Інноваційні системи менеджменту та їх інструменти для управління людським капіталом на ринку інформаційно-комунікаційних технологій

Myroslava Bublyk, Tetiana Kopach, Tetiana Pikhniak


Анотація


Вступ. Актуальність дослідження сучасних систем менеджменту та їхніх елементів зростає з кожним роком разом з посиленням інноваційного впливу інформаційно-комунікаційних технологій на результати діяльності підприємств. Інструменти управління людським капіталом набувають інноваційних рис, що обумовлено збільшенням частки сучасних технологій з високим рівнем інтелектуалізації, які застосовуються при здійсненні господарської діяльності.

Мета. Вивчення сучасних систем менеджменту, їх складових та інструментів управління людським капіталом як основи для пошуку шляхів вирішення стратегічного завдання України в умовах захисту своєї державності під час російсько-української війни.

Метод (методологія). У процесі роботи використано методи аналізу, синтезу, порівняння, обґрунтування, статистичного аналізу, абстрактно-логічний, графічний та табличний.

Результати. Вивчено та проаналізовано місце інструментів розвитку людського капіталу в сучасній системі менеджменту ІТ-компанії. Встановлено, що інвестиції в знання, навички та здібності працівників відіграють роль ключового інструменту розвитку людського капіталу. Виявлено, що готовність керівної ланки до нововведень управлінського характеру, створення умов для збільшення вартості та віддачі від інвестицій у людський капітал сприяє зростанню суспільного відтворення та є джерелом відновлення економіки України в майбутньому. Запропоновано вважати результати інтелектуальної праці, що базуються на новітніх технологіях роботи з великими даними, автоматизацію та роботизацію виробництва разом з енерго- і ресурсозберігаючими технологіями пріоритетними напрямами інвестування для відбудови країни. До майбутніх інвестиційних пріоритетів держави, окрім відновлення промисловості й інфраструктури, рекомендовано включити інвестиції в освіту, охорону здоров’я, соціальний захист населення, розвиток наукової і науково-технічної діяльності,

підвищення професійно-кваліфікаційних стандартів вищої освіти. Запропоновано інноваційну модель системи менеджменту на принципах генерування нових ідей та ініціатив, пошуку креативних нестандартних рішень управлінського характеру, де основну роль відіграє новий тип менеджера-інноватора.


Ключові слова


система менеджменту; людські ресурси; управління людським капіталом; ІТ-послуги; ІКТ; російсько-українська війна

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрушків, Б. М. (2019). Шляхи вирішення проблем мотивації праці у контекстах реалізації економічних, соціальних та маркетингових технологій (акценти адміністративно-територіальної реформи). В-во ФОП Шпак В.Б.

Галахова, Т. О. (2015). Креативний компонент у системі менеджменту міжнародних компаній. ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

Заячук, В. М. (2018). Сучасний менеджмент. Гельветика.

Кіптенко, В. (2020). Менеджмент туризму. Знання.

Нарольська, В. (2017). Проблеми розвитку сучасного менеджменту і маркетингу. Полтавська державна аграрна академія.

Рульєв, В. А., & Гуткевич, С. О. (2011). Менеджмент. ЦУЛ.

Сардак, С. Е. (2008). Становлення національних систем менеджменту. Економіка та держава, 12, с. 36–38.

Скриньковський, Р., & Павловські, Г. (2016). Діагностика в системі менеджменту підприємства. Проблеми економіки, 3, с.199-205.

Сторожилова, У. Л., & Йолкин, Д.Г. (2013). Розвиток сучасного менеджменту в Україні. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: Проблеми теорії та практики, 4(24), с.44-50.

Тарасюк, Г.М. (2018). Сучасний менеджмент. Гельветика.

Хрушина, А. (2018). Особливості організації системи менеджменту сфери культури та мистецтв. Соціокультурний менеджмент, 1(1), с.53-63.

Лібанова, Е.М. (ред.) (2012). Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки. Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України.

Шахно, А.Ю. (2019). Людський капітал в умовах глобалізації: оцінювання, розвиток та державне регулювання. В-во ФО-П Чернявський Д.О.

Bublyk, M. (2013). Economic evaluation of technogenic losses of business entities on fuzzy logic based opportunities. W-wo Naukowe PWN.

Бублик, М. І., & Коропецька, Т.О. (2008). Аналіз методів економічної оцінки збитків, завданих лісовому господарству надзвичайними ситуаціями техногенного характеру. Вісник НУЛП, 611, с. 71–80.

Бублик, М. І. (2014). Модель економічного оцінювання техногенних збитків в національному господарстві. Black Sea Scientific Journal of Academic Research, 12 (5), с. 44-50.

