Фінансові ринки Еuronext під впливом війни в Україні

Olga Kopylova, Julia Pichugina


Анотація


Вступ. Війна в Україні, що перейшла до активної фази 24 лютого 2022 року, вплинула на всі сфери життя більшості країн світу, у т. ч. на Euronext, яка є провідною пан’європейською ринковою інфраструктурою, яка з’єднує європейські економіки з глобальними ринками капіталу для прискорення інновацій та сталого зростання. На первинному рівні європейські компанії знаходяться під впливом руйнування торгівельних та інвестиційних зв’язків. На вторинному рівні кардинально змінюються умови функціонування європейських компаній під впливом санкційних обмежень що ввели проти країни-агресора. Все це призводить до невизначеності фінансового середовища та необхідності урахування багатьох неекономічних чинників та світових тенденцій, що можуть призвести до парадоксальних висновків.

 Мета. Дослідження впливу війни в Україні на показники діяльності пан’європейського об’єднання Euronext.

Метод (методологія). Методологічною основою дослідження є наукові роботи з питань сучасного стану фінансових ринків. Використовувалися такі методи: діалектичний, узагальнення, порівняння, статистичного аналізу, системного аналізу, спостереження, індукції та дедукції.

Результати. Початок активної фази війни РФ в Україні призвів до значного впливу на більшість провідних фондових бірж світу. Найбільш глибоке падіння ринкової капіталізації спостерігається на ринку Nasdaq-US та серед найбільших континентальних європейських фондових бірж. За результатами проведеного дослідження доведено, що падіння показників ринкової капіталізації, промислових індексів, показників залучення капіталу як на ринку акцій, так і на борговому ринку, пов'язане саме з наслідками військових дій на території України, введенням санкцій проти РФ та намаганнями останньої шантажувати європейські країни скороченням постачання енергоресурсів. Одночасно визначено, що бізнес-модель Euronext демонструє стійкість та запас міцності завдяки широкому охопленню географії, поглинанню групи Borsa Italiana та значною диверсифікацією послуг.


Ключові слова


Еuronext NV; фінансові ринки; капіталізація; фондові біржи; біржові індекси; економічний розвиток

Посилання


Бурмака М., Зінченко Ф. Глобальний формат фінансово-інституційної трансформації фондових бірж. Міжнародна економічна політика. 2017. № 2. С. 40-61.

Козюк В. Монетарні аспекти розвитку поглядів на проблему забезпечення глобальної фінансової стабільності. Вісник НБУ. 2007. № 4 (134). С. 34-39.

Мозговий О., Субочев О. Міжнародні фінансові центри в умовах фінансової глобалізації: монографія. К.: КНЕУ, 2014. 370 с.

Шемаєва Л., Онофрійчук В., Онофрійчук А. Боргова стійкість у зміцненні фінансового суверенітету України. Міжнародна економічна політика. 2021. № 2. С. 118-132.

Levine, R. and Zervos, S. (1998). Capital Control Liberalization and Stock Market Development. Vol.26. No.7. pp. 1169-1183.

The WFE Annual Statistics Guide (Volume 4). URL: https://focus.world-exchanges.org/statistics/reports-analysis.

Euronext to ditch London Stock Exchange for clearing by 2024. URL: https://www.reuters.com/article/euronext-ceo-idUSKBN2HT24Y.

Universal Registration Document – Euronext. URL: https://www.euronext.com/en/about/media/euronext-press-releases/euronext-publishes-its-2021-universal-registration-document.

Producer prices of industrial products 2022. Statistisches Bundesamt (Destatis). URL: https://www.destatis.de/EN/Press/2022/04/PE22_172_61241.html.

Euronext Live Markets. EN Europe Sustainable 100 EW. URL: https://live.euronext.com/en/product/indices/NL0012758627-XAMS.

Euronext Dublin plunges ?enormous’ 4.7% on Ukraine crisis. The Irish Times. URL: https://www.irishtimes.com/business/markets/euronext-dublin-plunges-enormous-4-7-on-ukraine-crisis-1.4815504.

Копилова О. В., Пугачова Н. М. Механізм формування архітектури сучасних трейдингових мереж фондового ринку. Економічний форум. 2017. № 1. С. 212-220.

Burmaka, M., Zinchenko, F. (2017). Hlobalʹnyy format finansovo-instytutsiynoyi transformatsiyi fondovykh birzh. Mizhnarodna ekonomichna polityka, 2, 40-61. [in Ukrainian].

Koziuk, V. (2007). Monetarni aspekty rozvytku pohlyadiv na problemu zabezpechennya hlobalʹnoyi finansovoyi stabilʹnosti. Visnyk NBU, 4 (134), 34-39. [in Ukrainian].

Mozgovyi, O., Subochev, O. (2014). Mizhnarodni finansovi tsentry v umovakh finansovoyi hlobalizatsiyi. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].

Shemaeva, L., Onofriychuk, V., Onofriychuk, А. (2021). Borhova stiykistʹ u zmitsnenni finansovoho suverenitetu Ukrayiny. Mizhnarodna ekonomichna polityka, 2, 118-132. [in Ukrainian].

Levine, R. and Zervos, S. (1998). Capital Control Liberalization and Stock Market Development, 26(7), 1169-1183.

The WFE Annual Statistics Guide (Volume 4). Retrieved from: https://focus.world-exchanges.org/statistics/reports-analysis.

Euronext to ditch London Stock Exchange for clearing by 2024. Retrieved from: https://www.reuters.com/article/euronext-ceo-idUSKBN2HT24Y.

Universal Registration Document – Euronext. Retrieved from: https://www.euronext.com/en/about/media/euronext-press-releases/euronext-publishes-its-2021-universal-registration-document.

Producer prices of industrial products 2022. Statistisches Bundesamt (Destatis). Retrieved from: https://www.destatis.de/EN/Press/2022/04/PE22_172_61241.html.

Euronext Live Markets. EN Europe Sustainable 100 EW. Retrieved from: https://live.euronext.com/en/product/indices/NL0012758627-XAMS.

Euronext Dublin plunges ?enormous’ 4.7% on Ukraine crisis. The Irish Times. Retrieved from: https://www.irishtimes.com/business/markets/euronext-dublin-plunges-enormous-4-7-on-ukraine-crisis-1.4815504.

Kopylova, O., Puhachova, N. (2017). Mekhanizm formuvannya arkhitektury suchasnykh treydynhovykh merezh fondovoho rynku. Ekonomichnyy forum, 1, 212-220. [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022