in the 4th industrial revolution context: case of Ukraine. REVESCO. Revista De Estudios Cooperativos. 2020. 135, e69185. https://doi.org/10.5209/reve.69185.

Keller D. 30+ Employee Mental Health Statistics Every Business Leader Should Keep in Mind in 2022. Pathways. 2021. URL: https://www.pathways.com/pathways-at-work/blog/employee-mental-health-statistics.

Обласний центр громадського здоров'я. 10 жовтня 2021 року – Всесвітній день психічного здоров´я. URL: http://khocz.com.ua/10-zhovtnja-2021-roku-vsesvitnij-den-psihichnogo-zdorov-ja/.

World Bank. (2020). Global Economic Prospects, June 2020. Washington, DC: World Bank. Retrieved from: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33748.

Kolot, A. M., Gerasimenko, O. O. (2021). Work XXI: philosophy of change, challenges, vectors of development. Kyiv: KNEU named after Vadim Hetman. [in Ukrainian].

Azmuk, N. A. (2019). Transformation of employment in the transition to the digital economy: global challenges and adaptation strategies. Kyiv: Knowledge. [in Ukrainian].

Qiu Y, Chen X, and Shi W. (2020). Impacts of social and economic factors on the transmission of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in China. J Popul Econ. 33(4):1127–1172. Retrieved from: https://link.springer.com/article/10.1007/s00148-020-00778-2.

Bonacini L, Gallo G, Patriarca F. (2021). Identifying policy challenges of COVID-19 in hardly reliable data and judging the success of lockdown measures. J Popul Econ. 34:275–301. Retrieved from: https://link.springer.com/article/10.1007/s00148-020-00799-x.

Bondarevska K.V. (2020). Strategy of social security in the labor market of Ukraine: directions of development and implementation. Business Inform. № 12. Р. 238–244. [in Ukrainian].

Lopushnyak, G. S., Kolot, A. M., and Vlasenko, M. P. (2019). Social security of Ukraine: key risks and threats. Bulletin of the Precarpathian University. Economics series, 14, 116-125. [in Ukrainian].

Comerton-Forde, C., Ip, E., Ribar, D. C., Ross, J., Salamanca, N., and Tsiaplias, S. (2018). Using survey and banking data to measure financial well-being. Commonwealth Bank of Australia and Melbourne Institute Financial Well-being Scales Technical Report, 1. Retrieved from: https://fbe.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/2839433/CBA_MI_Tech_Report_No_1_Chapters_1_to_6.pdf.

Danylevych, N., Poplavska, O. (2020). Social responsibility and social partnership in the 4th industrial revolution context: case of Ukraine. REVESCO. Revista De Estudios Cooperativos, 135, e69185. https://doi.org/10.5209/reve.69185.

Keller, D. (2021). 30+ Employee Mental Health Statistics Every Business Leader Should Keep in Mind in 2022. Pathways. Retrieved from: https://www.pathways.com/pathways-at-work/blog/employee-mental-health-statistics.

Regional Center for Public Health. (2021). October 10, 2021 - World Mental Health Day. Retrieved from: http://khocz.com.ua/10-zhovtnja-2021-roku-vsesvitnij-den-psihichnogo-zdorov-ja/.[in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2022.02.252

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022