Kuzmin, O.Ye., Bublyk, М.І., & Rybytska, O.M. (2014). The application of fuzzy logic to forecasting of technogenic damage in the national economy. Вісник НУЛП, 790, c. 63-73.

Комарницький, І. М., & Бублик, М. І. (2008). Оцінка техногенних збитків та аналіз підходів до їхнього розрахунку у глобальному та регіональному аспектах. Вісник НУЛП, 628, с. 134–144.

Бублик, М. І. (2012). Механізм регулювання техногенних збитків промислових підприємств: логістика рециклювання як інструмент його застосування. Вісник НУЛП, 749, с.530 - 537.

Symovonyk, I., Matseliukh, Yu., & Redina, Ye. (2019). Evaluation and analysis of activity in social networks in the context of the digital economy development. Economics. Ecology. Socium, 3(3), p. 73-81

Бублик, М. І., & Бабій, Т.І. (2009). Розвиток логістики в сучасних умовах функціонування ринку. Науковий вісник НЛТУ України, 19(6), с. 138-142.

Бублик, М. І. (2009). Страхування техногенних збитків – новий сегмент на ринку екологічного страхування в Україні. Вісник НУЛП, 640, с. 23–33.

Zaverbnyj, A., Redina, Y., Matseliukh, Yu. (2019) Role differentiation of leadership knowledge and its assessment tools. Economics. Ecology. Socium, 3(2), p. 62-70.

Бублик, М. І., & Бей, М. Р. (2016). Особливості “зеленої” економіки та основні інструменти її трансформування в соціально-орієнтовану систему. Вісник НУЛП, 847, c. 29–34.

Bublyk, M., Udovychenko, T., & Medvid, R. (2019). Concept of smart specialization in the context of the development of Ukraines economy. Economics. Ecology. Socium, 3(2). p. 55-61.

Геврасьова, Г.А. (2020). Особливості управління IT-компаніями на основі процесного підходу. Економічні науки, 1, c.154-155.

Чижов, В.А. 2016. Проблеми та перспективи управління ІТ компаніями в умовах соціально-економічної кризи України. Економiка та держава, 9, c. 68-71.

Bardhan, I., Whitaker, J., & Mithas, S. (2006). Information technology, production process outsourcing, and manufacturing plant performance. Journal of Management Information Systems, 23(2), p. 13-40. https://doi.org/ 10.2753/MIS0742-1222230202

Погорілий, А. (2017). Нові підходи в управлінні ІТ або як бізнес-цілі, пов’язані з ІТ-процесами. European Business Association. https://eba.com.ua/novi-pidhody-v-upravlinni-abo-yak-biznes-tsili-povyazani-z-protsesamy/

Мацук З. А. 2020. ІТ-послуга як економічна категорія. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування, 4, c. 127-135. : https://doi.org/10.33244/2617-5932.4.2020.127-135

Бублик, М., Копач, Т., & Линда, Р. (2019). Вплив людського капіталу на розвиток підприємства. Економічний аналіз, 29(4), c. 113-120. https://doi.org/10.35774/econa2019.04.113

Human Development Index (HDI). (2022). Human Development Report. https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI

The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene. (2020). Human Development Report. UNDP.

New threats to human security in the Anthropocene. Demanding greater solidarity. (2022). 2022 Special Report. UNDP.

Голидьбіна, А.В, & Язвінська, Н.В. (2017). Особливості сучасного ринку ІТ-послуг та специфіка просування на ньому. Економічний вісник НТУУ «КПІ», 14, c. 291-298. https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108738

Горбатенко, А. (2019). Особливості формування маркетингової стратегії на ринку ІТ-послуг. Науковий вісник ОНЕУ, 5(268), c. 73-93.

Куцик, П., Процикевич А. (2017). Концептуальні характеристики та особливості державного регулювання розвитку ринку ІТ-послуг. Економічний дискурс, 3, c. 47-54.

Bublyk, M., Kopach, T., & Pikhniak, T. (2021). Analysis of human-capital development tools in insurance companies. Economics. Ecology. Socium, 5, 40-48. https://doi.org/10.31520/2616-7107/2021.5.2-5

Gambal, M.-J., Asatiani, A., & Kotlarsky, J. (2022). Strategic innovation through outsourcing. A theoretical review. Journal of Strategic Information Systems, 31(2), 101718.

Annarelli, A., Fonticoli, L.F., Nonino, F., & Palombi, G. (2022). An evaluation model supporting IT outsourcing decision for organizations. LNNS, 508, p. 710-734.

Eurostat. Job vacancy statistics by NACE Rev. 2 activity - quarterly data. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/jvs_q_nace2/default/table?lang=en

DOU. (2022). https://jobs.dou.ua/trends/

Бублик, М., Дуляба, Н., Петришин, Н., & Дрималовська, Х. (2018). Аналізування розвитку навчально-наукової діяльності закладів вищої освіти. Економічний аналіз, 28, 1, с. 30-39. http://doi.org/10.35774/econa2018.01.030

Yohannes, A., Mauritsius, T. (2022). Critical Success Factors in Information Technology Projects. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 12(7), p. 45-67.

Сметанюк, О. А., & Бондарчук, А. В. (2020). Особливості системи управління проєктами в IT-компаніях. Агросвіт, 10, c. 105-111. https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.10.105.

Кузьміних В. О., & Тараненко, Р. А. (2019). Основи управління IT проектами. В-во КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Lecomber, A., Tatnall, A. (2014). Project management for IT professionals: Education and training issues. IFIP Advances in ICT, 444, pp. 12-24.

Близнюкова, І. О., Семко, І. Б., & Кійко, С. Г. (2020). Огляд сучасних методологій управління командами ІТ-проєктів. Управління розвитком складних систем, 43, c. 60–66. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.43.60-66

Andrushkiv, B. M. (2019). Ways to solve problems of work motivation in the context of implementation of economic, social and marketing technologies (emphasis of administrative-territorial reform). IE Shpak V.B. Press.

Galakhova, T. O. (2015). Creative component in the management system of international companies. HEI “Vadim Hetman KNEU”.

Zayachuk, V. M. (2018). Modern management. Helvetica.

Kiptenko, V. (2020). Tourism management. Znannia.

Narolska, V. (2017). Development problems of modern management and marketing. Poltava State Agrarian Academy Press.

Ruliev, V. A., & Gutkevich, S. O. (2011). Management. CSL

Sardak, S. E. (2008). Formation of national management systems. Economy and State, 12, 36–38.

Skrynkovsky, R., & Pavlovsky, G. (2016). Diagnostics in the enterprise management system. Problems of economics, 3, 199-205.

Storozhilova, U.L., & Yolkin, D.G. (2013). Development of modern management in Ukraine. Economics and management of machine-building enterprises: Problems of theory and practice, 4(24), 44-50.

Tarasyuk, H.M. (2018). Modern management. Helvetica.

Hrushyna, A.I. (2018). Organization peculiaritiesin the system of management in the culture and arts sphere. Socio-Cultural Management Journal, 1(1), 53-63.

Libanova, E.M. (Ed.) (2012). Human development in Ukraine: social and demographic factors of modernization of the national economy. Institute of Demography and Social Research named after M. V. Birds of the NAS of Ukraine Press.

Shakhno, A.Yu. (2019). Human capital in the conditions of globalization: assessment, development and state regulation. IE Chernyavskyi D.O. Press.

Bublyk, M. (2013). Economic evaluation of technogenic losses of business entities on fuzzy logic based opportunities. PWN Scientific Press.

Bublyk, М. І., & Koropetska, Т.О. (2008). Analysis of the methods of economic evaluation of damage caused to foresty by man-made emergency situations. Bulletin of Lviv Polytechnic National University, Problems of economy and management, 611, 71-80.

Bublyk, M.I. (2014). Model of economic evaluation of man-made damage to the national economy. Black Sea Scientific Journal of Academic Research, 12(5), 44-50.

Kuzmin, O.Ye., Bublyk, М.І., & Rybytska, O.M. (2014). The application of fuzzy logic to forecasting of technogenic damage in the national economy. Bulletin of Lviv Polytechnic National University, 790, 63-73. https://science.lpnu.ua/smeu-archive/all-volumes-and-issues/volume-790-2014-1/application-fuzzy-logic-forecasting

Komarnytsky, I.M., Bublyk, M.I. (2008). Assessment of man-made damages and analysis of approaches to their calculation in global and regional aspects. Bulletin of Lviv Polytechnic National University, Economics and Management Issues, 628, 134–144.

Bublyk, M.I. (2012). Mechanism to regulate the technogenic damage of industrial enterprises: recycling logistics as an instrument of its application. Bulletin of Lviv Polytechnic National University, Logistics, 749, 530-537.

Symovonyk, I., Matseliukh, Yu., Redina, Ye. (2019) Evaluation and analysis of activity in social networks in the context of the digital economy development. Economics. Ecology. Socium, 3 (3), 73-81. https://doi.org/10.31520/2616-7107/2019.3.3-9

Bublyk, M.I., & Babiy, T.I. (2009). Development of logistic in modern operating of market conditions. Scientific Bulletin of UNFU, 19(6), 138-142.

Bublyk, M. I. (2009). Man-made loss insurance is a new segment of the environmental insurance market in Ukraine. Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Economics and Management Issues, 640, 23–33.

Zaverbnyj, A., Redina, Y., Matseliukh, Yu. (2019). Role differentiation of leadership knowledge and its assessment tools. Economics. Ecology. Socium, 3(2), 62-70. https://doi.org/10.31520/2616-7107/2019.3.2-7

Bublyk, М.І., & Bey, M.R. (2016). Features of the" green" economy and the main tools for its transformation into a socially oriented system. Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Economics and Management Issues, 847, 29-34.

Bublyk, M., Udovychenko, T., Medvid, R. (2019). Concept of smart specialization in the context of the development of Ukraines economy. Economics. Ecology. Socium, 3(2), 55-61. https://doi.org/10.31520/2616-7107/2019.3.2-6.

Gevrasyova, G.A. (2020). Peculiarities of management of IT companies based on the process approach. Economic Sciences, 1, 154-155.

Chizhov, V.A. 2016. Problems and prospects of managing IT companies in the conditions of the socio-economic crisis of Ukraine. Economy and State, 9, 68-71.

Bardhan, I., Whitaker, J., & Mithas, S. (2006). Information technology, production process outsourcing, and manufacturing plant performance. Journal of Management Information Systems, 23(2), 13-40. https://doi.org/ 10.2753/MIS0742-1222230202

Pogorelyy, А. (2017). New ways to manage IT or how business goals are linked to IT processes. European Business Association. https://eba.com.ua/novi-pidhody-v-upravlinni-abo-yak-biznes-tsili-povyazani-z-protsesamy/

Matsuk Z. A. 2020. IT service as an economic category. Economic Herald. Finance, accounting, taxation, 4, 127-135. https://doi.org/10.33244/2617-5932.4.2020.127-135

Bublyk, M., Kopach, T., and Lynda, R. (2019). Influence of human capital on enterprise development. Economic analysis, 29 (4), 113-120. https://doi.org/10.35774/econa2019.04.113

Human Development Index (HDI). (2022). Human Development Report. https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI

The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene. (2020). Human Development Report. UNDP.

New threats to human security in the Anthropocene. Demanding greater solidarity. (2022). 2022 Special Report. UNDP.

Golydbina, A.V. & Yazvinska, N.V. (2017). Peculiarities of the modern market of IT services and the specifics of promotion on it. Economic Bulletin of NTUU "KPI", 14, 291-298. https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108738

Horbatenko, A. (2019). Peculiarities of forming a marketing strategy in the market of IT services. Scientific Bulletin of ONEU, 5(268), 73-93.

Kutsyk, P., & Protsykevich A. (2017). Conceptual characteristics and peculiarities of governance of the development of the IT-services market. Economic discourse, 3, 47-54.

Bublyk, M., Kopach, T., & Pikhniak, T. (2021). Analysis of human-capital development tools in insurance companies. Economics. Ecology. Socium, 5, 40-48. https://doi.org/10.31520/2616-7107/2021.5.2-5

Gambal, M.-J., Asatiani, A., & Kotlarsky, J. (2022). Strategic innovation through outsourcing. A theoretical review. Journal of Strategic Information Systems, 31(2), 101718.

Annarelli, A., Fonticoli, L.F., Nonino, F., & Palombi, G. (2022). An evaluation model supporting IT outsourcing decision for organizations. LNNS, 508, p. 710-734.

Eurostat. Job vacancy statistics by NACE Rev. 2 activity - quarterly data. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/jvs_q_nace2/default/table?lang=en

DOU. (2022). https://jobs.dou.ua/trends/

Bublyk, M., Dulyaba, N., Petryshyn, N., Drymalovska, K. (2018). Analysis of development of educational and scientific activity of higher education establishments. Economic Analysis, 28 (1), 30-39. http://doi.org/10.35774/econa2018.01.030

Yohannes, A., Mauritsius, T. (2022). Critical Success Factors in Information Technology Projects. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 12(7), 45-67.

Smetaniuk, O. A., & Bondarchuk, A. V. (2020). Characteristics of the project management system of IT-companies. Agrosvit, 10, 105-111. https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.10.105.

Kuzminykh V. O., & Taranenko, R. A. (2019). Basics of IT project management. KPI named after Igor Sikorsky Press.

Lecomber, A., an Tatnall, A. (2014). Project management for IT professionals: Education and training issues. IFIP Advances in ICT, 444, 12-24.

Blyznyukova, I., Semko, I. & Kiyko, S. (2020). Overview of modern team management methodologies in IT-projects. Management of Development of Complex Systems, 43, 60–66. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.43.60-66.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022